Compensatie transitievergoeding: actie vereist in 2019

Vanaf 1 april 2020 kan compensatie worden aangevraagd van de aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer betaalde transitievergoeding. De compensatieregeling leidt in de praktijk tot vragen over de uitvoering daarvan. Uit het antwoord van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op deze vragen blijkt dat er in 2019 nog werk aan de winkel is wat betreft de beëindiging van slapende dienstverbanden.

Maximering compensatie transitievergoeding

De compensatieregeling bepaalt dat de compensatie waarvoor een werkgever in aanmerking kan komen, niet hoger kan zijn dan het bedrag aan loon dat gedurende ziekte aan de werknemer is betaald. Hoe zit dat als er tijdens de eerste twee jaar van ziekte ook een uitkering (bijvoorbeeld een vervroegde IVA-uitkering) of loonkostensubsidie is verstrekt? Deze uitkeringen zijn volgens de compensatieregeling niet als loon te beschouwen, waardoor de maximale compensatie lager zou uitpakken.

Nieuw voorstel

De minister heeft besloten de regeling op dit punt niet per 1 april 2020 in werking te laten treden. Dat betekent dat de compensatie vooralsnog niet wordt gemaximeerd op het bedrag aan loon dat gedurende ziekte is betaald. De minister komt later met een voorstel hoe om te gaan met dergelijke uitkeringen.

Slapende dienstverbanden

In de praktijk melden vele ‘slapende werknemers’ zich bij hun werkgever met het verzoek tot beëindiging van hun dienstverband over te gaan onder betaling van de transitievergoeding, sinds de Hoge Raad recent heeft bepaald dat de werkgever aan een dergelijk verzoek gehoor moet geven. Ook heeft de Hoge Raad bepaald dat de transitievergoeding waar de werknemer dan recht op heeft, gelijk is aan de transitievergoeding zoals die gold op de dag nadat de loondoorbetalingsplicht van 104 weken was geëindigd. De minister gaat in op de voor de praktijk prangende vraag op basis van welke rekenregels de compensatie van de transitievergoeding wordt bepaald in gevallen waarin de loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte voor 1 januari 2020 is geëindigd. Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wijzigt de opbouw van de transitievergoeding. Wie rekent met de regels zoals die nu nog gelden, komt veelal uit op een (veel) hogere vergoeding dan met de uitkomst van de nieuwe rekenregels.

Beëindiging nog in 2019

Wordt voor de compensatie van de transitievergoeding nog aangesloten bij de oude regels, als de transitievergoeding op basis van de oude regels verschuldigd werd? De minister geeft aan dat dit alleen het geval is, indien de procedure tot beëindiging van het dienstverband is gestart vóór 1 januari 2020. In geval van een beëindiging met wederzijds goedvinden, dient er nog in 2019 overeenstemming te zijn bereikt. De einddatum mag dan wel in 2020 liggen. De minister geeft aan dat werkgevers er verstandig aan doen nog dit jaar in actie te komen wat betreft werknemers met een slapend dienstverband, om nog voor de hogere compensatie in aanmerking te komen.

Beslistermijn UWV in ‘oude gevallen’

Ook vanaf 1 juli 2015 betaalde vergoedingen bij ontslag van langdurig zieke werknemers komen voor compensatie in aanmerking. Vanwege de vele aanvragen die het UWV verwacht, is de gebruikelijke beslistermijn van 8 weken opgerekt naar 6 maanden. De minister geeft in zijn brief aan dat deze verlengde beslistermijn niet alleen geldt in situaties waarin de arbeidsovereenkomst is beëindigd en een vergoeding is betaald voor 1 april 2020. De verlengde beslistermijn geldt ook in situaties waarin het opzegverbod voor 1 april 2020 is verstreken en partijen pas na 1 april 2020 tot een beëindiging komen. De werkgever die voor 1 april 2020 tot ontslag had mogen overgaan, maar hier om welke reden dan ook mee heeft gewacht, moet dus langer op compensatie wachten.

Vragen?

Heeft u langdurig arbeidsongeschikte werknemers, of slapende dienstverbanden? Benut de laatste dagen van het jaar dan nog goed! Neem contact op met Marjan Veuger of een van de andere arbeidsrechtjuristen van Employment Advisory om te kijken wat er mogelijk is in uw situatie.