Skip to content
Gepubliceerd op: 05 mei 2022
Type publicatie Kennisartikel
Eind april 2022 is er meer bekend geworden over het rechtsherstel en wijzigingen met betrekking tot box 3 van de inkomstenbelasting. De regering moet naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad aanpassingen doen wat betreft de rekenmethodiek in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). In sommige gevallen leidt dit tot een teruggaaf van belasting over voorgaande jaren. De staatssecretaris van Financiën heeft inmiddels een toelichting gegeven aan de Tweede Kamer en op een rij gezet welke stappen nu worden gezet.

2017-2020: Belastingplichtigen die in bezwaar zijn gegaan

Belastingplichtigen die in bezwaar zijn gegaan tegen de box 3-heffing in de aanslagen inkomstenbelasting 2017-2020 krijgen vóór 4 augustus 2022 automatisch een nieuwe box 3-berekening. Hierbij wordt aangesloten bij de ‘spaarvariant’. Spaargeld wordt daarbij belast tegen de gemiddelde rente op spaargeld in het belastingjaar (in die jaren ca. 0%). Voor schulden kijkt men naar de hypotheekrente van destijds. Voor andere bezittingen (beleggingen en onroerend goed) wordt gekeken naar een meerjarig gemiddelde rendement. Op basis van de samenstelling van het vermogen in de aangifte berekent de Belastingdienst het rendement op basis van bijgevoegde tabel.

Forfaits spaarvariant 2017 2018 2019 2020 2021
Spaargeld 
0,25%
0,12%
0,08%
0,04%
0,01%
Schulden
3,43%
3,20%
3,00%
2,74%
2,46%
Beleggingen
5,39%
5,38%
5,59%
5,28%
5,69%
Over het totale rendement wordt vervolgens 30% (2017 t/m 2020) of 31% (2021) belasting geheven. Het streven met deze methodiek is om de belastingheffing (iets) beter aan te laten sluiten bij de werkelijke rendementen.

2017-2020: Aanslagen die nog niet onherroepelijk waren

Voor belastingplichtigen bij wie de aanslag(en) inkomstenbelasting 2017-2020 op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vaststonden, wordt ook de spaarvariant toegepast bij het berekenen van de box 3-heffing. Deze aanslagen worden naar verwachting vanaf medio september 2022 opgelegd.

2017-2020: Aanslag onherroepelijk en geen bezwaar ingesteld

Er loopt nog een procedure voor de Hoge Raad over de behandeling van aanslagen 2017-2020 die op 24 december 2021 wel onherroepelijk waren, maar waartegen geen bezwaar is ingesteld. In het najaar (2022) wordt hierover meer duidelijkheid verwacht.

UPDATE 23 mei 2022:

De Hoge Raad heeft inmiddels een arrest gewezen met betrekking tot een geval waarin de aanslagen inkomstenbelasting 2017 en 2018 vóór 24 december 2021 onherroepelijk vaststonden, en er niet tijdig bezwaar was ingesteld. Deze belastingplichtige heeft volgens de Hoge Raad géén recht op (ambtshalve) rechtsherstel. Tenzij de staatssecretaris op eigen initiatief besluit alsnog rechtsherstel te bieden voor dergelijke gevallen, lijkt het erop dat belastingplichtigen in een vergelijkbare situatie geen aanspraak zullen maken op rechtsherstel met betrekking tot de jaren 2017 en 2018.

Aanslagen inkomstenbelasting 2021

Ook bij de berekening van de box 3-heffing voor 2021 wordt de spaarvariant gehanteerd. Aangiften met box 3 worden vanaf augustus 2022 vastgesteld (ook als zij al voor 1 mei zijn ingediend). Let op: als u op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021 een teruggaaf van belastingen krijgt, is dit op basis van de ‘oude’ methodiek berekend. De definitieve aanslag kan hier dus van afwijken.

Toekomstige jaren

De spaarvariant zal ook voor belastingjaar 2022 leidend zijn. Op Prinsjesdag 2022 volgt naar verwachting een wetsvoorstel voor 2023 en 2024 (waar waarschijnlijk ook de spaarvariant wordt gebruikt).
Vanaf 2025 moet heffing op basis van het daadwerkelijke rendement plaatsvinden, maar over de precieze methodiek moet nog veel besloten worden. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Vragen?

De bovengenoemde stappen vinden automatisch plaats. U hoeft op dit moment geen actie te ondernemen. Heeft u vragen over box 3 of uw specifieke belastingpositie? Neem dan contact op met uw belastingadviseur bij Baker Tilly.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief