Europa neemt intracommunautaire btw-stelsel op de schop

Recent heeft de Europese Commissie voorstellen gedaan om het intracommunautaire business-to-business (B2B) btw-stelsel ingrijpend te wijzigen. Indien de Commissie haar zin krijgt, zullen vrijwel alle internationaal opererende ondernemers de btw-behandeling van hun grensoverschrijdende goederenleveringen in de EU moeten herzien. In dit artikel – dat het eerste in een reeks betreft – geven wij uitleg over de hoofdlijnen van het nieuwe btw-stelsel. Eerst bespreken we echter het huidige systeem.

Fraudegevoeligheid van het huidige stelsel

Het huidige btw-stelsel betreffende intracommunautaire goederenleveringen gaat uit van twee kernbegrippen. Allereerst verricht de verkopende ondernemer een ‘intracommunautaire levering’ die tegen het nultarief belast is in de lidstaat van vertrek van de goederen. De ondernemer die de goederen na het grensoverschrijdend transport in de lidstaat van aankomst verkrijgt, verricht op zijn beurt een zogenoemde belaste ‘intracommunautaire verwerving’ aldaar (zie figuur 1).Doordat ondernemers goederen over de grens vrij van btw kunnen inkopen, is het huidige btw-stelsel erg fraudegevoelig. Men schat dat de Lidstaten jaarlijks voor ongeveer €50 miljard aan belastingopbrengsten mislopen door grensoverschrijdende btw-fraude. Met het oog op deze fraude heeft de Europese Commissie een nieuw btw-stelsel ontworpen dat uitgaat van een categorisch andere behandeling van intracommunautaire goederenleveringen. Hierna gaan we in op de hoofdlijnen van dat nieuwe stelsel.

Werking nieuwe stelsel

Onder het nieuwe stelsel worden de intracommunautaire levering en verwerving vervangen door één enkel belastbaar feit: de intra-Unie levering. Deze levering is belast in de lidstaat van aankomst van de goederen tegen het btw-tarief dat daar van toepassing is. Indien een Nederlandse ondernemer bijvoorbeeld vanuit Maastricht goederen levert aan en transporteert naar een afnemer in Madrid, dient hij in beginsel 21% Spaanse btw in rekening te brengen. Deze btw komt toe aan de Spaanse schatkist (zie figuur 2).

Het nieuwe stelsel zou als voordeel hebben dat btw-fraude een stuk moeilijker wordt. Om een en ander administratief zo simpel mogelijk te maken, kan de ondernemer gebruik maken van een One Stop Shop (OSS) voor het aangeven en betalen van de verschuldigde btw in andere lidstaten. Indien hij bijvoorbeeld gebruik maakt van de OSS in Nederland, kan de Nederlandse ondernemer de verschuldigde Spaanse btw aangeven en betalen via zijn OSS aangifte hier te lande (zie figuur 3).

De Certified Taxable Person

Op de hiervoor beschreven heffingssystematiek bestaat één noemenswaardige uitzondering. Indien de ondernemer die de intra-Unie levering verricht niet in het land van aankomst van de goederen is gevestigd, en zijn afnemer is een zogenoemde Certified Taxable Person (CTP), dan wordt de btw geheven van de afnemer. De leverende ondernemer hoeft in dat geval geen btw op zijn factuur te vermelden (zie figuur 4).

De toekenning van de CTP-status is afhankelijk van de betrouwbaarheid van de desbetreffende ondernemer. In ons volgende artikel gaan wij verder in op de CTP-status, en de daaraan gekoppelde vereisten en gevolgen.

Tot slot

Indien de plannen van de Commissie doorgang vinden, zal dit ingrijpende gevolgen met zich brengen voor grensoverschrijdend opererende ondernemers. Zo zullen zij hun bedrijfsprocessen – denk onder meer aan facturering, klant- en leveranciersacceptatieprocedures, ERP-configuraties en btw-rapportage – moeten aanpassen aan de nieuwe heffingssystematiek. Ook zullen zij moeten beslissen of ze de CTP-status willen verkrijgen of niet. Indien u de mogelijke implicaties voor uw bedrijf wilt bespreken, neemt u dan contact op met uw Baker Tilly fiscaal adviseur.