De fiscale gevolgen voor uw werknemers van ondernemen in Duitsland

Besluit u een werknemer in Duitsland te werk te stellen? Dan is het van belang om de fiscale gevolgen in kaart te brengen. Indien binnen uw concern een Nederlandse B.V. en een Duitse GmbH bestaan, kunt u zich afvragen bij welke vennootschap u een werknemer dient aan te nemen. In internationale situaties wordt het heffingsrecht door middel van belastingverdragen verdeeld. In het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland verdeelt artikel 14 de heffingsbevoegdheid over inkomsten uit dienstbetrekking.

183 dagen regeling?

Om te beoordelen of Nederland of Duitsland het heffingsrecht heeft, is het in beginsel niet zozeer van belang bij welke vennootschap de werknemer een contract heeft. Veel belangrijker is voor welke vennootschap de werknemer feitelijk werkt, wie geeft hem de opdrachten, voor welke vennootschap komen de loonkosten en welke vennootschap draagt het risico. Dit wordt ook wel het materiële werkgeversbegrip genoemd. 
Een in de praktijk veel gehoorde opmerking is “onze werknemer werkt niet meer dan 183 dagen voor de Duitse GmbH, waardoor in Duitsland geen belasting is verschuldigd”. Dit is niet juist. Doordat er sprake is van een (materiële) werkgever in Duitsland (de GmbH) is in Duitsland vanaf de eerste dag loonbelasting verschuldigd. Indien in zowel Nederland als Duitsland wordt gewerkt, is mogelijk in beide landen belasting verschuldigd. Het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland voorkomt in beginsel dat er dubbele belasting wordt geheven. Zo zal Nederland over de dagen dat in Nederland wordt gewerkt heffen en Duitsland over de dagen dat in Duitsland wordt gewerkt. Tip: er kan een fiscaal voordeel worden behaald door een optimale verdeling tussen de werkdagen Nederland en Duitsland te vinden. 

Onderstaand zullen wij kort bespreken met welke aspecten van de Duitse loonbelasting/inkomstenbelasting uw werknemer te maken kan krijgen.

Het tarief

Het inkomstenbelastingtarief in Duitsland is progressief en varieert tussen 14-45%. In tegenstelling tot Nederland kent Duitsland geen belastingschijven. Dit betekent dat het belastingtarief dat bij het inkomen hoort, over het gehele inkomen wordt berekend.

Steuerklasse

Voor u als werkgever is het van belang dat u voor uw werknemer die onder de Duitse loonbelasting valt de juiste belastinggroep (steuerklasse) toepast. Duitsland kent steuerklassen (1 tot en met 6) waar werknemers worden ingedeeld. Iedere steuerklasse kent zijn eigen heffingskortingen. Bij een foutieve indeling zou de werknemer u kunnen aanspreken voor het nadeel dat hiervan wordt ondervonden.
Om een juiste steuerklasse te kunnen bepalen is het onder andere van belang of de werknemer in Nederland of in Duitsland woonachtig is, wat het inkomen van de partner is en of de werknemer gehuwd is.

Solidaritätszuschlag

Naast loonbelasting kent Duitsland een solidaritätszuschlag. Dit is een extra heffing van 5,5% van de verschuldigde loonbelasting.

Kirchensteuer

Kirchensteuer is kerkbelasting van 9%(!) over de loonbelasting die via de werkgever als inhoudingsplichtige afgedragen dient te worden. Dit is verplicht indien uw werknemer lid/aangesloten is bij een (Duitse) kerk. In internationale situaties zien wij regelmatig dat de kerkbelasting ten onrechte (niet) wordt ingehouden.

Sociale zekerheid

Naast belastingheffing zijn premies voor de sociale verzekeringen verschuldigd.
Zodra iemand volledig in Duitsland werkt, is deze werknemer onderworpen aan de Duitse sociale zekerheidswetgeving. Dit betekent dat in Duitsland een zorgverzekering dient te worden afgesloten en dat in Duitsland (wettelijk) pensioen wordt opgebouwd. De opbouw van de AOW in Nederland vervalt vanaf dat moment. Eventueel kan de werknemer ervoor kiezen om dit vrijwillig te verzekeren. 

Zodra in zowel Nederland als Duitsland wordt gewerkt, dient te worden bezien of meer dan 25% van de tijd in het woonland wordt gewerkt. Indien dit het geval is, is de werknemer in beginsel onderworpen aan de sociale zekerheidswetgeving van het woonland.

Gevolgen hypotheekrenteaftrek bij het werken in Duitsland

Sinds 1 januari 2016 is de compensatieregeling in het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland ingevoerd. Deze regeling beoogt dat het hebben van een woning in Nederland en het niet kunnen aftrekken van hypotheekrenteaftrek in Nederland, geen belemmering meer is voor het gaan werken in Duitsland. Het doel van de regeling is namelijk dat dit nadeel wordt gecompenseerd. Doordat Duitsland vanaf 1 januari tevens een tegemoetkoming verleend aan (gehuwde) Nederlanders die werkzaam zijn in Duitsland is de uitvoering van de compensatieregeling bijzonder technisch van aard. Derhalve willen wij de verdere inhoud van deze regeling hier onbesproken laten.

Tot slot

Zoals u heeft kunnen lezen, zijn een aantal zaken van belang bij het te werk stellen van werknemers in Duitsland. Om de gevolgen van de verschillen in wet en regelgeving te kunnen doorgronden, adviseren wij u om tijdig de fiscale en financiële gevolgen inzichtelijk te maken. Wij kunnen u hierbij uiteraard van dienst zijn. 

NB. Naast de besproken fiscale gevolgen heeft het werken in Duitsland mogelijk arbeidsrechtelijke gevolgen. Laat u hierover informeren door een arbeidsjurist/advocaat/Rechtsanwalt.