Geen boete bij pleitbaar standpunt

Het komt met enige regelmaat voor dat de Belastingdienst een ingediende aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting niet volgt, maar de aanslag oplegt in afwijking van de aangifte. Kan de Belastingdienst dan over de aangebrachte correctie een boete opleggen?

Een voorbeeld ter toelichting. De belastingplichtige trekt in zijn belastingaangifte 100 rente af. De Belastingdienst is van oordeel dat de rente niet aftrekbaar is en verhoogt het aangegeven inkomen (of de aangegeven winst) met 100. Tegelijk met het opleggen van de aanslag geeft de Belastingdienst een boetebeschikking. De boete wordt opgelegd wegens het doen van een onjuiste aangifte. 

De belastingplichtige is het niet eens met de rentecorrectie en de boete en gaat in beroep bij de rechtbank.

De rechtbank stelt de Belastingdienst in het gelijk wat betreft de rentecorrectie. De rente is volgens de rechtbank niet aftrekbaar. Wat moet de rechtbank dan over de boete beslissen? De Hoge Raad heeft onlangs uitgemaakt dat de inspecteur geen boete mag opleggen, als er ten tijde van het indienen van de aangifte een pleitbaar standpunt bestond voor de renteaftrek. Als de belastingplichtige (naar objectieve maatstaven gemeten) redelijkerwijs van mening mocht zijn dat de rente aftrekbaar was, kan hem niet verweten worden dat hij een onjuiste aangifte heeft ingediend. Omdat er geen verwijtbaar handelen heeft plaatsgevonden, kan geen boete worden opgelegd. In de onderhavige casus had de belastingplichtige een pleitbaar standpunt, zodat de opgelegde boete werd vernietigd.