De 30%-regeling: beperking op komst?

Het kabinet heeft onlangs een aantal fiscale plannen voor de komende jaren aangekondigd in de Voorjaarsnota 2022. Eén van die wijziging betreft de 30%-regeling, een faciliteit in de loonbelasting die vooral veel door expats wordt toegepast. In dit artikel lichten wij de regeling en de voorgestelde wijziging toe.

De 30%-regeling

De 30%-regeling is een speciale regeling binnen de loonbelasting voor werknemers die vanuit het buitenland worden aangeworven of die naar het buitenland worden uitgezonden én die een specifieke deskundigheid hebben die schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt. De regeling houdt in dat deze werknemers een netto vergoeding kunnen ontvangen van maximaal 30% van hun belastbare inkomen. Dit geldt dan als vergoeding voor de extra kosten die zij maken met het verblijf of het werken buiten hun eigen woonland. De 30%-regeling is daarmee een faciliteit waardoor Nederland voor veel internationale bedrijven en hoogopgeleide kenniswerkers een aantrekkelijk werkland is.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling moet een werknemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is het belangrijk dat de werknemer wordt gezien als een zogenoemde ‘ingekomen werknemer’. Hiervan is sprake als de betreffende werknemer gedurende de 24 maanden voorafgaand aan de eerste werkdag in Nederland, meer dan 16 maanden op meer dan 150 kilometer afstand van de Nederlandse grens heeft gewoond. Deze afstand wordt hemelsbreed gemeten, waardoor werknemers uit grote delen van België en Duitsland maar ook Denemarken en het Verenigd Koninkrijk niet in aanmerking komen voor deze speciale regeling.

De andere voorwaarde is dat de werknemer een specifieke deskundigheid moet hebben die schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Tegenwoordig wordt de deskundigheid van een werknemer getoetst aan de hand van een vastgesteld salariscriterium. Het belastbaar salaris van de werknemer moet, na toepassing van de 30%-regeling, op jaarbasis meer zijn dan € 39.467 (criterium 2022). Voor werknemers die jonger zijn dan 30 jaar én die beschikken over een masterdiploma dat vergelijkbaar is met een Nederlands masterdiploma, geldt een lager salariscriterium van € 30.001 (criterium 2022). Dit salariscriterium wordt jaarlijks geïndexeerd en de werkgever moet gedurende het jaar blijven monitoren of aan het criterium wordt voldaan. Is dit op enig moment niet meer zo, dan verliest de werknemer zijn 30%-regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari van het jaar waarin de werknemer niet meer aan de voorwaarden voldoet.

Verzoek en beschikking

De 30%-regeling moet worden aangevraagd op gezamenlijk verzoek van de werkgever en de werknemer. Als dit verzoek binnen 4 maanden na aanvang van het dienstverband in Nederland door de Belastingdienst wordt ontvangen, dan kan de 30%-regeling na een positieve beschikking met terugwerkende kracht vanaf de eerste werkdag worden toegepast. In beginsel geldt de 30%-regeling voor een periode van 5 kalenderjaren.

Voordelen van de regeling

Naast het kunnen ontvangen van een onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten van maximaal 30% van het bruto salaris, heeft de 30%-regeling nog een aantal andere voordelen. Zo kunnen werknemers met een 30%-regeling er voor kiezen om te worden gezien als partieel buitenlands belastingplichtigen, waardoor voor de belastingheffing in box 2 en box 3 de regels rondom buitenlands belastingplichtigen van toepassing zijn. Dit betekent voor veel werknemers dat zij geen belasting hoeven te betalen over het saldo op bijvoorbeeld bankrekeningen. Een ander voordeel is dat een buitenlands rijbewijs relatief gemakkelijk kan worden omgeruild voor een Nederlands rijbewijs.

Voorgestelde wijziging per 1 januari 2024

In de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet voorgesteld om de toepassing van de 30%-regeling te beperken tot de norm zoals die is opgenomen in de Wet Normering Topinkomens (WNT). Deze WNT-norm wordt ook wel de Balkenende-norm genoemd en is in 2022 vastgesteld op € 216.000 per jaar. De verwachting is dat voor het gedeelte van het salaris dat boven deze grens uitkomt, geen recht meer bestaat op toepassing van de 30%-regeling. Het kabinet heeft een ingroeiregeling voorgesteld van 3 jaar.

Let op: de voorgestelde wijziging is slechts een vooraankondiging. Het bijbehorende wetsvoorstel wordt op Prinsjesdag gepubliceerd, en kan nog gewijzigd worden aan de hand van het parlementair debat in het najaar.

Heeft u vragen over de 30%-regeling of de voorgestelde wijziging? Onze adviseurs van Employment Advisory bespreken de voorwaarden en de mogelijkheden van de 30%-regeling en de gevolgen van een eventuele wetswijziging graag met u.