Skip to content
Gepubliceerd op: 16 september 2020
Type publicatie Kennisartikel
De wet kent de volgende toeslagen: de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. De toeslagen zijn bedoeld om burgers financiële steun te verlenen, maar hebben onzekerheid, onvoorspelbaarheid en bij bepaalde burgers ernstige problemen veroorzaakt. Het wetsvoorstel is gebaseerd op de volgende aspecten: versterken van de menselijke maat, verbeteren rechtsbescherming en het voorkomen van schrijnende situaties door het verlies van toeslagen als gevolg van partnerschap.

Het wetsvoorstel bevat daartoe o.a. de volgende onderdelen:

-         proportioneel vaststellen

De kinderopvangtoeslag heeft nu een alles-of-niets-karakter. Onder de huidige wet moet de volledige kinderopvangtoeslag terugbetaald worden, als de ouder de kosten voor de kinderopvang slechts gedeeltelijk heeft betaald. In het wetsvoorstel wordt de toeslag naar rato van de betaling voor de kinderopvang vastgesteld.

 

-         matigen van een terugvordering

          De Belastingdienst wordt de bevoegdheid gegeven om de terugvordering van de toeslag te matigen als de terugvordering van het gehele bedrag onevenredig zou zijn.

 

-         introductie doelmatigheidsgrens

          Bedragen lager dan het drempelbedrag (voor 2020 € 47) zullen niet worden teruggevorderd.

 

-         reactiemogelijkheid belanghebbende

          De belanghebbende krijgt de mogelijkheid om zijn zienswijze kenbaar te maken in de fase van de definitieve toekenning, zodat de Belastingdienst/Toeslagen een zorgvuldige belangenafweging kan uitvoeren.

 

-         maandelijkse informatieverplichting kinderopvangorganisaties

          Doordat de Belastingdienst/Toeslagen nadere informatie heeft, kan de Belastingdienst/Toeslagen pro-actief contact opnemen met belanghebbende. Voorts moet de Belastingdienst/Toeslagen tenminste vier keer per jaar de bekende actuele inkomensgegevens controleren met de gegevens die zijn verstrekt bij de aanvraag.

         

-         aanvullende waarborgen bij informatieverplichtingen

          Er wordt o.a. een minimale termijn voorgeschreven bij het aanmanen als niet de gevraagde informatie is verstrekt. De burger krijgt daarna een redelijke termijn om alsnog de informatie te verstrekken. Als ook dan niet voldaan wordt aan de verplichting is pas een verzuimboete aan de orde.

 

-         uitbreiden informatieverplichting derden 

          Voorgesteld wordt dat administratieplichtigen en verhuurders verplicht worden om desgevraagd informatie aan de Belastingdienst/Toeslagen aan te leveren die van belang kan zijn voor de uitvoering van de toeslagen. Te denken valt aan kinderopvangcentra, gastouderopvangbureaus, banken en verzekeraars.

          Voorts is een wettelijke grondslag gemaakt voor spontane informatieverstrekking door een derde aan de Belastingdienst/Toeslagen.

 

-         aanpassing procedure bij vergrijpboeten  

          Bij een vergrijpboete van meer dan € 340 is een boeterapport verplicht. De belanghebbende krijgt de gelegenheid om zijn zienswijze naar voren te brengen voordat de boete wordt opgelegd.

 

-         Kwijtscheldingsmogelijkheid (op termijn)

          Op een later tijdstip wordt de mogelijkheid ingevoerd van kwijtschelding van schulden in het kader van de inkomensafhankelijke regelingen.

 

-         het voorkomen van schrijnende situaties door het verlies van toeslagen als gevolg van partnerschap

          Een partnerschap zal niet meer met terugwerkende kracht ontstaan naar het begin van het kalenderjaar, maar ontstaat pas per de eerste van de maand volgend op de gebeurtenis waardoor het partnerschap tot stand komt (bijvoorbeeld geboorte kind, huwelijk e.d.).

          Voorts zijn er aanvullende maatregelen voor de zorgtoeslag als de partner niet verzekerd is.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief