Skip to content
Foto van muntjes

Initiatiefwetsvoorstel tot versobering van de liquidatieverliesregeling gepubliceerd

Gepubliceerd op: 17 april 2019
Type publicatie Kennisartikel
Op 16 april 2019 hebben GroenLinks, SP en PvdA een initiatiefwetsvoorstel tot versobering van de liquidatieverliesregeling ingediend. De liquidatieverliesregeling is een regeling in de vennootschapsbelasting, die inhoudt dat een belastingplichtige een verlies ten laste van de winst mag brengen dat wordt geleden bij liquidatie van een dochtervennootschap waarin een belastingplichtige een aandelenbelang van 5% of meer houdt (hierna: deelneming).

Hoe werkt de huidige liquidatieverliesregeling?

Belastingplichtigen die een deelneming houden, mogen onder strikte voorwaarden een verlies in aanmerking nemen bij liquidatie van die deelneming. Het verlies bedraagt het in de deelneming geïnvesteerde bedrag, verminderd met het uitgekeerde vermogen bij liquidatie.

Wat houdt het wetsvoorstel in?

Het wetsvoorstel beoogt de aftrekbaarheid van liquidatieverliezen op drie manieren te beperken. Het liquidatieverlies is alleen aftrekbaar van de winst als:

  1. het aandelenbelang in de deelneming ten minste 25% is (thans: 5%);

  2. de deelneming in de EU/EER is gevestigd (in de huidige regeling maakt het niet uit in welk land de deelneming is gevestigd); en

  3. de vereffening van de deelneming is voltooid binnen drie jaren na het jaar waarin de onderneming van de deelneming is gestaakt (in de huidige regeling wordt geen termijn gesteld).

Het liquidatieverlies is alleen aftrekbaar van de winst voor zover dit liquidatieverlies is toe te rekenen aan een verlies van de deelneming in de periode waarin onafgebroken aan voorwaarde 1 en 2 wordt voldaan. Als de te liquideren deelneming op haar beurt een deelneming of een vaste inrichting heeft in een land buiten de EU/EER, is het liquidatieverlies niet aftrekbaar voor zover dit liquidatieverlies is toe te rekenen aan die deelneming of vaste inrichting buiten de EU/EER.

De beperking van het liquidatieverlies geldt alleen voor zover het liquidatieverlies meer dan € 1 miljoen bedraagt. Voor een liquidatieverlies tot € 1 miljoen blijft de huidige regeling gelden.

Het initiatiefwetsvoorstel bevat een soortgelijke wijziging voor de beperking van de aftrekbaarheid van verliezen bij staking van buitenlandse vaste inrichtingen van Nederlandse belastingplichtigen.

Inwerkingtreding en consultatie

De voorgestelde wijzigingen zouden per 1 januari 2021 in werking moeten treden. Er is overgangsrecht voorgesteld voor latente liquidatieverliezen.

De partijen die het wetsvoorstel ter consultatie hebben gepubliceerd, hebben geen meerderheid in de Tweede Kamer. Het is daarom onzeker of het wetsvoorstel ook daadwerkelijk zal worden aangenomen, als de initiatiefnemers het wetsvoorstel na consultatie bij de Tweede Kamer indienen.

Tot 16 mei 2019 kan publiekelijk worden gereageerd op het wetsvoorstel.

Dit nieuwsbericht, dat op 17 april 2019 is gepubliceerd, bevat algemene informatie. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief