Skip to content
Gepubliceerd op: 22 juni 2023
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen

Als u personeel in het buitenland aanneemt, of Nederlands personeel over de grens inzet, dan heeft dit gevolgen voor de sociale zekerheid. Waar is uw medewerker sociaal verzekerd? Hoe voorkomt u dat u, als werkgever, in meerdere landen sociale premies moet afdragen? Waar moet u nog meer rekening mee houden bij tijdelijke of langdurige tewerkstelling in het buitenland? In dit artikel bespreken we een aantal aandachtspunten rondom sociale zekerheid bij grensoverschrijdende arbeid.

Toepasselijke regels

Bij internationaal werken moet u, als werkgever, rekening houden met onder meer het toepasselijk arbeidsrecht en de loonbelasting Bovendien is het belangrijk om op basis van alle feiten en omstandigheden te beoordelen waar uw medewerker sociaal verzekerd is. Factoren als de duur van de tewerkstelling of detachering in het buitenland en de vraag of in één of in meerdere landen tegelijkertijd wordt gewerkt, beïnvloeden deze beoordeling.

Het bepalen van de verzekeringsplicht van uw medewerker kent verschillende regels voor:

  • Verordeningslanden: landen die onder de Europese verzekeringsverordening vallen (EER-landen en Zwitserland). De EU-verordening bepaalt in welk land uw medewerker sociaal verzekerd is;

  • Sociaalverdragslanden: landen waarmee Nederland een socialezekerheidsverdrag heeft. Het toepasselijke verdrag regelt welke socialezekerheidswetgeving van toepassing is op uw medewerker en in welk land u en uw medewerker sociale premies moeten betalen. De voorwaarden hiervoor verschillen per verdragsland en moeten per situatie afzonderlijk worden beoordeeld;

  • Alle andere landen: woont u als werkgever in Nederland of bent u hier gevestigd? En werkt uw medewerker in het buitenland, maar niet in een verordeningsland of een sociaalverdragsland? In dat geval bepalen de nationale wetgevingen van Nederland en het werkland waar de medewerker sociaal verzekerd is.

Lokale inhoudingsplicht?

Zodra duidelijk is waar uw medewerker sociaal verzekerd is, moet worden vastgesteld of in dat land voor u als werkgever een registratie- en afdrachtplicht ontstaat. Deze beoordeling vindt plaats op basis van nationale wetgeving. Als onafhankelijk lid van het wereldwijde Baker Tilly International netwerk kunnen wij snel en efficiënt schakelen met vertrouwde lokale adviseurs.

A1-verklaring

Een tijdelijke tewerkstelling in het buitenland kan de sociale zekerheidspositie van een werknemer beïnvloeden. Met een A1-verklaring (certificate of coverage) toont u aan dat uw medewerker verzekerd blijft in het land dat deze verklaring heeft afgegeven, zelfs wanneer hij tijdelijk in een ander land werkt. Hiermee voorkomt u dat later onduidelijkheid ontstaat over het land waar u premies moet inhouden en afdragen. Dit is mogelijk al relevant wanneer uw medewerker een week in het buitenland werkt. Zorg altijd voor een geldige A1-verklaring, zodra hij/zij (tijdelijk) gaat werken in een ander land dan zijn/haar woonland.

Vrijwillige verzekering

Als uw medewerker in het buitenland gaat werken en daardoor niet meer in Nederland sociaal verzekerd is, kan hij/zij zich vrijwillig verzekeren voor een deel van de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Zo kan bijvoorbeeld de opbouw van de AOW worden voortgezet. De aanmelding voor de vrijwillige volksverzekeringen verloopt via de SVB, terwijl de aanmelding voor de vrijwillige werknemersverzekeringen wordt geregeld door het UWV. Als werkgever kunt u ervoor kiezen een vergoeding voor de premies van deze vrijwillige verzekeringen te geven. Let er wel op dat deze vergoeding voor de premie van de vrijwillig volksverzekeringen is belast. Een vergoeding voor premie van de vrijwillige werknemersverzekeringen voor de WAO, WIA en de WW is onbelast, voor zover dit een vergoeding is voor de ‘wettelijke werkgeverspremie’.

Internationaal uitbreiden? Wees voorbereid!

Naarmate uw onderneming internationaal groeit, zal het steeds vaker voorkomen dat een werknemer (tijdelijk) in het buitenland werkt. Een goede fiscaal adviseur is dan onmisbaar. We merken dat werknemers zich vaak wel bewust zijn van de fiscale gevolgen, maar dat de sociale zekerheidspositie niet altijd even helder is. Onze gespecialiseerde Global Mobility adviseurs leggen u graag uit waar u op moet letten - niet alleen in termen van sociale zekerheid, maar ook met betrekking tot salarisadministratie, belastingen, arbeidsvoorwaarden en andere verplichtingen.

Heeft u vragen over internationale groei en personeel in het buitenland? Onze Employment Advisory experts bespreken graag hoe zij u kunnen ondersteunen!

Wet- en regelgeving op dit gebied kan onderhevig zijn aan verandering. Wij raden u aan om met uw Baker Tilly adviseur te overleggen over de impact hiervan.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief