De NOW-regeling is klaar en live

Op 31 maart maakte het kabinet meer informatie bekend over de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid), de regeling die ziet op een tegemoetkoming in de loonkosten.

Voorwaarden

De voorwaarden -op grond waarvan werkgevers in aanmerking kunnen komen voor deze tegemoetkoming in de loonkosten- waren al bekend:

  • een verzoek komt voor toewijzing in aanmerking indien er vanaf 1 maart 2020 een omzetderving van minimaal 20% wordt voorzien, en
  • personeel niet wordt ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen in de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen, en
  • het loon aan alle werknemers volledig wordt doorbetaald.

Wat wordt er onder omzet verstaan?

In de NOW spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom.

De hoogte van het omzetverlies wordt bepaald door de totale omzet uit 2019 te delen door vier. Dit wordt vervolgens vergeleken met de ingeschatte omzet in de maanden maart, april en mei 2020. Als de omzetdaling pas later merkbaar is, kan ook een periode (voor de omzetvergelijking) worden aangegeven die één of twee maanden later start en dus ziet op april, mei en juni 2020, of mei, juni en juli 2020.

Bij bedrijven in concernverband wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Anders kan de organisatie van het concern (een te) grote invloed hebben op de hoogte van de tegemoetkoming. Het is volgens het kabinet aan een concern om verantwoordelijk met medewerkers om te gaan als over het geheel genomen geen sprake is van een forse omzetdaling.

Berekening loonsom

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt het UWV automatisch over. Het zogenaamde sociale verzekeringsloon (ook wel ‘SV loon’) wordt hierbij als grondslag gebruikt. Hier bovenop komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent voor werkgeverslasten, zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies.

Er zit daarnaast een maximum aan het loon dat per werknemer voor de tegemoetkoming in aanmerking komt, namelijk € 9538 bruto per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

Welk salaris komt voor de tegemoetkoming in aanmerking?

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan én die verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor een tegemoetkoming ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd; er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet riep al eerder op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt, omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

Mensen die niet vallen onder die definitie van werknemer, zoals niet-verzekerde DGA’s en vrijwillig verzekerden, zijn uitgezonderd, waardoor hun loon niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Verplichtingen werkgever

Van werkgevers wordt verwacht dat zij:

  • zich zoveel mogelijk inspannen om de loonsom gelijk te houden;
  • zich committeren geen ontslag voor werknemers aan te zullen vragen op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de periode waarin de tegemoetkoming wordt ontvangen;
  • in overeenstemming met het doel van de NOW zullen handelen;
  • melding doen van de NOW-toekenning aan de gemeente waarvan de werkgevers loonkostensubsidie ontvangen;
  • en ten slotte, niet onbelangrijk de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging, of bij gebreke daarvan alle werknemers informeren over het beroep dat gedaan is op de NOW. Ook bij deze verplichting kunnen wij u ondersteunen.

Aanvraag van de NOW-regeling

Het UWV streeft ernaar om de regeling zo spoedig mogelijk gereed te hebben, maar is vooralsnog druk bezig met de laatste testen. Naar verwachting gaat het loket bij het UWV op 6 april a.s. open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.

Voorschot op basis van verwachting en uitbetaling

Werkgevers moeten bij de aanvraag de verwachte omzetdaling opgeven. Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht het UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient u de vaststelling van de tegemoetkoming aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal het UWV binnen 22 weken een eindafrekening opmaken. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

Wat kunnen werkgevers nu al doen?

Op basis van bovenstaande kan er alvast worden begonnen met de voorbereiding van de aanvraag voor de NOW. Denk aan: het berekenen van de (geschatte) omzetderving en het beschikbaar hebben van uw loonheffingennummer voor de loonsom. Uiteraard houden wij u op de hoogte van nadere berichtgevingen hieromtrent.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, of heeft u hulp nodig met de aanvraag, dan kunt u contact opnemen met uw eigen contactpersoon van Baker Tilly of met een van de consultants van Employment Advisory. Heeft u andere ondernemersvragen naar aanleiding van de corona crisis? Bel dan gerust met onze corona helpdesk. Deze is van maandag t/m vrijdag van 08.00u - 20.00u bereikbaar via 038 425 86 00. Onze specialisten staan voor u en uw onderneming klaar in deze hectische tijd.