Skip to content
Gepubliceerd op: 22 juni 2023
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen

Bestuurder van een buitenlandse onderneming? Let op uw belastingpositie!

Bent of gaat u als bestuurder aan de slag voor een onderneming in het buitenland? Zorg dan dat u de fiscale gevolgen scherp heeft. Over welk deel van uw bestuurdersbeloning moet u in welk land belasting betalen? Wanneer is er eigenlijk sprake van een bestuurdersbeloning? En moet u rekening houden met een gebruikelijk loon? In dit artikel bespreken we een aantal aandachtspunten en valkuilen bij het verrichten van werkzaamheden als bestuurder van een buitenlandse onderneming.

Wat is een bestuurder in internationale context?

De eerste vraag die u zich moet stellen is wanneer u fiscaal gezien als bestuurder wordt beschouwd. Nederland, en het land waar de onderneming is gevestigd, kunnen hiervoor verschillende definities hanteren. Vaak wordt de term ‘bestuurder’ gebruikt voor een persoon of rechtspersoon die lid is van de raad van bestuur, maar de exacte definitie verschilt van land tot land.

De Nederlandse Belastingdienst stelt doorgaans dat het moet gaan om iemand die aan de top van de onderneming staat en feitelijk de onderneming bestuurt. Maar in sommige gevallen volgt Nederland de definitie van het land waarin de vennootschap is gevestigd waarvan u bestuurder bent. Het is dus essentieel om per land de geldende regels te raadplegen.

Waar wordt de beloning belast?

Als in Nederland wonende bestuurder is uw gehele wereldinkomen in Nederland belastbaar. Dit geldt ook voor een bestuurdersbeloning die u ontvangt als bestuurder van een buitenlandse onderneming. Deze beloning moet u in Nederland in de aangifte inkomstenbelasting opgeven.

Soms is de beloning op grond van de nationale wetgeving van het land van de onderneming waarvoor u de rol van bestuurder vervult, ook daar belastbaar. Om dubbele belastingheffing te voorkomen, heeft Nederland met een groot aantal landen afspraken gemaakt in de vorm van belastingverdragen. Op basis van die afspraken kan een bestuurder in zijn woonland mogelijk aanspraak maken op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Dit kan, afhankelijk van de afspraken in het verdrag, op een aantal manieren plaatsvinden. Bijvoorbeeld door de verrekening van de buitenlandse belasting in de Nederlandse aangifte. Of door de bestuurdersbeloning die is toe te rekenen aan de buitenlandse onderneming, volledig vrij te stellen van Nederlandse belasting. Nederlands past meestal de verrekeningsmethode toe op bestuurdersbeloningen die in het buitenland zijn belast, wat effectief resulteert in een gedeelde heffing tussen Nederland en het buitenland.

Let op: wanneer u uw rol als bestuurder in meerdere landen vervult, wordt het nauwkeurig bijhouden en vastleggen van de werkdagen en de toerekening van de beloning nog belangrijker. Onze adviseurs staan klaar om de relevante aandachtspunten en een praktische aanpak met u te bespreken.

Verschil tussen arbeidsinkomen en de bestuurdersbeloning

Het kan zijn dat u naast uw bestuurdersactiviteiten ook reguliere werkzaamheden voor de buitenlandse onderneming verricht. Of wellicht worden uw werkzaamheden volgens het geldende belastingverdrag niet volledig als bestuurdersactiviteiten gekwalificeerd. In deze gevallen moet u duidelijk vaststellen welk deel van uw inkomen betrekking heeft op welk type werkzaamheden. De verdeling van heffingsrechten tussen landen is vaak afwijkend geregeld voor verschillende soorten inkomsten. Houd hierbij in gedachten dat het niet alleen gaat om de daadwerkelijke geldelijke betalingen, maar ook om vergoedingen in natura, zoals aandelen, opties en een auto van de zaak.

Gebruikelijk loon bij buitenlandse vennootschap

Als u in Nederland woont en een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap, dan moet u een gebruikelijk loon in aanmerking nemen wanneer u werkzaamheden verricht voor uw vennootschap. Dit geldt ook als u een (direct of indirect) aanmerkelijk belang heeft in een buitenlandse vennootschap. Voor deze werkzaamheden moet naar Nederlandse maatstaven ook een gebruikelijk loon in aanmerking te worden genomen, tenzij het verdrag tussen Nederland en het betreffende land anders bepaalt. Het hangt af van uw individuele situatie hoe hoog het gebruikelijk loon moet zijn en of u (voor een gedeelte hiervan) aftrek ter voorkoming van dubbele belasting kunt claimen.

Tot slot

Als u bestuurderswerkzaamheden verricht voor een onderneming in het buitenland, zorg dan dat u uw fiscale positie helder heeft. Wordt u voor verdragstoepassing als bestuurder beschouwd? Welk deel van uw beloning wordt aangemerkt als bestuurdersbeloning? Hoe werkt de gebruikelijkloonregeling door op uw bestuurdersbeloning? En hoe voorkomt u dubbele belastingheffing?

Ook vanuit het oogpunt van de buitenlandse onderneming is het belangrijk om de verplichtingen helder in kaart te brengen. Moet er een registratie- of payrollverplichting in Nederland of het buitenland worden nageleefd? Leiden bestuurswerkzaamheden die in Nederland worden uitgevoerd ertoe dat de buitenlandse onderneming opeens een vaste inrichting in Nederland heeft? En wanneer is er sprake van een premieplicht in Nederland?

Onze Employment Advisory specialisten helpen u graag bij het analyseren van uw belastingpositie. Hiermee krijgt u een helder beeld van de verplichtingen die op de bestuurder en de onderneming rusten en weet u welke er zijn. Uiteraard zijn wij u ook graag van dienst bij andere vraagstukken rondom Global Mobility en internationale groei. Heeft u vragen over internationale arbeidsrechtelijke aandachtspunten, administratieve verplichtingen, belastingplicht en sociale zekerheidskwesties? Onze Employment Advisory adviseurs helpen u graag!

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief