Btw Eindejaarstips 2017

Het einde van 2017 nadert. Tijd om de balans op te maken, maar zeker ook tijd om de laatste btw-aangifte 2017 voor te bereiden. Deze aangifte wordt doorgaans in januari 2018 ingediend en dan wordt ook de verschuldigde btw (indien van toepassing) betaald. In dit artikel geven we een overzicht van een aantal belangrijke zaken die bij zo’n afsluitende btw-aangifte aan de orde (kunnen) zijn, te weten:

  • Privégebruik auto
  • Privégebruik goederen en diensten die tot ondernemingsvermogen behoren
  • Herziening van btw op investeringen
  • BUA-berekening en horeca-uitgaven
  • 90% verklaring bij btw-belaste verhuur
  • De Kleineondernemersregeling en ontheffing van administratieve verplichtingen
  • Einde landbouwregeling
  • Btw-schulden op de balans

Privégebruik auto

Gebruikt u of gebruiken uw medewerkers een auto van de zaak voor privédoeleinden, dan betaalt u btw vanwege dit privégebruik. De hoogte van de verschuldigde btw hangt af van het aantal privé gereden kilometers. Dit is natuurlijk alleen mogelijk als de berijder een kilometeradministratie bijhoudt.

Voor berijders zonder kilometeradministratie kunt u een forfaitaire regeling toepassen. U bent als ondernemer volgens deze regeling een bedrag van 2,7% van de catalogusprijs (incl. btw en bpm) verschuldigd voor het privégebruik van de auto. Is de auto ouder dan 4 jaar of heeft u de auto aangekocht zonder btw, dan bedraagt het forfait 1,5%.

Indien de berijder een eigen bijdrage voor het privégebruik betaalt, dan gelden mogelijk andere regels. Bereken dan hoeveel btw verschuldigd zou zijn uit de eigen bijdrage. Is dat bedrag hoger dan het forfaitaire bedrag? In dat geval is het hogere bedrag aan de Belastingdienst verschuldigd.

Privégebruik goederen en diensten die tot ondernemingsvermogen behoren

Stel: de ondernemer schaft goederen en diensten aan die (mede) voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn medewerkers worden gebruikt. Dan moet voor dit privégebruik btw worden betaald als bij de aanschaf van die goederen en diensten de btw (deels) in aftrek is gebracht.

Herziening van btw op investeringen

Mogelijk heeft u over recente investeringsgoederen btw afgetrokken naar rato van het btw-belaste gebruik op het moment van ingebruikneming. Voor investeringen in roerende en onroerende zaken is het verplicht om op een later moment nogmaals te beoordelen of de omvang van de btw-aftrek (over het btw-belaste gebruik) correct was en de te veel of te weinig afgetrokken btw te corrigeren. Dit gebeurt aan het einde van het jaar. De btw-aftrek bij onroerende goederen dient u 9 boekjaren na ingebruikname te volgen. Voor roerende goederen geldt een herzieningstermijn van 4 jaren na het boekjaar van ingebruikname.

BUA-berekening en horeca-uitgaven

Heeft u uitgaven gedaan voor giften, relatiegeschenken of voorzieningen voor uw medewerkers? Voor die uitgaven regelt het Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting (BUA) wat wel en niet aftrekbaar is. U bent verplicht jaarlijks een BUA-berekening te maken om vast te stellen of u de afgetrokken btw moet terugbetalen. De berekening geeft inzicht in de bedragen waarmee relaties en medewerkers zijn bevoordeeld. Bedraagt de bevoordeling meer dan € 227 (exclusief btw) per persoon per jaar? Voer dan de BUA-correctie uit.

Voor de volledigheid merken we op dat de btw op uitgaven in een horecagelegenheid (bar, restaurant, eetcafé, hotel et cetera) in het geheel niet aftrekbaar is. Heeft u de btw op dit soort uitgaven ten onrechte toch in aftrek gebracht? Corrigeer deze aftrek dan in uw aangifte.

90% verklaring bij btw-belaste verhuur

De verhuur van onroerend goed is in beginsel vrijgesteld van btw. Onder bepaalde omstandigheden kunnen verhuurder en huurder kiezen voor een btw-belaste verhuur. Dit kan fiscaal voordelig zijn. De verhuurder mag dan de btw aftrekken over kosten die zijn gemaakt voor de verhuur van het onroerend goed.

Verhuurder en huurder kunnen kiezen voor een btw-belaste verhuur als de huurder het onroerend goed voor ten minste 90% voor btw-belaste activiteiten gebruikt. Een zogeheten 90%-verklaring van de huurder is dan verplicht. Wij adviseren verhuurders en huurders om na afloop van elk jaar na te gaan hoe de onroerende zaak is gebruikt. Indien het 90%-criterium niet (meer) wordt gehaald, moet de huurder dit binnen vier weken na afloop van het (boek)jaar melden aan de verhuurder (met een afschrift aan de Belastingdienst).

De Kleineondernemersregeling en ontheffing van administratieve verplichtingen

Wanneer u in een jaar minder dan € 1.833 btw verschuldigd bent aan de Belastingdienst, dan komt u in aanmerking voor de kleineondernemingsregeling (KOR). U hoeft in een dergelijk geval minder of zelfs geen btw af te dragen. De KOR kan alleen worden toegepast door natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Ook dient uw onderneming in Nederland te zijn gevestigd. Komt u in aanmerking voor de KOR, dan kunt u op het einde van het jaar de KOR toepassen in de laatste btw-aangifte van het jaar.

Indien u in een jaar minder dan € 1.345 btw bent verschuldigd aan de Belastingdienst, komt u tevens in aanmerking voor een ontheffing van administratieve verplichtingen. Vraag deze ontheffing van administratieve verplichtingen aan bij de Belastingdienst.

Einde landbouwregeling

Per 1 januari 2018 bestaat de landbouwregeling voor agrariërs niet meer. De landbouwregeling zorgde er onder meer voor dat een agrariër geen btw in rekening hoefde te brengen bij de afnemer. Ook vielen bepaalde diensten die werden verricht voor agrariërs onder het lage btw-tarief in plaats van het normale btw-tarief. De ‘normale’ btw-regels gelden per 2018 ook voor agrariërs.

Een agrariër die ondernemer is voor de btw, dient btw in rekening te brengen en een btw-administratie bij te houden. Het is van belang om hiervoor tijdig voorbereidende maatregelen te nemen. Op onze pagina Prinsjesdag 2017: btw leest u hier meer over.

Btw-schulden op de balans

Voor de volledigheid wijzen wij ook nog een keer op ons eerdere bericht over het opnemen van btw-schulden op de balans. Om een mismatch tussen de balanspost en de ingediende btw-aangifte te voorkomen, adviseren wij u zo zorgvuldig mogelijk de hoogte van de btw-schuld op de balans vast te stellen. Mocht het niet mogelijk zijn om de btw-verplichtingen via de reguliere btw-aangifte te voldoen, dien dan zo spoedig mogelijk een suppletie btw in.

Tot slot

In dit artikel geven we een overzicht van een aantal onderwerpen dat relevant kan zijn voor de laatste btw-aangifte over 2017. Dit artikel is niet bedoeld als een uitputtend overzicht van de van toepassing zijnde onderwerpen. Wilt u weten waar u in uw concrete geval rekening mee moet houden, neemt u dan contact op met uw btw-adviseur.