Bewijsversoepeling voor btw-nultarief bij uitvoergerelateerde diensten?

Zeer recent (12 juli 2018) heeft de Advocaat-Generaal conclusie genomen in een Europese zaak (‘Cartrans Spedition’) die betrekking heeft op het btw-nultarief dat geldt voor specifieke diensten die verband houden met de uitvoer van goederen. De AG is van mening dat de EU-lidstaten de toepassing van het nultarief niet mogen weigeren uitsluitend op grond van het feit dat de exporteur de door het nationale recht vereiste documenten niet heeft overlegd. In dit bericht gaan wij in op deze zaak, en het belang voor de praktijk.

Nultarief voor diensten ten behoeve van invoer en uitvoer

Onder bepaalde voorwaarden staat het Europese btw-recht ondernemers toe om een btw-nultarief toe te passen op diensten die rechtstreeks verband houden met de invoer en uitvoer van goederen. Hierbij kan gedacht worden aan goederenvervoer vanuit en naar niet-EU-landen, maar ook aan het daaraan gekoppelde laden en lossen, of opslag.

In deze zaak staat een Roemeense casus centraal. Onder het Roemeense nationaal recht kan alleen aanspraak gemaakt worden op het nultarief als de ondernemer met zeer specifieke documentatie (waaronder de vervoersovereenkomst, TIR-carnets, e.d.) aantoont dat de goederen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. De AG concludeert dat de Roemeense vereisten te ver gaan, en een schending van de neutraliteit met zich brengen. Indien aan de materiële voorwaarden is voldaan, kan een EU-lidstaat het nultarief niet weigeren louter op grond van het feit dat bepaalde specifieke documenten niet zijn aangeleverd.

De Nederlandse regels

Nederland kent vrij ruime regels met betrekking tot het nultarief voor diensten ten behoeve van invoer en uitvoer bewegingen. Desalniettemin gelden er een aantal (bewijs)vereisten. Bovendien zijn de diensten die in aanmerking komen voor het nultarief zeer specifiek bepaald. Zo komt het vervoer van reeds ingevoerde goederen doorgaans niet in aanmerking voor het nultarief, terwijl datzelfde vervoer wél tegen 0% belast is indien de goederen onder een douaneregime worden vervoerd. Nederland kent onder voorwaarden ook een nultarief voor o.a. het stuwen en vastzetten van lading, het afhandelen van douaneformaliteiten, het tellen en wegen van de lading, en de verhuur van containers – een en ander voor zover de diensten betrekking hebben op goederen die nog niet zijn ingevoerd of die worden uitgevoerd. Ook speelt de opbouw van de douanewaarde van de goederen een belangrijke rol. Indien de waarde van de diensten tevens is opgenomen in de douanewaarde of waarde voor de heffing van import btw, dan vallen deze diensten ook onder het nultarief.

Gevolgen voor de praktijk

Indien de Europese rechter de conclusie van de AG volgt, zal dit waarschijnlijk leiden tot een bewijsversoepeling in de bovenstaande context. Dat zulke zaken echter voor de Europese rechter komen, toont wat ons betreft aan dat de juiste toepassing en onderbouwing van het nultarief altijd punten van aandacht blijven. Wij adviseren exporteurs, importeurs en logistiek dienstverleners dan ook om altijd goed te kijken naar de belastbaarheid van de diensten bij import en export. Indien u vragen heeft over dit artikel, neem dan contact op met Jayant Rakhan of Stevie Mols.