AVG: belangrijkste nieuwe rechten van werknemers

Op het gebied van privacy hebben werknemers nu al de nodige rechten. Denk aan het recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 verandert er aan deze rechten niets. De regels rondom privacy worden met de AVG wel verder aangescherpt. Wij maken hieronder de belangrijkste nieuwe rechten van uw werknemers voor u inzichtelijk. Zo weet u waarop u zich als werkgever dient voor te bereiden.

 • Recht op informatie
  Werknemers hebben het recht om te weten wat er met hun persoonsgegevens gebeurt en welke gegevens worden verzameld. Denk daarbij aan bewaartermijnen van hun gegevens, het recht op correctie, of de gegevens worden gebruikt voor automatische besluitvorming etc.
 • Recht op kopie
  Werknemers kunnen aan de werkgever vragen een kopie van hun volledige personeelsdossier te ontvangen. De werkgever is verplicht aan dit verzoek te voldoen. Dit recht mag echter niet leiden tot afbreuk van de rechten en vrijheden van andere werknemers. Interne notities, wanneer bedoeld voor intern overleg en beraad, vallen niet onder dit recht.
 • Recht op vergetelheid
  Op grond van het recht op vergetelheid kan het mogelijk zijn dat persoonsgegevens van de werknemer moeten worden gewist als (a) de verwerking niet langer nodig is voor de verwezenlijking van het doel, (b) doel van de verwerking berust op instemming van de werknemer en de werknemer deze instemming intrekt, (c) als de werknemer gegronde bezwaren maakt tegen de verwerking of (d) als een rechtsgrond voor verwerking ontbreekt.
 • Recht op beperking van verwerking
  Dit recht maakt het mogelijk voor werknemers om te verzoeken de gegevensverwerking op bepaalde punten te beperken.

Lees meer over de AVG.

Deze belangrijkste nieuwe rechten voor werknemers brengen verplichtingen voor u als werkgever met zich mee. De boetes op het niet naleven van deze nieuwe regels zijn hoog. Wij adviseren u dan ook goed en tijdig op deze wijzigingen voor te bereiden. Onze arbeidsrechtjuristen staan voor u klaar om voor uw organisatie inzichtelijk te maken wat deze nieuwe rechten en plichten in de praktijk betekenen.