Eindejaarsspecial 2019: directeur-aandeelhouder

Voor dga’s kan er veel veranderen in 2020. De onderwerpen van de eindejaarstips lopen daarom uiteen. Van schuld aflossen vanuit uw bv naar privé tot het in loondienst nemen van uw kind in uw bv. In dit artikel leest u de eindejaarstips voor u als directeur-aandeelhouder.

Voor een overzicht van alle tips uit de Eindejaarsspecial kunt u hier kijken. In het onderdeel Directeur-aandeelhouder komen de volgende onderwerpen aan bod:

Dividend uitkeren?

Op 1 januari 2020 zal het tarief over het inkomen uit aanmerkelijk belang stijgen van 25% naar 26,25%. Dit kan een reden zijn om in 2019 nog dividend uit te keren tegen het 25%-tarief.

NB vanaf 2020 zal het tarief van 26,25% gelden, ongeacht of de winstreserves al vóór of vanaf 2020 is ontstaan.

Grote schuld aan uw bv?

De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen BV in het vierde kwartaal van 2019 aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. Het is de bedoeling dat directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die bovenmatig geld lenen bij hun eigen vennootschap vanaf 2022 belasting moeten betalen over leningen die uitstijgen boven 500.000 euro, waarbij de eigenwoningschulden zijn uitgezonderd.

In het voorjaar van 2019 is een internetconsultatie gestart over het wetsvoorstel, zodat de contouren wat duidelijker zijn. Uit de internetconsultatie blijkt dat tevens van belang is in hoeverre uw directe familieleden geld van uw bv hebben geleend. Het wachten is nu op het wetsvoorstel. Heeft u een schuld aan uw bv die naar verwachting onder het wetsvoorstel valt, bekijk dan in hoeverre u die schuld kan verlagen door dividenduitkeringen. Bekijk dan tevens of het dividend beter in 2019 of beter in 2020 kan worden uitgekeerd.

Pensioen directeur-aandeelhouder

Afkoop pensioen in eigen beheer

Heeft u als directeur- groot aandeelhouder (dga) in 2019 nog pensioen in eigen beheer (PEB) bij uw bv? Wellicht wil u de PEB toch noch afkopen. Wacht daar dan niet langer mee, want 2019 is het laatste jaar waarin u nog een fiscale korting bij deze afkoop mag toepassen! U mag in 2019 op de belaste afkoopwaarde een vermindering toepassen van 19,5% van de balanswaarde van de corresponderende verplichting bij de pensioen-B.V. Daarbij geldt dat de fiscale balanswaarde ten hoogste gelijk is aan de waarde van de verplichting aan het einde van het boekjaar dat in 2015 eindigde. Als u alsnog wil afkopen, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw belastingadviseur, omdat voor de korting de afkoop in 2019 moet zijn afgewikkeld.

Let op: U kunt de PEB alleen afkopen met toestemming van uw (ex-)partner. Bespreek daarom uw voornemen om af te kopen eerst met uw (ex-)partner

Pensioen in eigen beheer omzetten in oudedagsverplichting (ODV)

Als u uw pensioen in eigen beheer (PEB) niet wilt afkopen, kunt u dit jaar nog besluiten om dit pensioen om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). In 2020 komt deze mogelijkheid te vervallen! Voor het omzetten van een PEB heeft u de toestemming van uw (ex)-partner nodig. Bespreek dus tijdig met uw (ex-) partner het voornemen om de PEB om te zetten in een ODV. Als u het pensioen alsnog wil omzetten in een ODV, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw belastingadviseur, omdat de omzetting in 2019 moet zijn afgewikkeld

Let op: Heeft u uw PEB eenmaal omgezet in een ODV, dan moet u voor het oprenten in beginsel de marktrente hanteren. Deze bedraagt voor 2019 0,269%.

Aflossen schuld van uw bv aan u in privé

Als uw B.V. al geruime tijd een schuld heeft aan u en u wilt haar deze schuld laten aflossen, wacht daar dan mee tot na 1 januari 2020. Zo voorkomt u dat het geldbedrag dat u ontvangt meteen in de rendementsgrondslag van box 3 voor het jaar 2020 valt.

Nb de wet kent een bepaling om het ‘boxhoppen’ te voorkomen (het net voor het jaareinde bezittingen uit box 3 halen en schulden in box 3 stoppen). Het is goed als u dan aannemelijk kan maken dat uw handelingen voor meer dan 50% zijn gebaseerd op zakelijke overwegingen.

Geen aanmerkelijk belang (ab) meer, maar wel een verlies uit ab?

Als u vanaf 2018 geen aanmerkelijk belang (ab) meer had, maar nog wel een openstaand verlies uit ab, kunt u dit verlies dit jaar omzetten in een belastingkorting. De belastingkorting bedraagt 25% van het openstaande ab-verlies. Als u uw ab-verlies in 2019 omzet in een belastingkorting, mag u deze korting aftrekken van de inkomstenbelasting over de box 1-inkomens van 2019 tot en met 2026. Let wel op het jaar waarin het desbetreffende ab-verlies is geleden. De belastingkorting verdampt namelijk voor zover zij voortkomt uit een verlies van meer dan negen jaar geleden. Voor zover de belastingkorting is gebaseerd op een verlies uit 2010, moet u dit deel van de korting nog dit jaar benutten.

Vorderingen en bezittingen overhevelen naar uw bv

Leningen of vorderingen zijn bezittingen die bij u in box 3 belastbaar zullen zijn. Belastingschulden zijn niet aftrekbaar in box 3. U kunt uw bv de vorderingen en de belastingschulden die u heeft over laten nemen. Hierdoor vindt een verrekening van de vordering en schulden plaats. Voor zover de schulden groter zijn dan de vorderingen, ontstaat een schuld aan de bv. Die schuld kwalificeert wel als schuld voor box 3. Hierdoor kan een besparing van belasting over uw vermogen in box 3 worden bereikt. Uiteraard moet de overdracht van de vorderingen en belastingschulden wel plaatsvinden vóór de peildatum van 1 januari 2020.

Let op: Als per saldo een vordering op uw bv ontstaat, valt deze vordering onder de terbeschikkingstellingsregeling en moet u over de rente in box 1 belasting betalen. Ga na of dat wenselijk is. Is dit niet wenselijk, draag dan een lager deel van de vordering over.

Laat uw bv uw kind in loondienst nemen

In beginsel moet u inkomstenbelasting betalen als u als dga de aandelen in uw BV schenkt aan uw kinderen of aan een andere bedrijfsopvolger. U betaalt dan belasting over de waarde in het economische verkeer van de aandelen minus uw verkrijgingsprijs. Onder voorwaarden kunt u deze fiscale claim doorschuiven. Hierbij geldt de eis dat de verkrijger al gedurende 36 maanden vóór de schenking in dienstbetrekking was bij de bv. Deze voorwaarde vergt dus enige voorbereiding. Als u uw aandelen fiscaal geruisloos wilt schenken op 1 januari 2023, moet deze begunstigde dus uiterlijk 31 december 2019 in dienst treden bij uw bv.

Borg gestaan voor uw bv?

Heeft u borg gestaan voor uw bv en daarvoor een voorziening gevormd? Wordt u nu aangesproken voor een hoger bedrag dan voorzien, dan kunt u nagaan of een gedeeltelijke kwijtschelding mogelijk is? Zo ja, dan moet worden vastgesteld wanneer deze kwijtschelding het best kan plaatsvinden. Het kan fiscaal voordelig zijn om deze kwijtschelding nog in 2019 te regelen als uw box 1-inkomen in 2019 positief is, terwijl u over 2020 een verlies verwacht. Het verschil tussen de borgstellingsvoorziening en uw werkelijke betaling als borg is namelijk belast als kwijtscheldingswinst. Deze is vrijgesteld, maar niet voor zover nog sprake is van een verlies in het desbetreffende jaar en openstaande verliezen uit het verleden. Als de kwijtscheldingswinst in 2020 valt, zal dus een deel ter grootte van het verlies in 2020 niet zijn vrijgesteld.

Plannen om uit de VBI te treden?

Heeft u een aanmerkelijk belang in een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI), dan wordt daarover in principe een fictief regulier voordeel berekend van 5,60% van de waarde in het economische verkeer die aan het begin van het jaar was toe te rekenen aan de aandelen. Het bedrag dat u daadwerkelijk aan dividend heeft ontvangen, vermindert dit reguliere voordeel maar niet verder dan tot nihil. Als u het forfaitaire rendement te hoog vindt, kunt u overwegen om uw aandelen in de VBI te vervreemden en in box 3 te gaan beleggen. Maar daar kunt u beter nog even mee wachten. Het forfaitaire voordeel wordt namelijk tijdsevenredig berekend. Als u na de peildatum voor box 3 in 2020 uw belang in de VBI vervreemdt, belandt de opbrengst voor 2019 nog niet in de rendementsgrondslag. De hoogte van het forfaitair rendement in 2020 valt ook mee omdat het maar over een korte periode wordt berekend.

Let op: Als u uw vermogen binnen achttien maanden weer overbrengt van box 3 naar de VBI , dan treedt een sanctie in werking. Er vindt dan heffing plaats in zowel box 2 als in box 3. Denkt u erover om vermogen over te hevelen van uw VBI naar box 3, check dan of u voldoet aan de genoemde termijn van 18 maanden. Er geldt wel een tegenbewijsregel. De sanctie geldt niet als u aannemelijk kunt maken dat u om zakelijke redenen het vermogen binnen 18 maanden terughaalt naar box 3.

Mocht u naar aanleiding van de Eindejaarsspecial 2019 nog vragen hebben, neem dan contact op met uw adviseur bij Baker Tilly.