Skip to content
Gepubliceerd op: 28 juni 2017
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
In mei 2016 is Baker Tilly gestart met het houden van een cultuursessie op iedere vestiging. Hiervoor waren alle medewerkers van die vestiging uitgenodigd. De insteek van deze sessie was het bekendmaken van en nadere invulling geven aan de uitkomsten van de in 2015 gehouden cultuurmeting. Met een responspercentage van 49% was de input van die cultuurmeting aan de lage kant. Dit is mede veroorzaakt doordat de vragenlijst vanuit accountancyperspectief was opgesteld en wij de vragenlijst onder alle medewerkers verspreid hebben. De opkomst tijdens de cultuursessie per vestiging was 93-98%. Hierdoor hebben we alsnog veel medewerkers weten te betrekken.

De inhoud van de sessies

De sessies werden begeleid door Bureau Vaktechniek, het HR-team en/of een externe consultant van Ten Have Change Management. Tijdens de cultuursessie werd in kleine groepen gediscussieerd over de zes hoofdthema’s uit de cultuurmeting: belang van kwaliteit, toon aan de top, kennisdeling en ontwikkeling, externe afstemming, personeel en organisatie, klimaat in de organisatie. In een meer vertrouwelijke setting zijn deze onderwerpen toegelicht, de medewerkers hierover bevraagd en is duiding gegeven aan de uitkomsten van de cultuurmeting.

Vervolgens zijn in de aansluitende plenaire bijeenkomst de resultaten en verschillen met elkaar besproken. Ter afsluiting is met de gehele vestiging besloten wat de thema’s en concrete acties waren voor het verbeterplan: dit varieerde van zeer praktische, direct uitvoerbare zaken, tot strategische thema’s voor heel Baker Tilly. Alle cultuursessies zijn in september 2016 afgerond, waarna de resultaten aan het bestuur en de Raad van Commissarissen zijn gepresenteerd.

De sector

De gehanteerde vragenlijsten en systematiek is door de NBA ontwikkeld. Wij hebben deelgenomen aan de evaluatie van dit proces door de NBA. Dit bestond onder meer uit een rondetafelbijeenkomst en het reageren op de vragenlijsten. De vragenlijst zal worden aangepast zodat deze beter voor alle disciplines bruikbaar is.
Ook heeft de NBA de uitkomsten van de cultuurmetingen van de accountantsorganisatie opgevraagd om zo een sectorbrede analyse te kunnen maken. Wij zullen deze analyse gebruiken bij de (verdere) opvolging van de (nieuwe) cultuurmeting.

Verbeterplannen

Per vestiging is een verbeterplan gemaakt en overkoepelend is een verbeterplan voor Baker Tilly gemaakt. Vervolgens is gedurende het jaar per vestiging opvolging gegeven aan de verbeterplannen. Vanuit onze HR-afdeling en Bureau Vaktechniek wordt dit gemonitord en periodiek gedeeld met het bestuur en de RvC. De uitvoering van de plannen varieert van periodieke informele rondetafelsessies met de kantoorleiding tot de oprichting van multidisciplinaire themagroepen op een vestiging.

Deze zomer zal de cultuurmeting wederom onder alle medewerkers worden gehouden. Tegelijkertijd gaan we het Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) uitvragen. Bij de cultuurmeting maken we (wederom) gebruik van de vragenlijst van de NBA, waar wij eerder input op hebben geleverd t.a.v. de bruikbaarheid van vragen. Voor het MTO zullen we, ook in verband met vergelijkbaarheid, de MTO-vragen van 2015 weer gebruiken. Wanneer de resultaten van beide metingen bekend zijn, zullen wij op een vergelijkbare wijze met de uitkomsten aan de slag gaan als vorig jaar.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief