Skip to content
Foto van zwitserland

De ontwikkeling van e-commerce en btw-wetgeving in de EU en Zwitserland

Gepubliceerd op: 06 mei 2021
Type publicatie Kennisartikel
De e-commercesector floreert, en als gevolg van de wereldwijde pandemie zal deze groei de komende tijd alleen maar toenemen. Echter, de toename van e-commerce vereist wel dat de regels rondom de btw meegroeien. De Europese Unie (EU) staat op het punt om nieuwe btw-wetgeving te implementeren, terwijl Zwitserland al per 1 januari 2019 nieuwe wetgeving over e-commerce goederenhandel heeft ingevoerd. Hierna staan wij stil bij deze ontwikkelingen in zowel de EU als in Zwitserland. Wat betekenen deze veranderingen voor ondernemers die zich bezighouden met e-commerce?

Europese Unie

Per 1 juli 2021 treden er in de EU nieuwe btw-regels in werking met betrekking tot e-commerce. Deze regels zijn van belang voor alle ondernemers die betrokken zijn bij de grensoverschrijdende verkoop van goederen aan consumenten in de EU (‘afstandsverkopen’).

Goederen van buiten de EU, verzonden aan een consument in de EU

Op dit moment geldt er een invoervrijstelling voor btw, voor zendingen naar de EU met een geringe waarde (tot € 23). Echter, deze vrijstelling wordt per 1 juli 2021 afgeschaft. Elke invoer naar de EU wordt dan belast met btw, en ondernemers zullen btw verschuldigd zijn op verkopen aan consumenten in de EU.

IOSS

Om de btw-aangifteverplichtingen en de afdracht van de verschuldigde btw op zendingen met een waarde niet hoger dan € 150, te faciliteren, wordt de zogenoemde Import One Stop Shop (IOSS) ingevoerd.

Eén van de voordelen van het gebruik van de IOSS-regeling is dat u zich in één EU-land kunt registreren, voor het aangeven van verkopen aan B2C klanten in de hele EU. De btw die in al deze EU-landen is verschuldigd, kan door middel van de IOSS-aangifte worden aangegeven en afgedragen in het EU-land van registratie.

De IOSS-regeling kan worden toegepast als goederen (niet zijnde accijnsgoederen) aan een B2C klant worden verkocht, en de goederen daarbij vanuit een niet-EU land (bijvoorbeeld Zwitserland) naar een EU-land worden verzonden. Zoals eerder genoemd betreft dit zendingen met een waarde die niet hoger is dan € 150.

Het gebruik van de IOSS-regeling is niet verplicht. Als een ondernemer er niet voor kiest de IOSS te gebruiken, is de invoer van goederen in het betreffende EU-land btw-belast. De daaropvolgende levering van de goederen aan de klant, kan eveneens btw-gevolgen hebben.

De IOSS kan worden gebruikt door binnen en buiten de EU gevestigde belastingplichtigen, en door elektronische interfaces en marktplaatsen (wederom zowel binnen als buiten de EU) die de eerder genoemde verkopen aan consumenten faciliteren. Echter, platforms en ondernemingen die niet in de EU zijn gevestigd, moeten een tussenpersoon aanstellen om het indienen van de IOSS btw-aangifte te regelen, en om de btw die is verschuldigd op afstandsverkopen van goederen met een, af te dragen.

Goederen binnen de EU, verzonden aan een consument in de EU

Er komt nog een belangrijke wijziging aan, met betrekking tot de verzending van goederen van binnen de EU aan een consument in de EU. De huidige drempels voor afstandsverkopen komen te vervallen. Dit betekent dat de verkoop van goederen aan consumenten voortaan altijd belast is met de btw van het land van aankomst van de goederen. Er kan een uitzondering gelden voor zogenoemde kleine ondernemers, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

OSS

Om ondernemers een administratieve lastenverlichting te bieden met betrekking tot de verplichting om zich in meerdere EU-landen voor de btw te registreren en lokale btw-aangiften in die landen in te dienen, zal de EU de zogenoemde One Stop Shop (‘OSS’) aangifte implementeren. Met de OSS-aangifte kan de btw die met betrekking tot e-commerce afstandsverkopen verschuldigd is in alle EU-landen van bestemming, door middel van één centrale aangifte worden aangegeven en afgedragen in het EU-land van registratie.

Ondernemers die in de EU gevestigd zijn en de OSS willen gebruiken, moeten zich registreren voor de OSS in hun EU-land van vestiging. Ondernemers die buiten de EU gevestigd zijn en de OSS willen gebruiken, moeten zich registreren voor OSS in het EU-land waar het vervoer van de goederen aanvangt. In het geval dat het vervoer van de goederen aanvangt in meerdere EU-landen, kan de non-EU ondernemer een EU-land van identificatie kiezen. Zodra de ondernemer voor de OSS is geregistreerd, moet hij de verschuldigde btw op alle afstandsverkopen aan consumenten aangeven in de OSS-aangifte. Vervolgens draagt de ondernemer de btw die in alle EU-landen verschuldigd is, af aan de autoriteiten van het EU-land van registratie. Het EU-land van registratie draagt er dan zorg voor dat de verschuldigde btw wordt doorbetaald aan de autoriteiten in de andere EU-landen.

Benadrukt moet worden dat het gebruik van de OSS optioneel is. Als een ondernemer ervoor kiest om geen gebruik te maken van de OSS, moet hij zich registreren voor btw in elk van de EU-landen waar btw verschuldigd is, om aldaar lokale btw-aangiftes in te dienen en de verschuldigde btw af te dragen aan de lokale autoriteiten.

De OSS kan worden gebruikt door zowel binnen als buiten de EU gevestigde belastingplichtigen, evenals door elektronische interfaces en online marktplaatsen (binnen en buiten de EU gevestigd) die de eerder genoemde verkopen aan consumenten faciliteren.

Het OSS-systeem is alleen van toepassing op B2C verkopen vanuit een EU-land naar een ander EU-land. Het kan daarom niet worden toegepast met betrekking tot B2C verkopen aan klanten in bijvoorbeeld Zwitserland.

Wat zijn de btw-gevolgen van de verkoop van goederen aan consumenten in Zwitserland?

Zwitserland

In Zwitserland gelden sinds 1 januari 2019 nieuwe regels met betrekking tot postorderhandel (e-commerce). Deze regels zijn van belang voor bedrijven die buiten Zwitserland zijn gevestigd, en die goederen naar Zwitserland verzenden. Hoewel er bepaalde gelijkenissen zijn tussen de btw-regels van de EU en Zwitserland, zijn er ook noemenswaardige verschillen, aangezien Zwitserland geen onderdeel van de EU is. Het belangrijkste verschil is dat het onderscheid tussen B2B en B2C en de incoterms niet van belang zijn voor toepassing van de Zwitserse btw.

Btw-tarieven en invoer-btw

In vergelijking met de landen die lid zijn van de EU, heeft Zwitserland hele lage btw-tarieven. Het algemene tarief is 7,7% en het verlaagde tarief is 2,5%. Naast deze twee tarieven kent Zwitserland ook een speciaal tarief voor accommodatiediensten van 3,7%, maar dit speciale tarief is niet van toepassing op postorderhandel.

In beginsel moet de ontvanger van de goederen de invoer-btw betalen, zolang de verkoper die de goederen verstuurt, niet is geregistreerd voor Zwitserse btw. De invoer-btw wordt alleen geheven indien zij CHF 5 of meer bedraagt. Als de invoer-btw dus lager is dan CHF 5, wordt geen invoer-btw in rekening gebracht; het zou niet kostenefficiënt zijn voor de belastingautoriteiten om zulke kleine bedragen te innen.

Kleine zendingen

Er wordt geen invoer-btw geheven op goederen waarop het algemene tarief van 7,7% van toepassing is en die een waarde (inclusief transportkosten) van minder dan CHF 65 hebben. Datzelfde geldt voor goederen waarop het verlaagde tarief van 2,5% van toepassing is en die een waarde van minder dan CHF 200 hebben. Zulke goederen worden gezien als kleine zendingen. Voor goederen met een waarde van CHF 65 of meer (algemeen tarief) en voor goederen met een waarde van CHF 200 of meer (verlaagd tarief) wordt de invoer-btw aan de ontvanger van de goederen in rekening gebracht.

Postorderbedrijven

Als een onderneming buiten Zwitserland is gevestigd, een wereldwijde omzet van meer dan CHF 100.000 maakt, en kleine zendingen naar Zwitserland verzendt, is btw-registratie mogelijk verplicht. Als de omzet van het bedrijf uit die kleine zendingen meer bedraagt dan CHF 100.000 per jaar, moet het bedrijf zich in Zwitserland registreren voor btw-doeleinden. Als de omzetgrens van CHF 100.000 op enig moment in een jaar wordt overschreden, dan moet het bedrijf zich in de maand volgend op de overschrijding registreren voor Zwitserse btw.

Het is mogelijk om te registreren voor Zwitserse btw nog voordat de drempel is overschreden. Indien u verwacht dat de drempel in de komende maanden overschreden zal worden, is het aan te raden om u alvast (vrijwillig) te registreren. 'U kunt dan een betere planning maken voor de implementatie van de nieuwe procedure.

Registratieprocedure

Bedrijven die buiten Zwitserland zijn gevestigd, moeten een Zwitsers fiscaal vertegenwoordiger hebben om zich voor Zwitserse btw te kunnen registreren. Bij registratie is bovendien een zekerheid vereist van deze bedrijven. Het bedrijf kan desgewenst zelf online voor de indiening van de kwartaalaangiften btw zorgdragen.

Na de registratie

Op alle goederen die vervolgens naar Zwitserland worden verzonden is Zwitserse btw verschuldigd (ongeacht of het kleine zendingen betreft). Als het proces goed wordt ingericht, en de etikettering van de pakketten juist is, betaalt de klant de btw op het moment van aankoop van de goederen, en is er geen invoer-btw verschuldigd. Het postorderbedrijf betaalt de invoer-btw en de douanekosten, en kan de invoer-btw vervolgens in mindering brengen in de kwartaalaangifte btw.

Toekomstige ontwikkelingen in Zwitserland

Er zijn plannen om van alle exploitanten van postorderplatforms te eisen dat zij Zwitserse btw gaan aangeven en afdragen op alle leveringen van goederen die Zwitserland binnenkomen en die via hun platform worden verwerkt. Ten behoeve van de handhaving van de nieuwe regels, zullen de belastingautoriteiten de mogelijkheid krijgen om administratieve maatregelen op te leggen indien postorderplatforms of bedrijven zich niet hebben geregistreerd, of als zij hun facturatie- en betalingsverplichtingen niet nakomen. De belastingautoriteiten kunnen een invoerverbod opleggen aan het desbetreffende bedrijf of de goederen laten vernietigen. Bovendien mogen de belastingautoriteiten de namen van bedrijven bij wie zulke maatregelen zijn opgelegd openbaar maken, met het oog op de bescherming van klanten. Deze regelgeving zal naar verwachting (op zijn vroegst) vanaf 2023 gaan gelden.

Voortdurend veranderende industrie

Zowel in de EU als in Zwitserland is dan wel gaat er veel veranderen op btw-gebied. En er staan nog meer veranderingen in de planning. Dit betekent echter niet dat het einde van de evolutie van de btw-wetgeving in zicht is. Sterker nog, deze wijzigingen zijn slechts een klein deel van een groter plaatje. Het is daarom belangrijk om uw supply chains te blijven analyseren, en de btw-gevolgen vast te stellen in alle betrokken landen: zowel binnen als buiten de EU.

Houd er rekening mee dat, net als de e-commerce industrie zelf, de btw-wetgeving zich blijft ontwikkelen en altijd zal blijven veranderen.

Dit artikel is een voorbeeld van de nauwe samenwerking tussen de VAT & Customs experts binnen het Baker Tilly International netwerk. Stevie Mols (Baker Tilly in Nederland) en Dominique Bühler (OBT AG, Baker Tilly International member firm in Zwitserland) hebben dit artikel gezamenlijk opgesteld. Stevie en Dominique en hun teams werken regelmatig samen, om hun cliënten te ondersteunen met zowel wereldwijde als lokale oplossingen voor hun supply chains.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief