Country-by-Country report notificatieverplichting uitgesteld!

In een eerder bericht hebben wij u geïnformeerd over de notificatieverplichting inzake Country-by-Country (CbC) reporting, welke in eerste instantie wettelijk voor het einde van het boekjaar gedaan zou moeten worden. De Staatssecretaris van Financiën heeft echter op 15 november 2016 een besluit uitgevaardigd waarin hij goedkeurt dat deze notificatie voor boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2016 uiterlijk op 1 september 2017 moet zijn gedaan.

De reden voor dit uitstel is – volgens de Staatssecretaris – gelegen in het feit dat op 31 december 2016 nog niet met alle landen de uitwisseling van CbC-rapporten geregeld zal zijn. De verwachting is dat dit op 1 juli 2017 wel het geval is, zodat op dat moment ook duidelijk is met welke landen uitwisseling van informatie kan plaatsvinden.

Daarnaast hebben niet alle landen momenteel een wettelijke verplichting om voor boekjaren die starten op of na 1 januari 2016 een CbC rapport op te stellen. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat (eenmalig) op lokaal niveau een CbC rapport zou moeten worden ingediend. Ook aan dit bezwaar wil de Staatssecretaris tegemoet komen, door vrijwillige filing van CbC rapporten in het buitenland – zoals ook door de OESO wordt voorgesteld – als een rechtsgeldige filing aan te gaan merken. Hiertoe zal hij te zijner tijd nog met een nader besluit komen.

Ten slotte heeft de Belastingdienst een elektronische tool ontwikkeld waarmee aan de notificatieverplichting kan worden voldaan. De Staatssecretaris is voornemens om deze elektronische notificatie via de tool verplicht te gaan stellen. Ook hiervoor komt hij nog met een nader besluit.

Indien uw onderneming onderdeel uitmaakt van een internationale groep waarvoor de CbC notificatieplicht geldt, betekent het besluit van de Staatssecretaris dat u meer tijd heeft om binnen de groep vast te stellen wie de CbC reporting gaat verzorgen en hiervan rechtsgeldig melding te maken. Echter ook nu geldt nog steeds dat het van groot belang is om tijdig vast te stellen welke entiteit het CbC rapport rechtsgeldig gaat indienen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.