Skip to content
Gepubliceerd op: 04 april 2022
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen

Veel multinationale ondernemingen maken gebruik van financiële transacties voor financieringen binnen de groep. Naast langetermijnfinanciering kan dit ook gaan om acute liquiditeitsvraagstukken en andere operationele behoeften. Dergelijke financieringen kunnen complex en omvangrijk zijn. Na herzieningen van de OESO-richtlijnen, waarin Transfer Pricing tot in detail wordt besproken, staan financiële transacties nu stevig op de transfer pricing-agenda. Belastingautoriteiten hebben hun aanpak wat dit betreft veranderd en wij zien nu regelmatig dat intragroepsleningen en treasuryactiviteiten door de autoriteiten onder de loep genomen worden.

Ontwikkelingen op het vlak van Transfer Pricing

In de afgelopen jaren hebben veel landen (waaronder Nederland) fijnmazige transfer pricing-regels en richtsnoeren geïntroduceerd. Tegelijkertijd hebben ondernemingen zich ingespannen om ervoor te zorgen dat hun (grensoverschrijdende) goederenstromen binnen de groep, royalties, management fees en andere betalingen, goed gedocumenteerd zijn en voldoen aan het ‘arm’s length’-beginsel en de relevante regelgeving.
Daarnaast is ook het belang van financiële transacties (zoals intragroepsfinanciering, treasuryfuncties en support services) eindelijk onderkend. Afspraken over financiering zijn nu een belangrijk onderdeel van transfer pricing-verplichtingen. In veel landen (waaronder Nederland) is dit vastgelegd in de documentatievereisten voor de Master File.

Accurate afbakening van financiële transacties

Naarmate belastingautoriteiten meer aandacht besteden aan financiële transacties, neemt ook hun expertise op dit gebied toe. De toepassing van het ‘arm’s length’-beginsel bij financiële transacties, en de documentatie van het relevante beleid, wordt daarom steeds belangrijker voor belastingplichtigen.
Als gevolg van aanpassingen in de OESO-richtlijnen over financiële transacties, zijn factoren als de economische substance van transacties en de mate waarin een entiteit risico’s kan dragen binnen de groep, steeds meer onder de aandacht gekomen. Elke afzonderlijke afspraak moet worden geanalyseerd. De eerste stap bij het onderbouwen van de zakelijkheid van financiële afspraken binnen een groep is dus om deze transacties af te bakenen.

Hoe kan het goed structureren en onderbouwen van financiële afspraken voordelig zijn voor mijn onderneming?

Gezien de extra aandacht voor financiële intragroepstransacties vanuit belastingautoriteiten, is het zaak dat de afspraken goed worden vastgelegd en voldoende onderbouwd zijn. Dit vermindert het risico op discussies met (en correcties door) belastingautoriteiten.

Tegelijkertijd kan het analyseren en vastleggen van afspraken inzicht geven in de vraag waar nog ruimte is voor optimalisatie (zowel vanuit bedrijfseconomisch optiek als vanuit het fiscale perspectief). Nu financiële intragroepstransacties onder de strenge documentatievereisten vallen (zoals de Master File, de Local File en het landenrapport), bent u mogelijk zelfs wettelijk verplicht om bepaalde specifieke kenmerken te documenteren en te rapporteren.

Onderbouwing van financiële intragroepstransacties

Indien sprake is van een financiële intragroepstransactie die onderbouwd moet worden, kan het onderstaande relevant zijn:

  • Het bepalen van een zakelijke rente op intragroepsleningen;

  • Het bepalen van een zakelijke vergoeding voor financieringsactiviteiten tussen groepsvennootschappen;

  • Het bepalen van een zakelijke vergoeding voor kredietgaranties;

  • Het bepalen van de kosten en baten van de gecentraliseerde treasuryfuncties (zoals een cashpool) en welke vergoedingen hierbij horen.

Onze Transfer Pricing experts staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Neem vrijblijvend contact op met ons om onze dienstverlening te bespreken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief