Skip to content
Gepubliceerd op: 23 mei 2022
Type publicatie Kennisartikel

UPDATE 1 mei 2023: Inmiddels is de Voorjaarsnota 2023 gepubliceerd, met daarin onder andere nieuwe beleidsplannen over vastgoed, de bedrijfsopvolgingsregeling en btw. Lees hier meer over de Voorjaarsnota 2023!

 

De Voorjaarsnota is gepubliceerd. Het kabinet deelt hierin alvast een aantal voorgenomen fiscale wijzigingen. Vooruitlopend op de naderende debatten en de indiening van de wetsvoorstellen in september, zetten wij de belangrijkste punten alvast voor u op een rij.

Op 20 mei 2022 presenteerde de Minister van Financiën de Voorjaarsnota. Voor het eerst bevatte de Voorjaarsnota een omschrijving van voorgenomen besluitvorming en fiscale wijzigingen. Normaal werden zulke plannen en overwegingen vaak pas op Prinsjesdag gedeeld. Wij sommen in dit artikel de belangrijkste punten op. De komende weken zullen wij u voorzien van nadere informatie en overwegingen.
Wanneer de daadwerkelijke wetsvoorstellen op Prinsjesdag (20 september 2022) bekend zijn, zullen wij uiteraard voor u uitpluizen welke voorgenomen maatregelen voor u van belang zijn, en welke stappen u wellicht al vóór het einde van het jaar kunt nemen.

Let op: het genoemde beleid is slechts een vooraankondiging. De bijbehorende wetsvoorstellen worden op Prinsjesdag gepubliceerd, en kunnen nog gewijzigd worden aan de hand van het parlementair debat in het najaar.

Uw Baker Tilly adviseur bespreekt de (mogelijke) gevolgen graag met u.

Vennootschapsbelasting: schijfgrens omlaag

De vennootschapsbelasting (Vpb) kent twee tariefschijven. In 2022 betaalt een vennootschap pas het hoge Vpb-tarief van 25,8% over de winst voor zover die meer bedraagt dan € 395.000. Vanaf 2023 wordt deze grens verlaagd naar € 200.000. Dit betekent dat bedrijven al bij een lagere winst aan een hoger belastingtarief onderworpen zijn.

Overdrachtsbelasting: algemene tarief omhoog

Het algemene overdrachtsbelastingtarief gaat omhoog naar 10,1%. Dit tarief geldt voor verkrijgingen van niet-woningen, en van woningen die niet door de koper als hoofdverblijf worden gebruikt.

Inkomstenbelasting: Box 2

In box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) van de inkomstenbelasting (IB) worden twee tariefschijven geïntroduceerd. Voor aanmerkelijkbelanghouders (belastingplichtigen met, kortgezegd, een belang van 5% of meer in een vennootschap) geldt momenteel een belastingtarief van 26,9%. Vanaf 2024 kent box 2 twee tariefschijven voor inkomen uit aanmerkelijk belang (zoals dividenden). De eerste schijf voor inkomen tot een bedrag van € 67.000. Hierover is vanaf 2024 26% inkomstenbelasting verschuldigd. Over het meerdere geldt een belastingtarief van 29,5%.

Inkomstenbelasting: Box 3

Er is een aanzienlijke uitgave voorzien voor het rechtsherstel in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Lees hier meer over de huidige stand van zaken.

Om budgettaire redenen wordt een voorgenomen verhoging van het heffingsvrij vermogen teruggedraaid. Dit betekent dat belastingplichtige mensen al bij een lager vermogen aan box 3-heffing onderworpen zijn.

Inkomstenbelasting: afschaffing FOR

De Fiscale oudedagsreserve, een regeling waarmee IB-ondernemers met een pensioengat gefacilieerd pensioen kunnen opbouwen, vervalt per 2023. Dit geldt voor toekomstige dotaties.

Inkomstenbelasting: heffingskortingen

Met ingang van 2025 telt het inkomen uit box 2 en box 3 mee bij het bepalen van het verzamelinkomen ten behoeve van de afbouw van de algemene heffingskorting. Belastingplichtigen met box 2 of box 3 inkomen ontvangen dan minder inkomstenbelastingkorting.
De voorgenomen verhoging van de ouderenkorting wordt teruggedraaid.

Loonbelasting: gebruikelijkloon en doelmatigheidsmarge

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) is onder bepaalde voorwaarden verplicht zichzelf een ‘gebruikelijk loon’ te laten betalen door de vennootschap waarvan hij dga is. Eén van de factoren hierbij is een vergelijking met een (qua duur en niveau) vergelijkbare niet-dga dienstbetrekking. Dat loon wordt verminderd met een doelmatigheidsmarge van 25%. Deze marge wordt per 2023 verlaagd naar 15%. Bepaalde dga’s zullen zichzelf daardoor een hoger loon moeten toekennen.

Loonbelasting: 30%-regeling beperkt

Bepaalde werknemers die vanuit het buitenland worden geworven, kunnen een zogenoemde 30%-regeling aanvragen. Hiermee kan 30% van hun (totale) loon als onbelaste vergoeding worden uitgekeerd, ter dekking van de extra kosten die zij maken. De regeling wordt beperkt tot maximaal de Balkenende-norm (2022: € 216.000). Er zal een overgangsregeling komen voor drie jaar.

Loonbelasting: verhogingen reiskostenvergoeding en minimumloon jaar vervroegd

De al eerder aangekondigde verhoging van het minimumloon wordt met een jaar vervroegd. Het minimumloon wordt in 2023 verhoogd met 2,5%. Ook de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding wordt met één jaar vervroegd.

Schenkbelasting: vrijstelling eigen woning vervroegd verlaagd

Niet nieuw in de Voorjaarsnota, maar wel noemenswaardig: waar in het coalitieakkoord nog werd gesproken over een afschaffing van de verhoogde schenkvrijstelling eigen woning (de ‘jubelton’) per 2024, zal daarnaast al in 2023 sprake zijn van een versobering, in de vorm van een verlaging van de vrijstelling van € 106.671 naar € 27.231.

Naast de bovengenoemde aandachtspunten is eerder al een aantal maatregelen genoemd die de komende jaren op de rol staan. Wanneer de daadwerkelijke wetsvoorstellen op Prinsjesdag openbaar worden gemaakt, gaan wij uiteraard dieper in op de plannen en de praktische gevolgen. Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief, om op de hoogte te blijven van de fiscale actualiteiten.

Wij houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Mocht u aan de hand van de voorstellen in de Voorjaarsnota vragen hebben, neem dan vooral contact op met uw adviseur.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief