Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte een feit

Wij berichtten u al eerder over het wetsvoorstel voor compensatie van de transitievergoeding bij ontslag van een langdurig zieke werknemer. Waar vorig jaar nog van uitstel afstel leek te komen, is de wet inmiddels toch aangenomen door de Eerste Kamer. De wet zal naar verwachting met ingang van 1 april 2020 in werking treden, maar geldt ook voor ‘oude gevallen’: indien de arbeidsovereenkomst is geëindigd op of na 1 juli 2015, kan een werkgever voor compensatie van de betaalde transitievergoeding in aanmerking komen. Wat zijn de voorwaarden en waar moet u nu al rekening mee houden?

Voorwaarden voor compensatie

In de eerste plaats moet de betaalde transitievergoeding op grond van de wet verschuldigd zijn geweest. Als de opzegging bijvoorbeeld was gedaan vóór 1 juli 2015, gold op grond van het overgangsrecht geen aanspraak op een transitievergoeding. Een toch betaalde vergoeding komt niet voor compensatie in aanmerking.

De wet geeft een voor de praktijk belangrijke uitzondering: een in een vaststellingsovereenkomst overeengekomen vergoeding komt ook voor compensatie in aanmerking als de werknemer zonder die overeenkomst een wettelijke aanspraak op de transitievergoeding zou hebben gehad.

In de tweede plaats moet de beëindiging van de arbeidsovereenkomst verband houden met de langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Het opzegverbod tijdens ziekte moet zijn verstreken, of – in geval van een tijdelijk contract- de werknemer moet ziek uit dienst gaan.

Hoe hoog is de compensatie?

Als uitgangspunt is de compensatie gelijk aan het bedrag van de transitievergoeding, verhoogd met eventuele inzetbaarheids- en transitiekosten die op de transitievergoeding in mindering zijn gebracht. De wet geeft twee beperkingen:

  • De compensatie is nooit hoger dan de transitievergoeding die verschuldigd zou zijn op het moment van het eindigen van de loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte. Daarmee wordt het zogenaamde ‘slapende dienstverband’ ontmoedigd.
  • De compensatie kan niet hoger zijn dat het bedrag aan loon dat tijdens ziekte is betaald.
    Het laagste van de genoemde bedragen bepaalt de uiteindelijke hoogte van de compensatie.

Aanvraag van de compensatie

De compensatie kan vanaf de inwerkingtreding van de wet bij het UWV worden aangevraagd. Daarvoor heeft u zes maanden de tijd: voor ‘oude gevallen’ te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet, voor andere gevallen te rekenen vanaf het moment van betaling van de transitievergoeding.
Bij de aanvraag moet u de volgende gegevens overleggen:

  • De arbeidsovereenkomst;
  • Bewijs waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • Loonstroken waaruit blijkt welk bedrag aan loon tijdens de (gehele) periode van ziekte is betaald;
  • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
  • Bewijs van betaling van de transitievergoeding.

Voor de praktijk

Zorg dat u de beschikking houdt over de gegevens die nodig zijn om de compensatie aan te vragen! Heeft u vragen over de compensatieregeling, of wilt u hulp bij de beëindiging van het dienstverband van een langdurig zieke werknemer? Neem dan contact op met Marjan Veuger- Hakze of één van onze andere arbeidsrechtspecialisten van Employment Advisory.