Buitenlandse werknemers in dienst? WagwEU!

Maakt u gebruik van buitenlandse werknemers? Dan is de op 18 juni 2016 in werking getreden Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (‘WagwEU’) voor u van groot belang! De WagwEU regelt de arbeidsvoorwaarden waarop werknemers van Europese bedrijven recht hebben wanneer zij tijdelijk in Nederland werken. Ook maakt deze wet een betere controle mogelijk op de naleving van de arbeidsvoorwaarden door de Europese bedrijven.

Detachering

Er zijn drie categorieën van detachering die onder de WagwEU vallen:

 1. Zuivere dienstverlening - een dienstverrichter uit een andere lidstaat komt in Nederland een klus uitvoeren met personeel dat onder zijn leiding en toezicht en op zijn rekening werkzaam is. Bijvoorbeeld een Spaans bedrijf krijgt de opdracht van een Nederlandse ondernemer om hier een bedrijfspand te bouwen.
 2. Detachering binnen multinationale concerns - een medewerker van een vestiging in een andere lidstaat wordt uitgeleend (gedetacheerd) aan de Nederlandse vestiging van het multinationale concern. Bijvoorbeeld een IT-specialist van de Franse vestiging wordt tijdelijk aan de Nederlandse vestiging uitgeleend om een IT-klus te klaren.
 3. Uitzendarbeid - een uitzendbureau dat in een andere lidstaat is gevestigd, leent uitzendkrachten uit aan een Nederlands bedrijf, waarbij de leiding en het toezicht ligt bij de inlener en niet bij de uitlener (het uitzendbureau) en de uitlener verantwoordelijk is en blijft voor de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht.

Arbeidsvoorwaarden

De werkgevers uit andere lidstaten zijn verplicht bepaalde minimumarbeidsvoorwaarden toe te kennen aan het personeel dat tijdelijk in Nederland komt werken. Zij moeten zich in elk geval houden aan de volgende Nederlandse arbeidswetten:

 • Wet minimumloon en vakantiebijslag
 • Arbeidstijdenwet
 • Arbeidsomstandighedenwet
 • Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
 • Algemene wet gelijke behandeling

Daarnaast moeten de werkgevers uit andere lidstaten zich houden aan ‘de harde kern’ van de arbeidsvoorwaarden uit een algemeen verbindend verklaarde cao als die van toepassing is in de sector waarin de medewerkers aan de slag gaan. Dat betekent dat de gedetacheerde werknemers recht hebben op:

 • maximale werktijden en minimale rusttijden
 • het minimum aantal (doorbetaalde) vakantiedagen en eventuele extra vergoedingen in verband met vakantie
 • het minimumloon, waarbij tot dit minimumloon in ieder geval behoren: het geldende periodeloon in de schaal
 • de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode
 • toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid, waaronder feestdagentoeslag en ploegentoeslag
 • tussentijdse loonsverhogingen
 • kostenvergoedingen: reiskosten- en reistijdvergoeding, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie
 • periodieken
 • eindejaarsuitkeringen
 • extra vergoedingen in verband met vakantie
 • waarbij niet tot dit minimumloon behoren: aanspraken op aanvullende bedrijfspensioenregelingen en op bovenwettelijke sociale zekerheidsaanspraken en vergoedingen boven het loon voor door de werknemer in verband met de detachering te maken onkosten voor reizen, huisvesting of voeding
 • voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers
 • gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk, beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden
 • arbeidsomstandigheden van kinderen, jongeren en van zwangere of pas bevallen werkneemsters
 • gelijke behandeling van mannen en vrouwen en andere non-discriminatie bepalingen.

Worden de Nederlandse arbeidswetten niet nageleefd, dan kan de Inspectie SZW een boete opleggen. De sociale partners kunnen een vordering instellen wanneer de kernbepalingen uit een cao niet worden nageleefd.

Handhaving

Er zijn een aantal verplichtingen voor werkgevers die tijdelijk in Nederland een klus komen doen:

 1. Inlichtingenverplichting: alle informatie verstrekken aan de Inspectie SZW die noodzakelijk is voor de handhaving van de WagwEU.
 2. De verplichting om bepaalde documenten zoals loonstrookjes en arbeidstijdenoverzichten aanwezig hebben op de werkplek (of direct digitaal beschikbaar te hebben).
 3. De verplichting om een contactpersoon aan te wijzen die de Inspectie SZW kan benaderen en als aanspreekpunt fungeert.
 4. Meldingsplicht: buitenlandse dienstverrichters dienen vooraf een melding te doen over waar, wanneer en met welke werknemers er in Nederland een klus wordt gedaan. De ontvanger van de dienst in Nederland dient te controleren of de melding is gedaan en of deze juist is.

Het niet-nakomen van de eerste drie verplichtingen is met ingang van 18 juni 2016 beboetbaar. De vierde verplichting, de meldingsplicht, treedt in werking als er een digitaal systeem gereed is waarmee de melding kan worden gedaan.

Boete

Indien u (al dan niet intra-concern) gebruik maakt van buitenlandse werknemers, is het advies te controleren en/of ervoor zorg te dragen dat de buitenlandse werkgever zich aan de voornoemde verplichtingen houdt. Voldoet u niet aan de WagwEU, dan riskeert u een boete (die -afhankelijk van de overtreding- wel kan oplopen tot EUR 12.000 per overtreding). Daarnaast is met de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies voor werknemers(-organisaties) mogelijk niet alleen hun buitenlandse werkgever aan te spreken ingeval zij niet ten minste de minimum arbeidsvoorwaarden ontvangen, maar tevens de inlener.

Heeft u vragen over deze nieuwe wetgeving, of over de binnen uw organisatie specifieke situatie, neemt u dan contact op met onze Employment Advisory specialisten. Zij kunnen u adviseren over de WagwEU.

Over de WagwEU

De WagwEU maakt een betere controle mogelijk van bedrijven die onder deze wet vallen. Zo kunnen Inspectiediensten uit de lidstaten informatie met elkaar uitwisselen en kunnen opgelegde boetes over de grens worden geïnd.