Skip to content
Foto van vergaderende mensen

Wijziging jaarverslaggeving: specifiek voor kleine rechtspersonen

Gepubliceerd op: 04 september 2017
Type publicatie Kennisartikel
Bent u een kleine rechtspersoon? Dan wordt de jaarverslaggeving voor u veel gemakkelijker. De bestaande faciliteiten blijven bestaan en er zijn verdergaande vereenvoudigingen doorgevoerd.

De bestaande faciliteiten voor kleine rechtspersonen blijven bestaan:

  • vrijstelling opmaken bestuursverslag

  • vrijstelling accountantscontrole

  • opmaken beperkte balans, winst- en verliesrekening met toelichting

  • openbaar maken beperkte balans en toelichting

  • vrijstelling consolidatieplicht

  • het toestaan van het toepassen van fiscale grondslagen in de jaarrekening

Vereenvoudigingen kleine rechtspersonen

Voor kleine rechtspersonen zijn verdergaande vereenvoudigingen in Titel 9 Boek 2 BW doorgevoerd. In onderstaande tabel zijn de oude en de nieuwe bepalingen opgenomen:

Onderwerp Wat zijn de oude bepalingen Wat zijn de nieuwe bepalingen
Geplaatst kapitaal
De rechtspersoon moet de aantallen en de waarde van de uitgegeven aandelen vermelden in de toelichting.
Deze bepaling is vervallen.
Geplaatst kapitaal in vreemde valuta
Indien het geplaatste kapitaal in vreemde valuta luidt moet de rechtspersoon de omrekenkoers en het bedrag in vreemde valuta in de toelichting vermelden.
Deze bepaling is vervallen.
Lijst kapitaalbelangen
De rechtspersoon moet de naam, woonplaats, het verschafte deel van het geplaatste kapitaal, en onder voorwaarden, het eigen vermogen en resultaat van deelnemingen in de toelichting vermelden. Tevens vermeldt de rechtspersoon in de toelichting de naam en woonplaats van het groepshoofd.
De rechtspersoon moet alleen de naam en woonplaats van de eerst consoliderende moedermaatschappij in de toelichting vermelden.
Rentevoet van schulden
De rechtspersoon moet alleen de naam en woonplaats van de eerst consoliderende moedermaatschappij in de toelichting vermelden.
Deze bepaling is vervallen.
Verhoudingscijfer netto-omzet
De rechtspersoon vermeldt in de toelichting het verhoudingscijfer in welke mate de netto-omzet ten opzichte van het voorgaand jaar is gestegen of gedaald.
Deze bepaling is vervallen.
Werknemers
De rechtspersoon vermeldt in de toelichting het verhoudingscijfer in welke mate de netto-omzet ten opzichte van het voorgaand jaar is gestegen of gedaald.
De in de toelichting op te nemen informatie over werknemers is beperkt tot het gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar (geen segmentatie meer vereist).
Overige gegevens en toelichting
De kleine rechtspersoon neemt overige gegevens op in de inrichtingsjaarrekening, maar niet in de publicatiejaarrekening.
De kleine rechtspersoon is zowel voor de inrichtings- als publicatiejaarrekening vrijgesteld van het opnemen van overige gegevens. De kleine rechtspersoon moet in de toelichting vermelden de gebeurtenissen na de balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor de rechtspersoon. Het gaat daarbij om gebeurtenissen die niet in de balans of winst- en verliesrekening zijn verwerkt. In de openbaar te maken jaarrekening hoeft deze informatie niet te worden opgenomen.
Herwaarderingen
Geen
De kleine rechtspersoon moet voortaan de som van de herwaarderingen van elk van de posten van de vaste activa (immateriële vaste activa, materiële vaste activa en financiële vaste activa) vermelden die betrekking hebben op de activa die op balansdatum aanwezig zijn.

Achtergrond: De Nederlandse wet inzake het jaarrekeningenrecht (Titel 9 Boek 2 BW) is gewijzigd. De nieuwe bepalingen zijn van toepassing voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. In dit artikel hebben wij de wijzigingen specifiek voor kleine rechtspersonen uitgelicht. Een overzicht van álle wijzigingen kunt u terugvinden in onze publicatie. Zo kunt u uw jaarstukken van dit jaar nog goed opmaken en afronden en kunt u de ontwikkelingen meenemen in de afwegingen voor boekjaar 2017. In het najaar van 2017 volgt een update.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief