Skip to content
Foto van Amsterdam

Nieuwe subsidieregeling voor rijksmonumenten met een woonfunctie

Gepubliceerd op: 06 maart 2020
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen

Bent u eigenaar van een rijksmonument met een woonfunctie en heeft u in 2019 kosten gemaakt voor onderhouds- en restauratiewerkzaamheden? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie. Het is wel noodzakelijk dat u vóór 30 april 2020 een aanvraag daartoe indient.

De subsidieregeling

Tot 1 januari 2019 kon de eigenaar van een rijksmonument de onderhoudskosten voor 80% in aftrek brengen in de aangifte inkomstenbelasting.

Per 1 januari 2019 is deze fiscale aftrek van rijksmonumenten omgezet in een subsidieregeling. De regeling houdt in dat 38% van de kosten voor onderhouds- en restauratiewerkzaamheden vergoed worden.

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling gelden de volgende voorwaarden:

  • de werkzaamheden hebben betrekking op de instandhouding van het rijksmonument;

  • de werkzaamheden dienen technisch noodzakelijk te zijn en sober en doelmatig te worden uitgevoerd;

  • de werkzaamheden zijn gericht op het behoud van aanwezige monumentale waarden, met name historische materialen en constructies.

Werkzaamheden voor comfortverbetering, reconstructie, verduurzaming of veranderd gebruik komen niet voor aftrek in aanmerking. Voor een uitgebreid overzicht van de kosten die voor aftrek in aanmerking komen, verwijzen wij naar de Samenvatting Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten voor de woonhuissubsidie.

Aanvraag subsidie

Via het online subsidieportaal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dient u de subsidieaanvraag in. Binnen 13 weken na sluiting van de aanvraagperiode ontvangt u een beschikking.

Bij de aanvraag dient u facturen mee te sturen. Uit deze facturen moet duidelijk blijken welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en in welk jaar deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden. De facturen dienen getekend en gedateerd te zijn en voorzien van een voldoende gespecificeerde omschrijving van de onderhouds- en restauratiewerkzaamheden. Daarnaast is het aan te raden dat u voor de start van de werkzaamheden foto’s van uw rijksmonument maakt, omdat (achteraf) gevraagd kan worden om de noodzaak van de werkzaamheden aan te tonen.

Bijzonderheden

Wanneer u een subsidieaanvraag indient waarbij de totale kosten boven € 70.000 uitkomen, geldt als extra voorwaarde dat u een inspectierapport overlegt dat is opgesteld door een deskundige persoon of instantie.

Tot slot

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling? Neem dan contact met ons op.

Dit nieuwsbericht, gepubliceerd op 6 maart 2020, bevat algemene informatie. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief