Skip to content
Foto van overleg

Gebruikelijk loon vanaf 2023 mogelijk hoger: voorgestelde wijzigingen

Gepubliceerd op: 23 juni 2022
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
In de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet een aantal fiscale plannen voor de komende jaren aangekondigd. Eén van de voorstellen ziet op de verlaging van de doelmatigheidsmarge voor het vaststellen van het gebruikelijk loon van een aanmerkelijkbelanghouder. Daarnaast vervalt het versoepelde regime voor innovatieve start-ups mogelijk. We bespreken de gebruikelijkloonregeling en de voorgestelde wijzigingen.

Gebruikelijk loon

Belastingplichtigen die werkzaamheden verrichten voor een vennootschap waarin zij een aanmerkelijk belang (kortgezegd: een aandelenbezit van minimaal 5%) hebben, moeten zichzelf hiervoor een beloning toekennen. De omvang van dit zogenoemde ‘gebruikelijk loon’ wordt bepaald aan de hand van wat ‘normaal’ is voor het niveau en de omvang van de arbeid voor de vennootschap. Voor het jaar 2022 geldt als uitgangspunt dat het gebruikelijk loon moet worden vastgesteld op minimaal het hoogste van de volgende bedragen:

  1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;

  2. het loon van de meest verdienende werknemer binnen het concern;

  3. € 48.000.

Onder bepaalde voorwaarden bestaat de mogelijkheid om het loon lager vast te stellen. Hiervoor moet de aanmerkelijkbelanghouder (‘ab-houder’) aannemelijk maken dat het loon (zoals dat op grond van de wettelijke regeling moet worden vastgesteld) te hoog is en daardoor niet passend bij de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Ook een beperkte liquiditeitspositie kan aanleiding zijn voor een matiging van het loon van de ab-houder.

Doelmatigheidsmarge

Een ab-houder is niet altijd vergelijkbaar met een reguliere werknemer, bijvoorbeeld wanneer hij ook aandeelhouderswerkzaamheden verricht. Het kan lastig zijn om exact aan te sluiten bij het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Daarom is in de huidige wettelijke regeling een doelmatigheidsmarge opgenomen. Hierdoor kan het salaris van een ab-houder tot 25% lager worden vastgesteld dan het loon uit feitelijk de meest vergelijkbare dienstbetrekking. De eerste van de drie eerder genoemde minimumbedragen is daarom 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Voorgestelde wijziging per 1 januari 2023

Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota 2022 aangekondigd de doelmatigheidsmarge per 1 januari 2023 te willen verlagen van 25% naar 15%. Dat betekent dat het gebruikelijk loon vastgesteld kan worden op 85% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (als dat het hoogste is van de drie bedragen). Aanmerkelijkbelanghouders zullen zichzelf mogelijk een hoger loon moeten toekennen.

Let op! De voorgestelde wijziging is slechts een vooraankondiging. Het bijbehorende wetsvoorstel wordt op Prinsjesdag gepubliceerd en kan nog gewijzigd worden aan de hand van het parlementair debat in het najaar. Daarnaast is er een initiatiefwetsvoorstel ingediend waarin wordt voorgesteld de doelmatigheidsmarge zelfs helemaal af te schaffen. De uiteindelijke vorm van de voorgestelde wijzigingen is nog onzeker.

Innovatieve start-ups

Momenteel geldt een versoepelde regeling voor de vaststelling van het gebruikelijk loon van ab-houders in innovatieve start-ups. Om de liquiditeitspositie van innovatieve start-ups te verbeteren, is in het verleden besloten dat het gebruikelijk loon van ab-houders onder voorwaarden mag worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Deze maatregel vervalt naar verwachting op 1 januari 2023 (tenzij de uitkomsten van een lopende evaluatie positief zijn).

Opvolging en advies

Als de doelmatigheidsmarge wijzigt, zullen ab-houders hun gebruikelijk loon mogelijk moeten herijken. Wij helpen u hier graag bij. Heeft u vragen over het gebruikelijk loon en de voorgestelde wijzigingen of heeft u hulp nodig bij de juiste schriftelijke vastlegging van aanpassingen? Onze adviseurs van Employment Advisory bespreken de voorwaarden en de mogelijkheden graag met u.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief