Erfbelasting besparen met een flexibel testament

Zonder testament wordt uw nalatenschap verdeeld op grond van de zogenoemde wettelijke verdeling. Door een testament op te stellen met meerdere mogelijkheden tot verdeling, creëert u flexibiliteit. Bij overlijden kan dan – aan de hand van het aanwezige vermogen – worden bekeken wat de meest wenselijke en fiscaal de meest gunstige wijze van verdeling is.

Bij de wettelijke verdeling krijgt uw echtgeno(o)t(e) alle vermogensbestanddelen uit uw nalatenschap in eigendom. Uw kinderen krijgen een niet-opeisbare vordering op hun langstlevende ouder ter grootte van hun erfdeel. Met name als verwacht wordt dat vermogen aanzienlijk in waarde gaat stijgen, kan een vruchtgebruikregeling fiscaal gunstiger uitwerken dan de wettelijke regeling. Uw echtgeno(o)t(e) kiest dan het vruchtgebruik van het vermogen. De kinderen krijgen de bloot eigendom. Als vruchtgebruiker heeft uw echtgeno(o)t(e) recht op de vruchten en het gebruik van de goederen. Als dat zo is bepaald, kan hij/zij ook interen op het vermogen.

Behoort tot uw vermogen een onderneming dan kunnen uw erfgenamen een beroep doen op fiscale faciliteiten. Als aan alle voorwaarden is voldaan, is minimaal 83% van de waarde van het ondernemingsvermogen vrijgesteld van de heffing van erfbelasting. Een wettelijke verdeling kan een optimale werking van deze faciliteit in de weg staan. Een vruchtgebruikregeling is dan fiscaal gunstiger.

U kunt in uw testament het erfdeel van uw echtgeno(o)t(e) verkleinen naar bijvoorbeeld 1%. Hierdoor vererft er bij het overlijden van uw echtgeno(o)t(e) minder vermogen en wordt er erfbelasting bespaard. Omdat uw echtgeno(o)t(e) daarnaast de keuze krijgt om vermogen in eigendom of vruchtgebruik te kiezen, wordt hij/zij niet beperkt in het levensonderhoud.

Ook kunt u in een testament regelen dat het vermogen dat uw kinderen van u erven, bij het einde van hun huwelijk door echtscheiding niet toekomt aan de partner (een uitsluitingsclausule). U kunt zelfs bepalen aan wie het door uw kind geërfde vermogen dient toe te komen na het overlijden van uw kind (een tweetrapsmaking). Deze regeling kan in bepaalde situaties fiscaal gunstig uitwerken. Verder kunt u een bewind-, voogdij of executeursregeling in het testament opnemen.