Eindejaarsspecial 2019: onderneming

Heeft u een onderneming? Dan is de Eindejaarsspecial 2019 nuttig voor u. In de special staan diverse tips die van toepassing zijn voor uw onderneming. Denk hierbij aan de bewaarplicht van de administratie, de vrijstelling van assurantiebelasting op de verzuimverzekering en tips over het claimen van de investeringsaftrek.

Voor een overzicht van alle tips uit de Eindejaarsspecial kunt u hier kijken. In het onderdeel Onderneming komen de volgende onderwerpen aan bod:

Bewaarplicht administratie

De fiscale wettelijke bewaartermijn van de administratie van de onderneming bedraagt volgens de hoofdregel zeven jaar. Alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing, maken volgens de Belastingdienst deel uit van de administratie. Daarbij kunt u denken aan de loonadministratie, verkoopadministratie, voorraadgegevens, het grootboek en facturen van crediteuren en debiteuren.

Als uw boekjaren gelijk zijn aan de kalenderjaren, mag u na 31 december 2019 in beginsel uw administratie over 2012 en eerdere jaren weggooien. Als u bepaalde documenten nog nodig kunt hebben - bijvoorbeeld contracten, pensioen- en lijfrentepolissen - moet u deze nog wel bewaren. 

Let op: Voor bepaalde onderdelen van uw administratie geldt een langere bewaartermijn. Voor de btw-administratie over het gebruik van onroerende zaken, elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en tv-omroepdiensten geldt een bewaartermijn van tien jaar, inclusief het jaar van eerste ingebruikname. De bewaarplicht is van belang, omdat in die periode een herziening van de btw-aftrek kan spelen. Bijvoorbeeld wegens een andere bestemming van een of meer onroerende zaken, waardoor btw uit voorgaande jaren alsnog deels aftrekbaar kan zijn of deels terugbetaald moet worden.

Vrijstelling assurantiebelasting Brede Weesverzekering en verzuimverzekering

Het is de bedoeling dat de assurantiebelasting (21%) vanaf 1-1-2020 vervalt op de Brede weersverzekering (voor agrarische ondernemers), een verzuimverzekering of een WGA- en Ziektewet-eigenrisicodragersverzekering. Als u een van deze verzekeringen wil afsluiten, kunt u overwegen om dat pas in 2020 te doen, zodat u de assurantiebelasting kan besparen.

Benut uw investeringsfaciliteiten

Herinvesteringsreserve zorg voor een tijdelijke herinvestering

Behaalde u een fiscale boekwinst in 2016 met de verkoop van een bedrijfsmiddel? Heeft u deze boekwinst gedoteerd aan de herinvesteringsreserve (HIR)? Zorg dan nog dit jaar voor de herinvestering, als u dat nog niet gedaan heeft. Als u niet tijdig – binnen 3 jaar - herinvesteert, riskeert u dat de HIR dit jaar tot uw fiscale winst moet rekenen. Als de herinvestering in het nieuwe bedrijfsmiddel is vertraagd door bijzondere omstandigheden, kunt u de inspecteur verzoeken om de driejaarstermijn te verlengen. De inspecteur zal uw verzoek alleen honoreren als u kunt aantonen dat u een begin heeft gemaakt aan de herinvestering.

Tip: Als u geen herinvesteringsvoornemen (meer) heeft, zal de HIR aan de belaste winst worden toegevoegd. Het verdient daarom aanbeveling om documentatie te bewaren waaruit uw herinvesteringsvoornemen blijkt. Blijf het voortbestaan van uw herinvesteringsvoornemen aan het eind van ieder jaar vastleggen totdat u de herinvestering doet.

Verkoop van bedrijfsmiddel wachten tot 2020?

Bent u van plan om bedrijfsmiddelen te verkopen die u in 2015 heeft aangeschaft? Als u in 2015 de investeringsaftrek heeft toegepast, kan het zinvol zijn om de verkoop uit te stellen tot 2020. Zo voorkomt u dat u een deel van de investeringsaftrek moet terugbetalen via de desinvesteringsbijtelling. De desinvesteringsbijtelling is nooit meer dan de destijds genoten investeringsaftrek. Daarbij mag u de desinvesteringsbijtelling achterwege laten als u de bedrijfsmiddelen voor in totaal niet meer dan € 2.300 verkoopt.

Let op: De desinvesteringsbijtelling is ook van toepassing bij andere vormen van vervreemding. Als u een bedrijfsmiddel overbrengt naar uw privévermogen, is dit een fictieve vervreemding tegen de waarde in het economisch verkeer.

Let op de KIA als u nog in 2019 in bedrijfsmiddelen wil investeren

Bent u van plan om in 2019 nog te investeren in bedrijfsmiddelen? Bekijk dan of u nog wel de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) krijgt. Als een overschrijding van het bedrag van € 318.449 dreigt, kunt u de investering beter uitstellen tot in 2020. De investering wordt toegerekend aan het jaar waarin u verplichtingen aangaat, zoals het sluiten van een koopovereenkomst. Vervaardigt u zelf een bedrijfsmiddel, dan is van belang het jaar waarin u de voortbrengingskosten maakt.

Let op: Maakt uw onderneming deel uit van een samenwerkingsverband, dan moet u voor het bepalen van de KIA kijken naar de totale investering van het samenwerkingsverband en niet naar de investering van elke onderneming afzonderlijk.

Bedrijfsmiddel nog niet in gebruik genomen?

Bent u in 2019 verplichtingen aangegaan voor de investering in een bedrijfsmiddel, dan mag u de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toepassen in 2019. In principe geldt hierbij de voorwaarde dat u het bedrijfsmiddel in 2019 heeft betaald en in gebruik heeft genomen.

Als u het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik heeft genomen, wordt de KIA beperkt tot het bedrag wat in 2019 is betaald. Het meerdere is aftrekbaar als KIA in 2020. Als u de KIA toch volledig wilt benutten, zult u een aanbetaling moeten doen zodat de totale betaling in 2019 voor de investeringen minimaal gelijk is aan het bedrag van de KIA voor 2019.

Alsnog vergeten investeringsaftrek te claimen

Het investeren in bedrijfsmiddelen biedt de mogelijkheid om afschrijvingskosten af te trekken, alsmede om de investeringsaftrek te claimen. Er zijn drie vormen van de investeringsaftrek: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Als u in uw aangifte inkomstenbelasting over 2014 bent vergeten de investeringsaftrek te claimen, kunt u de inspecteur in 2019 alsnog verzoeken om ambtshalve vermindering voor die investeringsaftrek. Dit is wel het laatste jaar waarin u nog kunt verzoeken om een ambtshalve vermindering over 2014. Normaal gesproken krijgt u geen ambtshalve vermindering als u vergeten bent om bij de aangifte een verzoek in te dienen, maar voor de investeringsaftrek heeft de staatssecretaris expliciet goedgekeurd dat een ambtshalve vermindering kan volgen. Uiteraard kunt u ook nog investeringsaftrek claimen over de jaren ná 2014.

Let op: U mag voor dezelfde investering niet zowel de MIA als de EIA toepassen. Voor zowel de EIA als de MIA geldt dat u binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting hiervan melding moet doen bij RVO.nl.

Kunt u nog een voorziening vormen?

Als u de fiscale winst over 2019 wil drukken, kunt u mogelijk nog een voorziening vormen voor toekomstige uitgaven. Een aandachtspunt daarbij is dat deze toekomstige uitgaven hun oorsprong moeten vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan in 2019 of eerder. Bovendien moeten deze feiten en omstandigheden kunnen worden toegerekend aan dat jaar. Ten slotte moet redelijk zeker zijn dat u de uitgaven zult maken. Overleg met uw adviseur of u in 2019 nog een voorziening kunt vormen.

WBSO aanvragen

U kunt de (loon)kosten van uw speur- en ontwikkelingsproject in 2020 verlagen door een tegemoetkoming op grond van de WBSO te claimen. U moet deze tegemoetkoming tijdig aanvragen! Als u een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) bent, heeft u tot en met 1 januari 2020 om de aanvraag voor WBSO-tegemoetkoming voor het jaar 2020 in te dienen.

Let op: Als u personeel in dienst heeft, moet u de WBSO-tegemoetkoming uiterlijk 30 november 2019 aanvragen.

Mocht u naar aanleiding van de Eindejaarsspecial 2019 nog vragen hebben, neem dan contact op met uw adviseur bij Baker Tilly.