Aanvullingen op derde steun- en herstel pakket overheid

Nu de tweede coronagolf een feit is, heeft het kabinet recentelijk besloten aanvullingen te doen op het eerder afgekondigde steun- en herstelpakket met enkele nieuwe maatregelen. Hieronder zetten wij de belangrijkste maatregelen en wijzigingen op een rijtje.

Verbreding TVL

De beleidsmaatregel Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (‘TVL’) is in het leven geroepen om te voorzien in een tegemoetkomging voor ondernemingen die behoren tot de sectoren die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus en ernstige schade lijden. Het kabinet heeft besloten om de TVL open te stellen voor alle sectoren. De SBI-code-afbakening ter vaststelling van de doelgroep komt daarmee eenmalig te vervallen. Door deze uitbereiding komen ook de niet-direct getroffen sectoren, zoals de transportsector en toeleveranciers in aanmerking voor de regeling. Ondernemers moeten voldoen aan de reeds gestelde eisen van de TVL, waaronder het minimale omzetdervingspercentage van 30%, een maximum van 250 werknemers en ten minste € 4.000 aan vaste lasten. SBI-codes blijven wel leidend voor de vaststelling van de vaste lasten. Ondernemers kunnen naar verwachting vanaf half november a.s. een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (‘RVO’).

Subsidieregeling horeca en module evenementenbranche

Veel horeca ondernemers hebben door verscherping van de overheidsmaatregelen noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. Ondernemers blijven daardoor zitten met voorraad en hebben daarnaast noodzakelijke investeringen gedaan om deze winter (met inachtneming van de gedragsregels) omzet te kunnen maken. Het kabinet stelt daarom, bovenop de TVL, een eenmalige subsidie beschikbaar om deze gemaakte kosten te compenseren. Het zal gaan om circa 2,75% van de omzetderving, gemiddeld € 2.500. De subsidie kan vanaf medio november worden aangevraagd via de reguliere TVL-aanvraag bij de RVO.

Tevens komt het kabinet voor de evenementenbranche met een eenmalige module, omdat deze branche voor haar omzet grotendeels afhankelijk is van de zomermaanden. De schommeling in de omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de (omzetderving onder de) TVL, Ondernemingen uit de evenementenindustrie die door een lage referentieomzet in 2019 geen aanspraak kunnen maken op de aankomende TVL-subsidie, ontvangen eenmalig een bedrag gebaseerd op de hoogte van de TVL 1.0 subsidie. Het kabinet werkt deze laatste regeling momenteel nog nader uit.

NOW 3

Eerder berichtten wij u dat vanaf 16 november a.s. ondernemers een aanvraag bij het UWV kunnen indienen voor de derde variant van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (‘NOW’). De NOW 3.0 bestaat uit drie tijdvakken van elk drie maanden, lopend van oktober 2020 tot en met juni 2021. De voorwaarden voor het tijdvak in 2020 bestaan uit een omzetverlies van minimaal 20% ten opzichte van een kwart van de totale omzet over 2019 en een verbod op het uitkeren van dividend en bonussen en het inkopen van eigen aandelen. Voor de twee tijdvakken in 2021 wordt het vereiste omzetverlies verhoogd naar 30%. Het vergoedingspercentage van 90% uit de NOW 1.0 en 2.0 wordt verlaagd naar 80% in het eerste tijdvak van de NOW 3.0. Het verschil van 10% wil de overheid gaan inzetten voor scholing en werk-naar-werk-trajecten voor werknemers. Het vergoedingspercentage wordt daarna per tijdvak langzaam verlaagd: in het tweede tijdvak bedraagt het vergoedingspercentage 70% en in het derde tijdvak 60%. Belangrijkste wijziging is dat in de NOW 3.0 de ontslagboete bij bedrijfseconomisch ontslag komt te vervallen. Wel zijn werkgevers verplicht om voorafgaand aan het aanvragen van ontslagvergunningen contact op te nemen met het UWV, met als sanctie een korting van 5% op de subsidie.

Vragen?

Wilt u weten of de overheidsregelingen voor uw bedrijf steun kunnen bieden en kunt u hulp gebruiken bij de aanvraag en het in kaart brengen van wat er van u verlangd wordt? Neem dan contact op met uw eigen contactpersoon bij Baker Tilly of met één van de consultants van Employment Advisory. Heeft u andere ondernemersvragen naar aanleiding van de coronacrisis? Neem dan ook eens een kijkje op onze corona-omgeving.