Ondernemen in de zorgsector is kort op de bal zitten

Thuiszorg West Brabant.jpg

Ruim 100 jaar bestaan ze inmiddels, Thuiszorg West Brabant. Ze hebben al heel wat meegemaakt, maar zo onstuimig als het nu is in de zorgsector was het niet eerder. “Het is fijn dat we in Baker Tilly een accountant hebben gevonden met wie we een prettige en open samenwerking hebben."

Ruud Dijkers maakt deel uit van het tweehoofdige bestuur van Thuiszorg West Brabant (TWB). “De thuiszorg staat erg onder druk. We hebben te maken met wijzigingen in de financieringsstructuur, bezuinigingen, financiële druk en personeelstekorten. Het is echt 5 voor 12 voor de thuiszorg in Nederland.” Martin Meijer is partner accountant bij Baker Tilly. “Ik zie dat TWB erg adequaat reageert op de ontwikkelingen in de zorg. Ze zitten kort op de bal en schromen niet om maatregelen te nemen die nodig zijn om het hoofd boven water te houden.”

Veranderende cultuur binnen de zorgsector

Dijkers: “De cultuur binnen de zorgsector is aan het veranderen. Vroeger ging alles rustig aan in deze sector. We hadden voldoende geld, klanten en genoeg personeel. Er was tijd om je in zaken te verdiepen en daarna een beslissing te nemen. Nu beschikken we vaak nog niet over alle informatie om weloverwogen een beslissing te kunnen nemen. Toch moet je  snel beslissen, ondernemen, en fouten maken. Meijer: “Het staat haaks op hoe het ooit was. Het is kort cyclisch geworden en daardoor is bijsturen heel lastig. Snel beslissen houdt soms ook in je een beeld te vormen van iets, om er vervolgens achter te komen dat het toch net anders zit.” Dijkers: “In onze pay-off staat ‘Thuiszorg met Aandacht’. Dit kunnen we niet altijd meer waarmaken helaas. De collega’s op de werkvloer voelen de tegenwind vooral bij de cliënten thuis. Dat gaat mij als bestuurder aan het hart, en als mens uiteraard ook. Er moet sneller gewerkt worden door de zorgverleners. Het gaat om doelmatigheid en voor het menselijke aspect is dan geen tijd meer. Niet alleen het sociale component ontbreekt hierdoor, ook is er minder tijd voor een stukje signalering met betrekking tot de algehele gezondheid van onze cliënten. Dit frustreert onze medewerkers en deze druk en frustratie draagt bij aan een hoger ziekteverzuim.” 

Transparant naar de maatschappij

Baker Tilly verzorgt de audit voor Thuiszorg West Brabant (wettelijk verplichte controle op de jaarrekening). Dijkers: “Wij werken met maatschappelijk geld en dus is het niet meer dan normaal dat wij ons moeten verantwoorden over hoe we dit uitgeven. Wij kiezen voor een traditionele manier van verantwoording afleggen, waarin we toelichten waarom we bepaalde besluiten genomen hebben.” Meijer: “TWB kiest er bewust voor om een uitgebreidere toelichting te geven op de zaken uit het jaarverslag en doet dus meer dan hetgeen minimaal noodzakelijk is om transparant te zijn. Voor mij als accountant is het heel prettig dat TWB zo transparant mogelijk wil zijn. Naast de wettelijke controleverklaring verstrekken wij ook aparte verklaringen voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren, waarin TWB verantwoording aflegt over de bestede middelen per organisatie/instelling.” 

Wij werken met maatschappelijk geld en dus is het niet meer dan normaal dat wij ons moeten verantwoorden over hoe we dit uitgeven.

Dijkers: ”Persoonlijk ben ik van mening dat het raar is dat wij al die separate verklaringen moeten verstrekken. We hebben met al deze partijen in het kader van decentralisatie een contract gesloten, een resultaatsverplichting. Deze partijen controleren zelf maandelijks of we ons daaraan houden. De controleverklaring aan het eind van het jaar is dus overbodig. Er zou sprake moeten zijn van een lastenverlichting in de zorg. Bij iedere decentralisatie komen er echter meer regels bij.” Meijer: “Er ontstaat ‘overcontrole’. Ergens snap ik dat wel, want gemeenten zijn op zoek naar grip. Ze willen alles bekijken, weten en controleren. Mijn verwachting is dat dit in de loop van de tijd minder zal worden, als er meer vertrouwen is en als iedereen weet hoe de hazen precies lopen. Voor de accountant is er een duidelijke rol weggelegd om richting gemeenten aan te geven wat het normenkader is. Wat we wel en niet mee kunnen nemen in onze controleaanpak. Over bijvoorbeeld kwaliteit van zorg kunnen wij niets zeggen. Daar hebben we geen verstand van.” Dijkers: “Liever dan op dat wat in prestatiecontracten vastgelegd is, zouden we ons willen verantwoorden op kwalitatieve KPI’s. Dus in plaats van afgerekend worden op een x aantal consulten in de jeugdgezondheidszorg per jaar, zouden we liever afgerekend worden op het omlaag brengen van overgewicht of schoolverzuim bij kinderen. Dat de accountant hier niet blij van wordt snap ik. Het is niet dat ik geen vertrouwen heb in dat we de juiste dingen doen, maar rapporteren op zorginhoudelijke resultaten geeft een zorgverlener meer energie dan minutenregistratie.  Ik denk  dat het mogelijk moet zijn meer op de behoefte van onze cliënten te sturen.”  

Samen optrekken

Meijer: “De samenwerking tussen TWB en Baker Tilly is er één zoals die hoort wat ons betreft”. We trekken echt samen op, voeren open gesprekken over het proces en de bedrijfsvoering, ieder vanuit zijn rol en verantwoordelijkheid. Doordat we zo nauw samenwerken, signaleren we de uitdagingen waar TWB mee te maken heeft eerder. Als ik stukken krijg aangeleverd van hen, dan mogen daar in principe geen verrassingen in zitten." Dijkers: “Wij zijn klant sinds 2014. Hiervoor hebben we lang bij dezelfde accountant gezeten. De scherpte gaat er dan na verloop van tijd af. Dit was voor ons één van de redenen om over te stappen. Wij wilden graag naar een minder traditionele aanpak toe, naar een meer cyclisch proces met tussentijdse checks, eerder rapporteren. Naar een modernere manier van werken. Met Baker Tilly hebben we een constructieve manier van samenwerken gevonden. Wij zijn erg open naar elkaar en dat is prettig. De verwachtingen over en weer zijn helder. Zo voorkomen we verrassingen achteraf en houden we het roer recht.”

Dit artikel is afkomstig uit het Transparantieverslag 2016.