Skip to content
Foto van overleg

Initiatiefwetsvoorstel conditionele eindafrekening dividendbelasting opnieuw gewijzigd

Gepubliceerd op: 23 oktober 2020
Type publicatie Kennisartikel
Op 9 oktober 2020 is het initiatiefwetsvoorstel voor de Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting opnieuw gewijzigd. Het wetsvoorstel houdt in dat vennootschappen bij vertrek uit Nederland dividendbelasting verschuldigd zijn over hun winstreserves, voor zover deze meer bedragen dan € 50 miljoen. Op basis van een eerdere wijziging van 18 september 2020 zou er geen drempel gelden voor toepassing van deze eindafrekening. De wijziging van 9 oktober 2020 is daarom een erg welkome voor het midden- en kleinbedrijf. Het wetsvoorstel werkt terug tot 18 september 2020, 12.00 uur.

Eindafrekening bij ‘vertrek’ uit Nederland

Het wetsvoorstel introduceert een fictieve dividenduitkering van winstreserves van Nederlandse vennootschappen bij grensoverschrijdende reorganisaties. De fictieve dividenduitkering is alleen van toepassing voor zover de winstreserves van de Nederlandse vennootschap, op basis van de werkelijke waarde van de vennootschap, meer bedragen dan € 50 miljoen.

Onder een grensoverschrijdende reorganisatie wordt verstaan:

  1. juridische fusie

  2. juridische splitsing

  3. aandelenfusie

  4. zetelverplaatsing.

De fictieve dividenduitkering is alleen van toepassing bij een grensoverschrijdende reorganisatie naar een zogenoemde kwalificerende staat. Dat is een staat die:

  1. geen met Nederlandse dividendbelasting vergelijkbare bronheffing kent; of

  2. wel een met Nederlandse dividendbelasting vergelijkbare bronheffing kent, maar het vermogen van de vennootschap bij ‘binnenkomst’ aanmerkt als gestort kapitaal (waarover geen belasting wordt geheven bij uitkering daarvan).

Bovendien is de eindafrekening niet van toepassing, als de inhoudingsvrijstelling in deelnemingsverhoudingen van toepassing is.

De dividendbelasting over de fictieve dividenduitkering kan direct worden betaald, maar er kan ook uitstel van betaling voor worden verzocht. Er dient dan enkel dividendbelasting te worden betaald als, na de grensoverschrijdende reorganisatie, daadwerkelijk een dividenduitkering plaatsvindt.

Voor zover op het moment van liquidatie van de vennootschap de in Nederland opgebouwde winstreserves niet zijn uitgekeerd, wordt de dividendbelasting kwijtgescholden.

Buitenlandse vennootschappen die zich in Nederland vestigen

Het wetsvoorstel heeft ook invloed op vennootschappen die in het buitenland zijn opgericht, maar zich in Nederland vestigen. Als een buitenlandse vennootschap zich in Nederland vestigt, is geen dividendbelasting verschuldigd bij uitkering van de in het buitenland opgebouwde winstreserves.

Misbruik

De fictieve dividenduitkering is ook van toepassing bij een grensoverschrijdende reorganisatie naar een niet-kwalificerende staat, als er sprake is van misbruik. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn, als er eerst een zetelverplaatsing plaatsvindt naar een niet-kwalificerende staat, gevolgd door een zetelverplaatsing naar een kwalificerende staat.

Hoe verder?

Het initiatiefwetsvoorstel moet nog het gehele wetgevingsproces doorlopen. Bovendien is er veel kritiek op het wetsvoorstel. Gelet op de terugwerkende kracht tot 18 september 2020 is het desondanks van belang u goed te laten informeren over deze wetgeving. Onze belastingadviseurs kunnen u daarbij assisteren. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. 

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief