De WAB en oproepkrachten: overgangsrecht

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Deze wet brengt voor u als werkgever meerdere wijzigingen met zich mee. Een van de wijzigingen ziet op de inzet van oproepkrachten. De WAB introduceert een aantal regels die de positie van oproepkrachten versterkt. Maar, wanneer moet u de nieuwe regels gaan toepassen? Is er overgangsrecht van toepassing?

Oproepovereenkomst

De Wet arbeidsmarkt in balans geeft een definitie van een oproepovereenkomst. Er is sprake van een oproepovereenkomst indien:

  • de arbeidsomvang niet is vastgelegd als een aantal uren per tijdseenheid van ten hoogste een maand, of ten hoogste een jaar en het recht op loon van de werknemer gelijkmatig is verspreid over dat jaar, of
  • de werknemer op grond van een uitsluitingsbeding geen recht heeft op loon indien hij niet gewerkt heeft.

Een nulurenovereenkomst, een min-max overeenkomst of een uitzendovereenkomst vallen bijvoorbeeld onder deze wettelijke definitie.

Belangrijkste wijzigingen op een rij

Indien uw werknemer werkzaam is op basis van een overeenkomst die aan de wettelijke definitie van ‘oproepovereenkomst’ voldoet, gelden met ingang van 1 januari 2020 de volgende regels:

  1. U moet uw werknemer minimaal vier dagen van tevoren schriftelijk oproepen.
  2. Als u de oproep vervolgens intrekt of de tijdstippen wijzigt, bent u de werknemer toch loon verschuldigd.
  3. Als de oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, moet u uw werknemer binnen een maand een schriftelijk aanbod doen voor een arbeidsovereenkomst met vaste arbeidsomvang. Die omvang is gelijk aan het gemiddeld aantal gewerkte uren over de voorgaande 12 maanden. Doet u dat niet, dan kan de werknemer een loonvordering instellen.

Eerder informeerden wij u al meer uitgebreid over deze wijzigingen.

Overgangsrecht

Deze regels gaan gelden met ingang van 1 januari 2020. Er geldt geen overgangsrecht voor de oproeptermijn. Dat betekent dat u uw oproepkrachten met ingang van 1 januari 2020 tijdig moet oproepen.

Voor de verplichting om uw werknemer een arbeidsovereenkomst met vaste arbeidsomvang aan te bieden, geldt wel overgangsrecht. Indien de arbeidsovereenkomst op 1 januari 2020 langer dan 12 maanden heeft geduurd, moet u binnen een maand -dus voor 1 februari 2020- een aanbod tot een vaste arbeidsomvang doen. De termijn van 12 maanden loopt dus niet pas vanaf 1 januari 2020.

Inventariseer uw oproepovereenkomsten

Wij adviseren u daarom om dit jaar nog in kaart te brengen of u werknemers in dienst heeft die op basis van een oproepovereenkomst werkzaam zijn, en zo ja, hoe lang al. Als u oproepkrachten in dienst  heeft die per 1 januari 2020 reeds 12 maanden of langer voor u werkzaam zijn, moet u hen (uiterlijk) in de maand januari 2020 een aanbod doen voor een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang. Wellicht wilt u daarom wel vanaf heden het aantal oproepen verminderen, om zo de gemiddelde arbeidsomvang over een periode van 12 maanden omlaag te (kunnen) brengen?

Voor verdere vragen over de nieuwe regels uit de WAB voor oproepkrachten, of voor overleg over uw mogelijkheden, kunt u contact opnemen met Marjan Veuger of een van de andere arbeidsrechtjuristen van Employment Advisory.