Eindejaarsspecial 2019: vennootschapsbelasting

Heeft u te maken met vennootschapsbelasting? Dan kunnen de tips van de Eindejaarsspecial 2019 nuttig voor u zijn. In de special staan tips met betrekking tot vennootschapsbelasting. Denk hierbij aan belastingrente voorkomen bij een gebroken boekjaar, het tijdig deponeren van uw jaarrekening en tips over het afronden van de liquidatie van een deelneming.

Voor een overzicht van alle tips uit de Eindejaarsspecial kunt u hier kijken. In het onderdeel vennootschapsbelasting komen de volgende onderwerpen aan bod:

Benut verliezen voor deze verdampen

Geleden verliezen van een vennootschap zijn beperkt aftrekbaar. Een verlies van 2019 is te verrekenen met de winst van 2018 of met de winsten van de jaren 2020 tot en met 2025. Heeft u nog verrekenbare verliezen in uw bv van 2010? Voorkom dan dat deze verliezen verdampen. Laat bijvoorbeeld voorzieningen vrijvallen, zoals de herinvesteringsreserve of verkoop bedrijfsmiddelen met stille reserves aan een gelieerde vennootschap. Een andere methode is sale/lease back van bedrijfsmiddelen met stille reserves.

Belastingrente voorkomen bij een gebroken boekjaar

Indien uw bv een gebroken boekjaar heeft - bijvoorbeeld van 1 september tot en met 31 augustus - dien dan uw aangifte vennootschapsbelasting over de periode september 2018/augustus 2019 in vóór 1 december 2019. Onder de huidige wetgeving kunt u belastingrente voorkomen door de aangifte vennootschapsbelasting in te dienen vóór de eerste dag van de vierde maand na afloop van het boekjaar. De termijn om belastingrente te voorkomen zal worden verlengd. Er is een wetsvoorstel ingediend om geen belastingrente in rekening te brengen als de aangifte op tijd is ingediend, dat wil zeggen voor de eerste dag van de zesde maand na afloop van het tijdvak waarop de aangifte ziet.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal zij al gaan gelden voor belastingaanslagen over tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2019.

Deponeer op tijd de jaarrekening

Zorg ervoor dat uw bv tijdig haar jaarrekening deponeert. Dit is vooral belangrijk als een faillissement eraan zit te komen. U riskeert dan namelijk als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor de schulden van de bv die niet door vereffening zijn te voldoen. Het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel (KvK) moet uiterlijk acht dagen na vaststelling van de jaarrekening plaatsvinden. Bovendien moet het deponeren uiterlijk twaalf maanden na afloop van het desbetreffende boekjaar plaatsvinden. De uiterste deponeerdatum voor het boekjaar 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 is dus 31 december 2019. Als u vreest dat u het niet redt om de jaarstukken tijdig te deponeren, kunt u desnoods de voorlopige jaarrekening deponeren.

Als alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn, heeft u minder tijd om de jaarrekening te deponeren. Zelfs als de maximale vijf maanden uitstel zijn verleend voor het opstellen van de jaarrekening (de normale termijn is vijf maanden), had u de jaarrekening voor het boekjaar 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 uiterlijk op 8 november 2019 moeten deponeren. In statuten kan overigens van deze wettelijke regeling zijn afgeweken!

Tip: Lukt het echt niet om de jaarstukken op tijd te deponeren, dan rest u toch nog een mogelijkheid om de aansprakelijkstelling te voorkomen. Hoewel u als bestuurder wordt geacht uw taak onbehoorlijk te hebben vervuld, bent u niet aansprakelijk als u aannemelijk kunt maken dat dit onbehoorlijk bestuur geen belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Rond de liquidatie van een deelneming af

Liquidatieverliezen kunnen aftrekbaar zijn bij de holding, mits wordt voldaan aan enkele voorwaarden. Zo moet de vereffening zijn voltooid in het jaar waarin uw holding het liquidatieverlies wil aftrekken. Wilt u dat het liquidatieverlies in 2019 aftrekbaar is, rond dan de vereffening nog dit jaar af. Als u juist wilt dat uw holding pas in 2020 het liquidatieverlies aftrekt, stel de afronding van de vereffening dan uit tot in 2020.

NB het kabinet is van plan om de liquidatieverliesregeling in te perken vanaf 2021. Overleg met uw adviseur in hoeverre u door die aanpassing getroffen kunt worden.

Tijdig verzoek indienen voor ontvoeging uit de fiscale eenheid voor de vpb

Wilt u dat een of meer lichamen die nu zijn gevoegd in een fiscale eenheid (FE) voor de vennootschapsbelasting deze FE op verzoek verlaten? Als u wilt dat deze ontvoeging plaatsvindt op 1 januari 2020, dan moet u het verzoek om deze ontvoeging uiterlijk op 31 december 2019 hebben ingediend.

Afschrijvingsbeperking vastgoed in eigen gebruik

De afschrijving op gebouwen in eigen gebruik wordt beperkt. Vanaf 2019 is het voor belastingplichtigen in de Vpb alleen nog mogelijk om op een gebouw af te schrijven als de boekwaarde van het gebouw hoger is dan 100% van de WOZ-waarde van dat gebouw. Met deze maatregel gaat voor gebouwen in eigen gebruik binnen de Vpb dezelfde regel gelden als voor gebouwen die worden verhuurd aan derden (gebouwen ter belegging). Uiteraard geldt hierbij dat wanneer de WOZ-waarde hoger is dan de boekwaarde van het gebouw, dat niet leidt tot een opwaardering en dus tot een Vpb-heffing.

Mocht u naar aanleiding van de Eindejaarsspecial 2019 nog vragen hebben, neem dan contact op met uw adviseur bij Baker Tilly.