Skip to content
Gepubliceerd op: 22 juni 2023
Type publicatie Kennisartikel

Belastingverdragen: voorkom dubbele belasting bij internationale groei

Over de landsgrenzen ondernemen heeft vaak fiscale gevolgen. U krijgt dan namelijk ook te maken met de belastingwetgeving van een ander land. Soms willen meerdere landen tegelijk belasting heffen over uw inkomen of vermogen. Om dubbele belastingheffing zoveel mogelijk te voorkomen, heeft Nederland daarom een groot aantal belastingverdragen gesloten. Hierin staat welk van de twee landen daadwerkelijk belasting mag heffen, en hoeveel.

Belastingverdragen zijn van belang voor alle ondernemingen die iets met het buitenland te maken hebben. Zeker wanneer u zaken doet in het buitenland, maar bijvoorbeeld ook wanneer sprake is van buitenlandse aandeelhouders, leningen uit het buitenland of werknemers in het buitenland.

➔ In dit artikel leest u meer over hoe belastingverdragen kunnen voorkomen dat u dubbele belasting betaalt.

Wat is er in belastingverdragen geregeld?

De afspraken die twee landen met elkaar maken voor situaties waarin dubbele belastingheffing kan plaatsvinden, worden vaak vastgelegd in een belastingverdrag. In het verdrag is dan bijvoorbeeld geregeld welk land in welke gevallen de bronbelasting mag inhouden, en of hier een (gunstiger) maximumtarief aan is verbonden. Ook wordt vaak een ‘tie-breaker’ afgesproken, voor gevallen waarin beide landen (naar hun eigen recht) vinden dat een persoon of onderneming inwoner is in hun land. In een belastingverdrag worden bovendien afspraken gemaakt over informatie-uitwisseling tussen de twee landen. Bovendien beschrijft het verdrag een methodiek om te voorkomen dat er dubbele belasting wordt betaald. Bijvoorbeeld een manier waarop Nederland vrijstelling moet verlenen voor buitenlandse ondernemingswinsten, of hoe buitenlandse bronbelasting in Nederland verrekend kan worden.

Veel belastingverdragen zijn gebaseerd op het OESO-Modelverdrag (een internationale leidraad voor de totstandkoming van belastingverdragen) maar op detailniveau zijn er vaak verschillen. Ook heeft de invoering van het zogenoemde Multilateraal Instrument (MLI) geleid tot verdere wijzigingen in de verdragen waarop het van toepassing is.

Wanneer is een belastingverdrag van toepassing?

Belastingverdragen spelen meestal pas een rol bij grensoverschrijdende situaties waar twee verschillende landen belasting willen heffen. Het kan daarbij gaan om ondernemingen, maar ook om vennootschappen, of privépersonen. Vaak wordt gezegd dat het nationale recht bepaalt of een belastingautoriteit kan heffen. Het belastingverdrag bepaalt vervolgens of die autoriteit ook mag heffen.

Toegang tot het belastingverdrag is dan wel een vereiste. In bepaalde gevallen kan de toegang tot een verdrag namelijk beperkt zijn; de belastingplichtige kan in zo’n geval geen beroep doen op vrijstellingen of verlaagde (bron)belastingtarieven.

Voorbeeld: dubbele woonplaats

Soms wordt een persoon of vennootschap volgens het nationale recht van twee landen als inwoner aangemerkt. Dan is er sprake van een dubbele woonplaats. Het bepalen van een woonplaats is van groot belang, want anders kan het verdrag niet worden toegepast. Dit zou namelijk kunnen leiden tot dubbele belasting over hetzelfde inkomen. Het betreffende belastingverdrag bepaalt dan in welke van de twee staten de woonplaats ligt. Hiervoor kunnen andere criteria doorslaggevend zijn dan in het nationaal recht, zoals de plaats van feitelijke leiding van een vennootschap, of het middelpunt van de levensbelangen van een persoon. Wanneer de twee landen het niet eens worden over de feiten (of de verdragstoepassing), wordt vaak een onderlinge overlegprocedure gestart om tot een oplossing te komen.

Internationale afspraken

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het vlak van internationale belastingheffing. Er wordt steeds meer informatie gedeeld en internationale ondernemingen krijgen te maken met nieuwe regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de minimumwinstbelasting van Pillar 2, transfer pricing-verplichtingen en ontwikkelingen in de Europese jurisprudentie. Ook de recente invoering van het MLI maakt verdragsinterpretatie steeds ingewikkelder. 

Om alle rechten en verplichtingen rondom internationaal ondernemerschap scherp te houden, is een vertrouwde adviseur daarom onmisbaar.

➔ Onze experts houden de ontwikkelingen nauwgezet bij, en maken de fiscale gevolgen én kansen voor u inzichtelijk.

➔ Samen met lokale experts van ons wereldwijde Baker Tilly International netwerk zorgen we dat u snel antwoord krijgt op uw vragen.

Wilt u meer weten over de aandachtspunten bij internationale groei en de toepassing van belastingverdragen? Onze belastingadviseurs vertellen graag hoe wij u kunnen helpen.

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief