Continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders

Onder zorgaanbieders heerst veel financiële onzekerheid door de coronacrisis, omdat de zorgverlening grotendeels stil is komen te liggen en vaste lasten ondertussen doorlopen. Zorgverzekeraars Nederland heeft nadere informatie gegeven over de continuïteitsbijdrage voor omzetdaling vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering door het virus. De continuïteitsbijdrage is een vergoeding voor doorlopende kosten, waardoor de continuïteit van de zorg wordt geborgd. Deze regeling is opgesteld voor zorgaanbieders met een jaarlijkse omzet van minder dan € 10 miljoen.

De informatie van Zorgverzekeraars Nederland geeft meer duidelijkheid over de inhoud van de regeling voor de periode van 1 maart tot 1 juni 2020. Naar verwachting kan de continuïteitsbijdrage vanaf 15 mei 2020 worden aangevraagd. De tegemoetkoming over maart en april wordt in de tweede helft van mei uitbetaald. Medio 2021 wordt de continuïteitsbijdrage definitief vastgesteld en vindt ook de definitieve afrekening plaats.

> Klik hier voor een overzicht van de tegemoetkomingen die zijn vastgesteld per beroepsgroep

Hoogte van de tegemoetkoming

Voor veel beroepsgroepen zit tegemoetkoming boven de 80% van de normomzet van de praktijk. Als referentieperiode geldt de gemiddelde maandomzet over 2019, waarover een indexatie plaatsvindt.

De berekening vindt als volgt plaats:
(Normomzet - Gerealiseerde omzet) x % continuïteitsbijdrage =
bruto continuïteitsbijdrage per maand

Een toelichting op de begrippen:

  • Normomzet: de door Vektis bepaalde omzet, op basis van basisverzekering en aanvullende verzekering per maand (op basis van passende referentieperiode).
  • Gerealiseerde omzet: de door zorgverzekeraars betaalde omzet, op basis van declaraties in de betreffende maand.
  • % Continuïteitsbijdrage: het vastgestelde percentage continuïteitsbijdrage per sector, op basis van de expertise van Gupta.

Als de bruto continuïteitsbijdrage op maandbasis voor een zorgverzekeraar (op concernniveau) lager is dan de drempelwaarde van € 50,-, dan wordt deze niet uitbetaald. Hiertoe is besloten om de regeling uitvoerbaar te houden.
Niet-gecontracteerde zorgaanbieders moeten er rekening mee houden dat bij de continuïteitsbijdrage gerekend wordt met het gemiddelde gecontracteerde tarief van de zorgverzekeraar. Deze correctie vindt vooraf of bij de tussentijdse of definitieve afrekening plaats. Indien dit vooraf niet gebeurt moet de zorgaanbieder dus mogelijk geld terug betalen bij de vaststelling.

Inhaalzorg

Zorgverzekeraars verwachten dat zorgaanbieders inhaalzorg (omzet boven de normomzet) gaan leveren om wachtlijsten weg te werken. Op het moment dat zorgaanbieders de niet-verleende zorg boven op de reguliere zorg (normomzet) gaan inhalen is er sprake van ‘inhaalzorg’. Hiervoor geldt een aangepaste vergoeding (44% tot 61% van het reguliere tarief), totdat het bedrag van de totaal ontvangen continuïteitsbijdrage is bereikt. Daarbij geldt een maximum van 6 maanden na de laatste betaling van de continuïteitsbijdrage. Zorgverzekeraars Nederland komt nog met voorbeelden om dit nader toe te lichten. Dit is om te voorkomen dat dubbel betaald wordt voor zorg en daarmee de zorgkosten (en dus de zorgpremies) verder zouden stijgen.

Andere ondersteuningsmaatregelen

Voor het omzetverlies van de zorgaanbieder dat overblijft na de (te) ontvangen continuïteitsbijdrage kunnen zorgaanbieders afhankelijk van hun situatie aanspraak maken op andere ondersteuningsmaatregelen. Een voorbeeld is de loonkostensubsidie via de NOW-regeling. De continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars wordt daarbij meegenomen als praktijkomzet, zodat terugval in omzet niet tweemaal gecompenseerd wordt.
Zorgaanbieders die eerder een aanvraag hebben ingediend voor de NOW, kunnen deze niet meer wijzigen. Omdat er na de definitieve berekening op basis van de accountantsverklaring een verrekening plaatsvindt door het UWV – en in dit geval waarschijnlijk een terugvordering – is het raadzaam het gedeelte waarop mogelijk geen aanspraak gemaakt kan worden, apart te zetten. Over het bedrag dat terugbetaald moet worden, is geen rente verschuldigd.

Vooruitbetaling continuïteitsbijdrage

Zorgaanbieders die in financiële problemen komen omdat uitbetaling van de continuïteitsbijdrage pas in de tweede helft van mei wordt uitgekeerd, kunnen een vooruitbetaling aanvragen via VECOZO. Beroepsverenigingen in de zorg zijn met Zorgverzekeraars Nederland in overleg om meer duidelijkheid te krijgen over de regeling.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met uw eigen contactpersoon van Baker Tilly of met een van de adviseurs van Employment Advisory.

Maak gebruik van onze Corona Helpdesk

Worstelt u met andere vraagstukken als gevolg van de coronacrisis? Bel dan gerust met onze speciale telefonische helpdesk. De helpdesk is van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur bereikbaar via 038 425 86 00. Onze specialisten staan klaar om uw vragen te beantwoorden.