Beoordelen en belonen

In 2016 is een interne werkgroep, aangevuld met een externe projectleider, van start gegaan met het project Beoordelen & Belonen. Hierin stond het vernieuwen van onze beoordelingssystematiek centraal. In samenwerking tussen de werkgroep en de stuurgroep Beoordelen & Belonen, bestaande uit onze bestuursvoorzitter en twee partners, is tot een nieuwe systematiek van beoordelen gekomen. De momenten waarop deze wordt ingezet zijn hetzelfde gebleven, namelijk tijdens de loopbaangesprekken in de zomer en de beoordelingsgesprekken in december.

De nieuwe beoordelingssystematiek

In hoofdlijn wordt in de nieuwe systematiek op drie thema’s beoordeeld, namelijk technical case, personal case en business case. De merkwaarden van Baker Tilly zijn hierin verweven. Tijdens de beoordelingsgesprekken in december 2016 is de nieuwe systematiek gedeeltelijk voor het eerst toegepast. Er wordt nog een digitaal performance management systeem ingericht waarin het raamwerk uitgezet kan worden.
Naast de genoemde beoordelingsmomenten zullen ook de opdrachtevaluaties (OEF’s) worden geïntegreerd in het systeem waardoor ook tussentijds op specifieke ontwikkelaspecten kan worden ingezoomd.

De rol van opleidingen

Ook opleidingen zullen te zijner tijd gekoppeld worden aan dit systeem, zodat de volledige loopbaan van medewerkers op één plek inzichtelijk is. Dit maakt het mogelijk de opleidingen te monitoren en meer grip te krijgen op zaken als talentontwikkeling en vaktechnische vooruitgang. Het doel is om in december 2017 het systeem werkende te hebben, zodat de beoordelingsgesprekken van die maand voor het eerst geheel volgens de nieuwe systematiek kunnen plaatsvinden.
Ook wordt de inhoud en opzet van onze opleidingen herzien. Enerzijds zal deze beter aangesloten worden op de carrièreontwikkeling (en daarmee behoefte) van de professional, anderzijds zal deze verder worden afgestemd op de (veranderende) kwalificatievereisten. Hiertoe is in het najaar van 2016 BTB Academy opgericht.

Digitalisering

Het proces van beoordelen en belonen zal verder worden gedigitaliseerd waardoor het voor alle betrokkenen makkelijker is om inzicht te verkrijgen in zijn of haar positie. Ook kan het bestuur (en de RvC) zijn toezichtstaak beter uitvoeren. De uitkomsten van de beoordelingen, alsmede de ontwikkeling in het opleidingscurriculum en andere bronnen over personele zaken, zijn van belang om de het HR-beleid verder te ontwikkelen. Hierbij zijn de behoefte van onze medewerkers en onze stakeholders belangrijke input.