Skip to content
Foto van gracht

Heffingsvermindering verhuurderheffing aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting

Gepubliceerd op: 11 augustus 2022
Type publicatie Kennisartikel
In 2013 is een verhuurderheffing ingevoerd die onder andere woningcorporaties raakt. Een jaar later werd de Regeling Vermindering Verhuurderheffing geïntroduceerd, die in bepaald gevallen kon leiden tot een vermindering van de heffing. Hoe die vermindering in de aangifte vennootschapsbelasting verwerkt moest worden, was lange tijd onduidelijk. In een recente uitspraak geeft de Hoge Raad hier helderheid over.

Achtergrond en rechtsvraag

In een rechtszaak over het belastingjaar 2015 kwam het volgende aan de orde. Een woningcorporatie maakte aanspraak op een vermindering van de verhuurderheffing in verband met het ombouwen van een kantoorpand naar sociale huurwoningen. De kwestie die aan de rechter werd voorgelegd was:

  1. Moet de heffingsvermindering in mindering worden gebracht op de fiscale boekwaarde van de investering waarvoor de heffingsvermindering is verkregen? De verhuurderheffing wordt dan niet aangepast; of

  2. Vermindert de heffingsvermindering het saldo van de daadwerkelijk betaalde verhuurderheffing?

Vennootschapsbelastingvoordeel?

Het antwoord op deze vraag heeft gevolgen voor de vennootschapsbelasting. De verhuurderheffing is namelijk aftrekbaar van de belastbare winst. Bij de eerstgenoemde uitleg mag het volledige brutobedrag aan verhuurderheffing (dus zonder rekening te houden met de heffingsvermindering) direct ten laste van het fiscale resultaat worden gebracht. Deze uitleg leidt tot een hogere aftrek en een lager resultaat: een vennootschapsbelastingvoordeel voor de woningcorporatie. Doordat de heffingsvermindering in mindering wordt gebracht op de fiscale boekwaarde, wordt het afschrijvingspotentieel met betrekking tot de investering lager. Uiteindelijk wordt dit nadeel waarschijnlijk niet gerealiseerd vanwege de afschrijvingsbeperking.

Bij de tweede uitleg moet de heffingsvermindering in mindering worden gebracht op het totale bedrag aan verhuurderheffing. Alleen het gesaldeerde bedrag mag ten laste van het fiscale resultaat worden gebracht.

Hoge Raad

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de eerste uitleg de juiste is. De wettelijke voorwaarden waaronder de belastingplichtige een aanspraak op heffingsvermindering verkrijgt en de wijze waarop het bedrag ervan wordt berekend, houdt uitsluitend verband met de investering zelf: de verbouwing van niet voor bewoning bestemde ruimten tot huurwoningen. Dit brengt mee dat de heffingsvermindering naar haar aard een objectsubsidie is. Voor de heffing van vennootschapsbelasting betekent dit dat bij de winstberekening het brutobedrag van de verhuurderheffing aftrekbaar is. Het bedrag van de heffingsvermindering moet worden afgeboekt op de boekwaarde (in dit geval: de voortbrengingskosten) van het desbetreffende object (in dit geval: de gerealiseerde huurwoningen).

Belang voor de praktijk

Op basis van de huidige kabinetsplannen wordt de verhuurderheffing vanaf 2023 afgeschaft. Het belang voor de praktijk voor toekomstige jaren lijkt dan ook beperkt. Heeft uw organisatie in de belastingjaren tot en met 2022 een heffingsvermindering verhuurderheffing ontvangen? Dan moet u deze afboeken van de fiscale boekwaarde van uw investering. Bij de aangifte vennootschapsbelasting kan het brutobedrag van de verhuurderheffing in aftrek worden gebracht.

Aftrek heffingsvermindering

Heeft u in het verleden heffingsvermindering verhuurderheffing ontvangen en deze niet volledig afgetrokken? Dan kunt u dit mogelijk alsnog doen:

  • Als de betreffende aangifte nog niet definitief is vastgesteld, kunt u de Belastingdienst verzoeken de aangifte op dit punt aan te passen. Let hierbij op de geldende termijnen.

  • Als de aangifte definitief is vastgesteld, dan kunt u mogelijk een beroep doen op de foutenleer en de correctie in het laatste openstaande jaar verwerken.

Wat betekent dit arrest voor uw belastingpositie?

Het is belangrijk dat u nagaat of dit arrest gevolgen heeft voor de belastingpositie van uw woningcorporatie. Houd hierbij rekening met eventuele lopende (bezwaar)termijnen. Heeft u vragen over de heffingsvermindering verhuurderheffing? Of wilt u weten wat de gevolgen van dit arrest voor uw woningcorporatie zijn? Onze adviseurs lichten graag toe hoe we u van dienst kunnen zijn.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief