Corona en vakantiedagen

Er is een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Duidelijk is echter dat het virus ons nog lange tijd bezig zal houden. Met de zomer voor de deur, komen steeds meer vragen op over het onderwerp vakantie. Kan een werknemer een ingeplande vakantie intrekken, nu hij mogelijk niet naar zijn vakantiebestemming kan? Of andersom: kunt u als werkgever een werknemer vragen toch te komen werken, omdat het druk is? En hoe zit het met het verplicht laten opnemen van vakantiedagen, als het coronavirus juist zorgt voor gebrek aan werk?

Vaststellen vakantie

De wet geeft als uitgangspunt dat een vakantie wordt vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij gewichtige redenen aan de zijde van werkgever zich daartegen verzetten. Als de werkgever akkoord gaat met een verzoek tot opname van vakantiedagen in een bepaalde periode, is de vakantie vastgesteld. Hetzelfde geldt als de werkgever nalaat om binnen twee weken op het verzoek van de werknemer te reageren.

Intrekken door werknemer

Het is goed mogelijk dat een werknemer zijn voor de zomer geplande vakantie nu liever naar het najaar verschuift, of een week vakantie in plaats van de geplande drie weken ook wel voldoende vindt. U bent als werkgever niet gehouden om een verzoek om een geplande vakantie geheel of deels in te trekken te honoreren. U kunt het standpunt innemen dat de werknemer de ingeplande vakantiedagen gewoon moet opnemen.

De redelijkheid speelt zoals zo vaak wel een rol. Als u voldoende werk heeft, zou het onredelijk kunnen zijn om niet in te gaan op het verzoek van de werknemer. Echter, wat als uw werknemers daardoor massaal in het najaar met vakantie willen en u dan problemen in de bezetting voorziet? Ook kunt u er als werkgever financieel belang bij hebben om een werknemer vakantiedagen te laten opnemen vanwege de huidige coronacrisis. Kortom: uitgangspunt is dat u vast kunt houden aan een eenmaal vastgestelde vakantie, maar probeer zoveel mogelijk in overleg tot een redelijke oplossing te komen.

Intrekken door werkgever

De coronacrisis zorgt in bepaalde branches voor veel extra werk, waarvoor vele handen nodig zijn. Wellicht kunt u de werknemers tijdens de zomervakantie juist goed gebruiken. De wet geeft de werkgever de bevoegdheid om een vastgestelde vakantie te wijzigen, maar moet daarvoor wel een gewichtige reden hebben. De situatie die is ontstaan door de coronacrisis zou een gewichtige reden kunnen opleveren. Als u bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met onderbezetting vanwege een hoger ziekteverzuim of de vraag niet aan kunt zonder beschikbaarheid van uw werknemers. Let u er wel op dat u als werkgever op grond van de wet gehouden bent de schade te vergoeden die de werknemer lijdt door wijziging van de vastgestelde vakantie. De schade kan bijvoorbeeld bestaan uit annuleringskosten van een geplande vakantie.

Ook is het van belang om de recuperatiefunctie van vakantie in het oog te houden. Als er veel van uw werknemers wordt gevraagd, is vakantie nodig om te herstellen van het werk. Ook hier is het dan goed om te kijken naar wederzijdse belangen, en als het even kan in goed overleg tot een oplossing te komen.

Verplichte vakantiedagen?

Nu de wet als uitgangspunt neemt dat vakantie wordt vastgesteld op basis van de wensen van de werknemer, geldt dat u als werkgever uw werknemers niet de verplichting op kunt leggen om vakantiedagen op te nemen. Dat is anders indien u op grond van de cao of de arbeidsovereenkomst de bevoegdheid heeft een aantal collectieve vakantiedagen vast te stellen. Van die bevoegdheid kunt u - conform de daarover gemaakte afspraken - gebruik maken.

Komt u er niet uit met uw werknemers? Heeft u vragen over dit onderwerp voor uw specifieke situatie? Neemt u dan contact op met Marjan Veuger of één van de andere arbeidsrechtjuristen van Employment Advisory.