Awf-premie: check uw arbeidsovereenkomsten om kosten te besparen

De wijze waarop werkgevers de premie Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) moeten betalen, wijzigt per 1 januari 2020. Deze wijziging vloeit voort uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Zo zal flexibele arbeid duurder worden en vaste arbeid goedkoper.

Wat gaat er veranderen?

Na de jaarwisseling wordt de sectorafhankelijke Awf-premie (de WW-premie die door u wordt afgedragen) afgeschaft en geldt er alleen nog een hoge of een lage Awf-premie. De hoge premie is ten opzichte van de lage premie 5 procentpunten hoger (voorlopig: 2,94% laag en 7,94% hoog). Welke premie straks betaald moet worden, is afhankelijk van het type arbeidsovereenkomst dat is gesloten.

De lage premie geldt alléén voor een werknemer die:

  • voor onbepaalde tijd in dienst is
  • voor een vast aantal overeengekomen arbeidsuren
  • op basis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst

Ten slotte moeten deze drie voorwaarden expliciet op de loonstrook worden vermeld.

In alle andere gevallen (enkele uitzonderingen daargelaten) dient de hoge premie te worden toegepast. Dit betekent (bijvoorbeeld) dat wanneer géén schriftelijke arbeidsovereenkomst aanwezig is, ook al is de werknemer voor onbepaalde tijd en voor een vast aantal uren in dienst, de hoge premie moet worden toegepast. Deze hoge premie geldt ook wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of wanneer een oproepovereenkomst (of een min-max overeenkomst) voor onbepaalde tijd is gesloten.

Uitzonderingen

In afwijking hierop geldt dat de lage premie gehanteerd mag worden voor:

  • werknemers met een door alle partijen getekende leerwerkovereenkomst op grond van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL); of
  • werknemers die jonger zijn dan 21 jaar en per maand minder dan 52 verloonde uren hebben.

Herziening

Van herziening van de lage naar de hoge premie is sprake wanneer:

  • de dienstbetrekking binnen twee maanden na aanvang eindigt (bijvoorbeeld in de proeftijd); of
  • de werknemer met een vaste arbeidsomvang van minder dan 35 uur per week binnen een kalenderjaar meer dan 30% uren verloond krijgt dan contractueel is overeengekomen.

Wilt u weten of u de hoge of de lage premie moet toepassen? Maak dan gebruik van onze handige Awf-premiechecker.

Wat betekent dit?

Het gevolg van deze wetgeving is dat er voor iedere individuele werknemer beoordeeld moet worden welk premiepercentage van toepassing is. Die verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever. Het is dan ook raadzaam om nu al actie te ondernemen, zodat uw administratie én die van uw eventuele externe salarisadministratie tijdig en juist is ingericht.

Bereid u nu al voor!

Het is van belang dat u alle arbeidsovereenkomsten van de werknemers checkt. Is er voor één of meer werknemers geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanwezig, stel die dan alsnog zo snel mogelijk op en laat die door de werknemer tekenen. Is er wel een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar ligt de urenomvang niet correct vast of is er alleen een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die inmiddels van rechtswege voor onbepaalde tijd is verlengd? Dan kan volstaan worden met een addendum dat door de werkgever en werknemer wordt ondertekend.

Mocht u hier vragen over hebben of ondersteuning willen bij het opstellen van de juiste documenten, neem dan gerust contact op met één van onze arbeidsrechtjuristen via employmentadvisory@bakertilly.nl.