Derde wijzigingspakket NOW bevat ondergrens accountantsverklaring

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 20 mei een derde wijzigingspakket van de huidige NOW-regeling (1.0) bekendgemaakt. Een belangrijke wijziging is om een ondergrens te stellen aan de vereiste accountantsverklaring. Verder wordt er tegemoetgekomen aan organisaties die in de winterperiode minder personeel in dienst hebben en is er een aanpassing bij de berekening van omzetdaling als er in 2019 sprake is geweest van een bedrijfsovername. Daarnaast zijn er nog andere wijzigingen doorgevoerd die hieronder worden besproken.

Lees meer over de NOW-regeling 2.0

Ondergrens accountantsverklaring

De overheid koos bij de NOW regeling voor eenvoud en controleerbaarheid als prioriteit. Een organisatie die een beroep doet op de NOW-subsidie moet daarom kunnen aantonen wat de daadwerkelijke omzet is geweest in de gekozen referteperiode. Vervolgens kan de subsidie definitief worden vastgesteld. In principe is daarvoor een accountantsverklaring vereist. Echter, om de regeling zo werkbaar mogelijk te maken, is ervoor gekozen om een ondergrens te stellen aan die vereiste accountantsverklaring.

Een accountantsverklaring wordt verplicht gesteld voor organisaties die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van € 100.000 of meer. Daarnaast is ook een accountantsverklaring vereist indien het voorschot minder dan € 100.000 bedraagt, maar bij de definitieve vaststelling de subsidie meer dan € 125.000 bedraagt.

Organisaties die een voorschot van minder dan € 100.000 ontvangen, zijn zelf verantwoordelijk om in te schatten of de definitieve subsidie op € 125.000 of meer wordt vastgesteld. Om een redelijke inschatting te maken of een accountantsverklaring al dan niet vereist is, stelt de overheid een online-tool beschikbaar. Bij verzoeken tot vaststelling van de definitieve subsidie waarbij geen accountantsverklaring is vereist, wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.

Loonsombepaling voor seizoenbedrijven

Verder zijn er nog een aantal wijzigingen aangebracht in de NOW-regeling 1.0. Zo wordt bij de definitieve vaststelling van de subsidie de loonsom in de periode maart t/m mei 2020 gehanteerd als deze hoger is dan driemaal de loonsom in januari. Deze wordt echter wel gemaximeerd op driemaal de loonsom van maart. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan ondernemingen die in de winterperiode minder personeel in dienst hebben dan in het voorjaar.

Relevante loonsom en omzet bij een bedrijfsovername

Om de omzetdaling te berekenen, wordt gekeken naar 2019 als refertejaar. Wanneer er in 2019 een bedrijfsovername heeft plaatsgevonden dan kan de gemiddelde kwartaalomzet een onjuist beeld geven van de daadwerkelijke omzetcijfers over 2019. Om die reden kan er bij een bedrijfsovername in 2019 gekozen worden voor de referentie-omzet over de maanden vanaf de eerste maand na de bedrijfsovername tot en met 29 februari 2020. Dit wordt dan omgerekend naar een drie-maandenperiode.

Dertiende maand filteren uit loonsom

Bij de aanvraag van de NOW 1.0 wordt er gekeken naar de loonsom van januari 2020. Indien in januari 2020 een dertiende maand is uitbetaald, dan vertekent dit in feite de representativiteit van de referentiemaand januari. Om het meest betrouwbare beeld te krijgen van de referentiemaand wordt de eventueel betaalde dertiende maand uit de loonsom gefilterd.

Overige wijzigingen:

  • Aanvraagtijdvak verruimd
    De aanvraagtermijn van de NOW-regeling 1.0 zou sluiten op 31 mei 2020. Deze termijn is verlengd tot 5 juni 2020.
  • Openstelling aanvraag om vaststelling
    Om overlap tussen NOW 1.0 en NOW 2.0 te voorkomen, kan vaststelling van de definitieve NOW-subsidie pas vanaf 1 september 2020 worden aangevraagd. Wanneer je voor beide tranches een NOW-subsidie hebt aangevraagd, kan pas na afloop van de tweede tranche voor beide periodes definitieve vaststelling worden verzocht.
  • Openbaarmaking aanvragers
    Vanaf medio juni 2020 worden aanvragers van de NOW-subsidie, inclusief de verleende voorschotten en de vastgestelde subsidies, openbaar gemaakt op de website van het UWV.

Vragen?

Heeft u vragen over de wijzigingen in de NOW-regeling 1.0 of heeft u hulp nodig bij de aanvraag van NOW 2.0? Neem dan contact op met een van de adviseurs van Employment Advisory.