Enkele wijzigingen in de toepassing van het 6% btw-tarief

In Nederland kennen we drie btw-tarieven: 0%, 6% en 21%. Het laatste is het normale tarief en meest voorkomende tarief. Producten en diensten die onder 0% of 6% btw vallen vormen daarmee uitzonderingen. En die zijn aan voorwaarden verbonden. Recent heeft de staatssecretaris van Financiën voor een aantal producten en diensten de voorwaarden gewijzigd. In dit nieuwsbericht treft u een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen die sinds 9 september 2017 gelden.

Voedingsmiddelen

Voedingsmiddelen, met uitzondering van alcoholhoudende dranken, zijn belast met 6% btw. De staatssecretaris verwijst voor de uitleg het begrip ‘voedingsmiddelen’ niet langer naar de Warenwet en de daarop gebaseerde regelgeving. Voor de uitleg van het begrip wordt aangesloten bij de maatschappelijke opvattingen. 

Geneesmiddelen

Via dit nieuwsbericht informeerden wij u over de uitspraak van de Hoge Raad waardoor tandpasta’s en zonnebrandmiddelen met UV-A of UV-B filter als geneesmiddel worden aangemerkt en belast zijn met 6% btw. De staatssecretaris heeft dit nu ook erkend.

Echter, waarschijnlijk heeft deze wijziging maar beperkte werking. De wetgever heeft een wetswijziging in de maak waardoor per 1 januari 2018 alleen geneesmiddelen zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet onder het 6%-tarief kunnen vallen.

Katheters

De staatssecretaris heeft duidelijker verwoord wat een ‘katheter’ is. Ook dit begrip moet naar maatschappelijke opvattingen worden uitgelegd waarbij de transportfunctie van de katheter voorop staat. Een eventuele andere functie (bijvoorbeeld het meten van de lichaamstemperatuur) van de katheter moet van bijkomstige aard zijn. Producten die primair de functie van een chirurgisch instrument hebben, worden niet langer als katheter aangemerkt en vallen onder het algemene btw-tarief.

Gelegenheid geven tot sportbeoefening

Ondanks dat het 6%-tarief voor het geven van gelegenheid tot sportbeoefening al lange tijd ter discussie staat, verruimt de staatssecretaris de toepassing van het verlaagde btw-tarief voor dit onderdeel. Het ter beschikking stellen van een ruimte voor bridgesport en een bowlingbaan worden beide onder dit onderdeel geschaard. Daarnaast past de staatssecretaris het verlaagde tarief ook toe op beweegprogramma’s (sportbeoefening) voor mensen met Parkinson, reuma of MS. 

Schilderen en stukadoren van woningen

Het schilderen en stukadoren van woningen die ouder zijn dan 2 jaar is belast met 6% btw. Voor gemengd gebruikte panden, d.w.z. panden waarin een privé en zakelijk deel zit, heeft de staatssecretaris verduidelijkt dat deze panden volledig als woning mogen worden aangemerkt, ongeacht of het pand is gesplitst in appartementsrechten.

Daarnaast geeft de staatssecretaris voor een aantal specifieke diensten aan dat deze onder het verlaagde btw-tarief kunnen vallen.

Gelegenheid geven tot kamperen en short-stay accommodatie

Het geven van gelegenheid tot kamperen binnen het kamp- en bestedingsbedrijf en het verstrekken van logies binnen het hotel-, pension- en vakantiebestedingsbedrijf is belast met 6% btw onder de voorwaarde dat de gasten er slechts voor een korte periode verblijven. De staatssecretaris heeft eerder al aangegeven dat ‘korte periode’ in ieder geval een periode van zes maanden omvat. Bij een periode die langer dan zes maanden duurt, rust op de verhuurder de plicht om aannemelijk te maken dat desalniettemin sprake is van een verblijf voor korte periode.

Naast de maximale termijn van zes maanden stelt de staatssecretaris nu aanvullend als voorwaarde dat de gasten het middelpunt van hun maatschappelijke leven niet naar hun ‘tijdelijke’ verblijfsplaats mogen verplaatsen.

Diensten aan landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers

Meer diensten aan landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers dan voorheen vallen onder het 6%-tarief. Zo vallen drone- en gps-werkzaamheden onder de post. En voor de diensten van boekhoud- en belastingadviesbureaus is opgenomen dat de diensten onder het 6%-tarief mogen vallen, ook als de afnemer slechts deels als landbouwer (etc.) is aan te merken. Voorwaarde is wel dat de diensten voor een deel voor het landbouwbedrijf (etc.) worden gebruikt. 

Nog meer wijzigingen

De staatssecretaris heeft nog meer wijzigingen doorgevoerd. Dit betreffen zowel uitbreidingen als beperkingen in de toepassing van het verlaagde btw-tarief.
Voor een volledig overzicht van de wijzigingen, verwijzen wij naar het besluit van de staatssecretaris van 8 september 2017, nr. 2017-168377.