Skip to content

Maak dit jaar nog snel gebruik van de willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen

Gepubliceerd op: 17 november 2023
Type publicatie Kennisartikel

In 2023 geldt tijdelijk een gunstige regeling voor afschrijvingen op bedrijfsmiddelen. Deze regeling kan interessant zijn voor ondernemers die dit kalenderjaar bedrijfsmiddelen hebben aangeschaft, of dat voor het einde van het jaar nog willen doen. In dit artikel gaan wij in op de volgende vragen :

  • Wat zijn de ‘normale’ fiscale afschrijvingsregels?

  • Wat zijn de regels voor willekeurige afschrijvingen?

  • Welke speciale regels gelden er in 2023?

Fiscale afschrijving op bedrijfsmiddelen

Door af te schrijven op een bedrijfsmiddel worden de aanschafkosten gespreid over meerdere jaren ten laste van de (fiscale) winst gebracht. Op bedrijfsmiddelen wordt fiscaal in beginsel in ten minste 5 jaar afgeschreven over de aanschafwaarde (vermeerderd met de eventuele aankoop- en installatiekosten). Hierbij wordt rekening gehouden met de verwachte economische levensduur en de restwaarde van het bedrijfsmiddel. Als het bedrijfsmiddel naar verwachting 10 jaar mee gaat, dan wordt er normaliter gedurende 10 jaar elk jaar 10% van het verschil tussen de aanschafwaarde en de restwaarde afgeschreven. Dit is de reguliere fiscale afschrijvingsmethodiek. Let op: de fiscale afschrijvingsmethodiek kan afwijken van de commerciële afschrijvingsmethodiek.

Willekeurig afschrijven

In sommige gevallen mag op basis van de fiscale regels ‘willekeurig’ worden afgeschreven. Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en voor sommige startende ondernemers. Met ‘willekeurig afschrijven’ wordt bedoeld dat op het bedrijfsmiddel sneller of juist langzamer mag worden afgeschreven dan op basis van de verwachte economische levensduur. Hiermee wordt afgeweken van de reguliere afschrijvingsmethodiek en kan de fiscale winst van een jaar meer worden ‘gestuurd’. Bij een hoge jaarwinst zou u sneller kunnen afschrijven waardoor u kosten eerder ten laste van uw fiscale resultaat kunt brengen. Verwacht u juist een lage winst of zelfs een verlies, dan zou u minder snel kunnen afschrijven. Over de resterende boekwaarde kunt u in de jaren erna weer volgens de reguliere afschrijvingsmethodiek afschrijven.

Bredere willekeurige afschrijving in 2023

In 2023 is de regeling voor willekeurige afschrijvingen tijdelijk breder opengesteld. In kalenderjaar 2023 mag u op aangewezen nieuwe bedrijfsmiddelen maximaal tot 50% van de aanschafwaarde of voortbrengingskosten afschrijven. Dit geldt zowel voor de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting.

Om gebruik te maken van de hogere willekeurige afschrijving, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag er bijvoorbeeld niet meer worden afgeschreven dan de kosten die daadwerkelijk in 2023 zijn gemaakt. De bedrijfsmiddelen mogen niet eerder dan kalenderjaar 2023 in gebruik zijn genomen en moeten maximaal voor 1 januari 2026 in gebruik worden genomen. Bovendien is een aantal specifieke (categorieën) bedrijfsmiddelen van deze regeling uitgezonderd, waaronder bijvoorbeeld:

  • gebouwen;

  • schepen en vliegtuigen;

  • bepaalde andere vervoersmiddelen;

  • immateriële vaste activa;

  • dieren; en

  • bedrijfsmiddelen waarop al willekeurig kan worden afgeschreven, zoals bedrijfsmiddelen waarvoor een VAMIL-beschikking is ontvangen.

Vanaf 2024 gelden weer de gebruikelijke fiscale afschrijvingsregels. Over de resterende boekwaarde wordt de reguliere afschrijvingsmethodiek toegepast.

Meer weten over de mogelijkheden?

Wilt u weten of de regeling voor willekeurige afschrijvingen voor uw onderneming interessant is? En welke bedrijfsmiddelen hiervoor in aanmerking komen? En hoe deze regeling samenhangt met andere faciliteiten, zoals bijvoorbeeld de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en de mkb-winstvrijstelling? Uw adviseur vertelt u graag meer over de mogelijkheden en over welke stappen u wellicht nog voor het einde van het jaar moet zetten om gebruik te kunnen maken van de tijdelijk verruimde willekeurige afschrijving.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief