Skip to content
Foto van vrouw met persoon in rolstoel

Hof Den Bosch: btw-vrijstelling van toepassing voor 24-uursdiensten

Gepubliceerd op: 07 februari 2022
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Zeer recent heeft Hof Den Bosch geoordeeld dat de 24-uursdienstverlening door een zorginstelling aan intramurale en extramurale cliënten van andere zorginstellingen van btw is vrijgesteld. In dit nieuwsbericht gaan wij verder in op de zaak en het belang daarvan voor de praktijk.

Feitencomplex en geschil

Belanghebbende in deze zaak is een fiscale eenheid btw die zich bezighoudt met het verlenen van zorg. De fiscale eenheid btw bestaat uit twee stichtingen en drie bv’s. Belanghebbende verricht naast zorg aan personen met een verstandelijke beperking ook begeleiding bij wonen, werk, dagbesteding en vrije tijd. Belanghebbende heeft circa honderd interne zorglocaties.

Een onderdeel van belanghebbende, B BV, houdt zich bezig met het op afstand verlenen van 24-uursdiensten (zowel 24-uurs reactieve zorg op afstand als 24-uurs proactieve zorg op afstand). Deze diensten worden zowel verleend aan verstandelijk beperkten die in zorginstellingen verblijven (hierna: intramurale cliënten) als aan verstandelijk beperkten die niet in een zorginstelling verblijven, maar gebruikmaken van een andere woonvorm waarbij de benodigde ondersteuning wordt geboden (hierna: extramurale cliënten). De 24-uursdienst houdt in dat B BV verantwoordelijk is voor de werking van de technische middelen en de bereikbaarheid van de centralisten. De centralisten zijn in dienst bij B BV en kwalificeren als Verzorgende IG (hierna: VIG-er) en beoordelen of (medische) opvolging gegeven dient te worden aan een alarmsignaal (triage).

In geschil is of een btw-vrijstelling van toepassing is op de 24-uursdiensten verricht aan intramurale en extramurale cliënten van andere zorginstellingen.

Uitspraak Hof Den Bosch

Het hof stelt vast dat de zorg die door belanghebbende wordt verstrekt verder reikt dan (alleen) medische verzorging. Belanghebbende is op fiscale eenheid niveau een instelling die intramurale zorgprestaties verricht en kwalificeert als een instelling van sociale aard (de door belanghebbende verleende 24-uur diensten vallen tekstueel niet onder de bewoording ‘medische (ziekenhuis) verzorging / verpleging’. In dat kader dient te worden beoordeeld of de 24-uursdiensten nauw samenhangen met het verzorgen en verplegen van in een inrichting opgenomen personen respectievelijk nauw samenhangen met maatschappelijk werk en de sociale zekerheid.

Met betrekking tot de 24-uursdiensten verleend aan intramurale cliënten van externe zorginstellingen is het hof van oordeel dat de 24-uursdiensten een nevenprestatie vormt bij de btw-vrijgestelde hoofdprestatie (zorgactiviteiten). De reden hiervoor is dat de 24-uursdiensten onontbeerlijk zijn voor het verrichten van de hoofdprestatie. De 24-uursdiensten zijn een noodzakelijke tussenschakel bij het verlenen van opvolgzorg. Het hof acht aannemelijk dat de 24-uursdiensten van zodanige aard en kwaliteit zijn dat de gelijkwaardigheid van de zorg die de zorginstellingen aan hun intramurale cliënten verlenen niet gegarandeerd kan worden zonder dat deze diensten (in welke vorm dan ook) worden uitgevoerd. Tot slot was niet in geschil dat de 24-uursdiensten er in hoofdzaak toe strekken aan belanghebbende extra opbrengsten te verschaffen.

Met betrekking tot de 24-uursdiensten die verleend worden aan extramurale cliënten van externe zorginstellingen, acht het hof aannemelijk dat de aard van de 24-uursdiensten niet wezenlijk verschilt van de diensten die aan intramurale cliënten van externe zorginstellingen worden verricht. De 24-uursdiensten vallen daarmee onder de sociaal-culturele btw-vrijstelling.

Belang voor de praktijk

Naar onze mening is het oordeel van het hof een wenselijke uitkomst voor de praktijk. De btw op de 24-uursdiensten die wordt ingekocht vormt namelijk geen kostenpost meer voor de zorginstelling. Wij raden zorginstellingen aan om na te gaan of zij btw in rekening gebracht krijgen bij het inkopen van 24-uursdiensten bij andere zorginstellingen. Mogelijk betalen zij onterecht btw op ingekochte diensten waarvoor een btw-vrijstelling kan gelden. Aangezien deze btw doorgaans niet of niet volledig in aftrek kan worden gebracht, kunnen de financiële belangen aanzienlijk zijn.

Uiteraard zijn wij graag bereid om samen met u de mogelijkheden voor uw instelling te bekijken en u te begeleiden bij eventuele vervolgacties.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief