Skip to content

Publieke sector

De publieke sector is meer dan dynamisch. Alles heeft invloed op de ontwikkelingen; van maatschappelijke opvattingen tot politieke (aard)verschuivingen. De sector is daarom continu in ontwikkeling en moet steeds opnieuw aansluiten bij de veranderende omgeving.

De vraagstukken draaien om een aantal grote thema’s die spelen in de samenleving:

➔     Financiële beheersbaarheid
➔     Zorgcontinuïteit
➔     Duurzaamheid
➔     Digitalisering
➔     Werkgeverschap
➔     Bouwen, bouwen, bouwen

Financiële beheersbaarheid → In control

Er zijn een aantal crises die zich opstapelen. Dat raakt de Rijksoverheid, maar ook de decentrale overheden, direct in de financiën. De afgelopen jaren hebben we dan ook gezien dat er extra financiële impulsen vanuit de overheid nodig zijn om het land draaiende te houden, want:
➔     De gezonde financiële situatie van het land staat flink onder druk.
➔     Het niveau van voorzieningen wordt bedreigd. Onder andere doordat de algemene uitkering voor gemeenten steeds onzekerder wordt.
➔     Vanaf 2026 komt er een nieuwe herverdeling van het gemeentefonds met een opschalingskorting.

De oplossing: planning & control
Het is dus belangrijk om zo goed mogelijk inzicht te hebben in de financiële stand van zaken en de ontwikkelingen in de publieke sector. De sleutel hiervoor is ‘planning & control’.

Baker Tilly kijkt samen met u graag verder dan alleen de begrotingscyclus qua budgetten en realisatie. We kijken ook naar zaken als loon- en prijsontwikkeling, fiscale (risico)beheersing, rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

Een goed instrumentarium is in alle facetten onontbeerlijk. Daarvoor bieden we verschillende opties zoals:

 • Tax control framework,

 • Een geïmplementeerd ‘three lines’ model,

 • BI-tooling en dashboarding.

 Bij Baker Tilly vindt u accountants, fiscalisten en adviseurs die dit instrumentarium én de publieke sector kennen als hun broekzak.

Zorgcontinuïteit Jeugd, Wmo en participatie

Continuïteit van zorg en dienstverlening is voor zorgaanbieders en gemeenten een blijvend aandachtspunt. Dat geldt in het bijzonder voor de zorg dicht bij huis die door gemeenten wordt georganiseerd binnen het sociaal domein. Denk hierbij aan welzijnszorg, de ondersteuning van mensen thuis vanuit het WMO en natuurlijk jeugdzorg.

Er zijn verschillende redenen waarom discontinuïteit van zorg optreedt.

➔     Personeelstekort - In vrijwel alle sectoren van de zorg, maar vooral in de jeugdzorg is een tekort aan mensen.
➔     Contractbeëindiging - Doordat veel inkoopregio’s afstappen van het open house-systeem kunnen zorgaanbieders niet altijd meer voldoen aan de gestelde voorwaarden van de aanbesteding.
➔     Financiële problemen- Zorgaanbieders ervaren verlieslatende zorg wat op langere termijn kan leiden tot stopzetting, of in het ergste geval, sluiting van de organisatie.

De oplossing: méér dan alleen een goed gesprek
Gemeenten kunnen discontinuïteit voorkomen door meer te doen dan de nodige goede gesprekken voeren met aanbieders.

Daarnaast is het namelijk belangrijk dat gemeenten weten waar ze feitelijk op willen sturen.

 • Met een (realtime)  dashboard vormen betrouwbare en feitelijke inzichten de basis voor een adequaat toezicht op de continuïteit van de zorg.

Bij Baker Tilly vindt u analisten, onderzoekers en adviseurs met ervaring vanuit gemeenten én zorgaanbieders. Ze zijn in staat praktische oplossingen te bieden waardoor de zorg weer voorop staat - en niet de bureaucratie en administratieve lasten.

Duurzaamheid

‘Duurzaamheid’ wordt genoemd in elk coalitieakkoord van rijk, provincie, gemeente of waterschap. De term staat niet alleen voor klimaatneutraal (of klimaatpositief), maar ook voor het maken van verantwoorde keuzes voor mens, natuur en economie.

➔     Private ondernemingen moeten zich gaan verantwoorden over hun effect op ESG (environment, social, governance).
➔     De publieke sector kent nog geen ESG-verantwoording. Maar, onder andere op vlak van wetgeving, zal dat slechts een kwestie zijn van tijd.
➔     Belangrijker dan wetgeving is dat de maatschappij verwacht dat de publieke sector nu al een voorbeeldrol vervult als het gaat om duurzaamheid.

De oplossing: een materialiteitsanalyse
Bij Baker Tilly vindt u adviseurs die samen met u een materialiteitsanalyse maken. Gericht op het identificeren van die onderwerpen waarmee u echt een duurzaam verschil maakt, dit zodat u weet waar u moet beginnen bij dit belangrijke domein.

Ontdek meer over ESG Advisory

Digitalisering en informatiebeveiliging

Het broodnodige vertrouwen in de digitale overheid gaat hand in hand met vertrouwen in gegevensbescherming. Daar komt bij dat politiek en maatschappij in toenemende mate vragen naar bewijs en verantwoording over informatiebeveiliging en privacybescherming.

Een gebrekkige beveiliging kan leiden tot
➔     Ongeautoriseerde raadpleging
➔     Ongewenste publicatie van gegevens
➔     Ernstige verstoring van de bedrijfsvoering.

De oplossing: inzicht in risico’s voor optimale veiligheid
De specialisten van Baker Tilly bieden u inzicht, grip en zekerheid bij uw informatiebeveiliging. We helpen u graag met:

 • Bepalen van de impact van relevante, technologische vernieuwingen op de beveiligingsrisico’s.

 • Europese wetgeving en de Nederlandse BIO-normstelling die expliciete richting geven aan de maatregelen die publieke organisaties moeten nemen.

 • Proactief verantwoording afleggen over uw activiteiten zodat u voldoet aan de auditplicht en nog meer vertrouwen uitstraalt.

 • De IT-auditors bij Baker Tilly zijn bekend met alle informatiebeveiligingsstandaarden in de publieke sector, zoals BIO, ENSIA, DigiD en WPG.

Ontdek meer over IT Advisory

Foto van beveiligde telefoon

Werkgeverschap

Ook in de publieke sector is de krapte in de arbeidsmarkt goed merkbaar. Er is nog een extra uitdaging omdat medewerkers vaak niet makkelijk uitwisselbaar zijn tussen functies door alle verschillende expertisegebieden in de sector. Daar komt bij dat de gemiddelde leeftijd van medewerkers bij overheidsorganisaties relatief hoog ligt.

Deze situatie vraagt om goed werkgeverschap:
➔     Zo kunnen nieuwe professionals worden aangetrokken
➔     Ervaren professionals binnen de organisatie aanblijven,
➔     Medewerkers hun kennis borgen door deze te (blijven) delen.


De oplossing: een duidelijke visie en een strategische personeelsplanning
Een duidelijke visie op personeelsbeleid, strategische personeelsplanning en optimaal functionerende teams zijn een must om goed werkgeverschap te realiseren.

Baker Tilly begeleidt u ook bij het succesvol managen van de menselijke kant van het veranderingsproces.

 • Het ‘meekrijgen’ van mensen in het veranderingsproces,

 • Alert houden van lijnmanagers

 • Faciliteren van het veranderingsproces.

Baker Tilly werkt graag met u samen om goed werkgeverschap te realiseren. Dat doen we door vooraf onderzoek te doen naar medewerkerstevredenheid, doorlooptijd van processen en het functioneren van het leiderschap. Zo kunnen we de transformatie positief te beïnvloeden en zorgen we samen voor een gedragen en efficiënte (cultuur)verandering.

Ontdek meer over Employment Advisory

Bouwen, bouwen, bouwen

Door een enorm woningtekort moet Nederland tot en met 2030 minimaal 900.000 nieuwe woningen bouwen (waarvan twee op de drie nieuwe huizen in de categorie ‘betaalbaar’).

➔     Door deze opgave hebben gemeenten te maken met uitdagingen omtrent nieuwbouw en gebiedsontwikkelingen.

 De oplossing: een grondexploitatieplan
Een grondexploitatieplan vervult een essentiële rol bij het faciliteren van de realisatie van woningen en bedrijventerreinen. Daarin is de financiële vertaling van het ruimtelijk plan opgenomen.

Maar hoe krijgt u als gemeente meer grip op de grondexploitaties om te voldoen aan mandaten zoals afgegeven door de Raad?

 •  Het kwantificeren van risico’s binnen een grondexploitatie maakt tijdige sturing mogelijk, waardoor bewustwording wordt gecreëerd.

 • Bewustwording bij partijen te creëren is belangrijk. Alleen zo is het mogelijk om actief te sturen op onvolkomenheden en aandachtspunten.

 • De kwantificering van risico’s kan bij zowel het opstellen van een nieuwe grondexploitatie, bij de (jaarlijkse) herziening, of bij het aanvragen van een subsidie, zoals de woningbouwimpuls.

Bij Baker Tilly vindt u vastgoedprofessionals en adviseurs met gespecialiseerde project- en grondexploitatiedeskundigheid.

Ontdek meer over Business Advisory


De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief