Beperking huwelijksgemeenschap vanaf 2018

Op 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer met een nipte meerderheid een wetsvoorstel aangenomen tot beperking van de huwelijksgemeenschap. Het systeem van de gemeenschap van goederen wordt gehandhaafd, maar beperkt in omvang. Het wetsvoorstel zal met ingang van 1 januari 2018 in werking treden.

Voor huwelijken die na 1 januari 2018 worden gesloten, vallen alleen die bezittingen en schulden in de huwelijksgemeenschap die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd. Voorhuwelijkse goederen en schulden behoren niet langer tot de gemeenschap. Ook tijdens het huwelijk verkregen erfenissen en giften behoren niet langer tot de gemeenschap.

Door de beperking van de huwelijksgemeenschap per 1 januari 2018 zijn er bij de gehuwden drie vermogens te onderscheiden:

  1. het privé-vermogen van de ene echtgenoot;
  2. het privé-vermogen van de andere echtgenoot;
  3. het vermogen van de gemeenschap (het gezamenlijke vermogen van de echtelieden).

Wilt u toch in algehele gemeenschap van goederen trouwen (conform het tot en met 2017 geldende systeem), dan moet dat door middel van huwelijkse voorwaarden bij de notaris worden geregeld.

Het wetsvoorstel bevat een nieuwe bepaling over ondernemingsvermogen dat buiten de gemeenschap valt. In dat geval komt een redelijke arbeidsvergoeding voor de werkzaamheden die in de onderneming zijn verricht, ten bate van de huwelijksgemeenschap. Daarbij maakt het niet uit in welke vorm de onderneming wordt gedreven (eenmanszaak, personenvennootschap, besloten vennootschap).

Buiten de huwelijksgemeenschap vallen (net als nu al het geval is) pensioenrechten waarop bij echtscheiding de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing is. Ook pensioenrechten die verband houden met rechten op nabestaandenpensioen vallen (net als nu) buiten de huwelijksgemeenschap.