Geen omkering bewijslast zonder aanmaning bij aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erf- en schenkbelasting

Omkering van de bewijslast vindt plaats als de vereiste aangifte niet is gedaan, of als sprake is van een onherroepelijke informatiebeschikking. De informatie-beschikking kan worden genomen als niet is voldaan aan de informatieplicht of aan de administratieplicht.

Degene die moet bewijzen, heeft vaak een lastige taak. In bepaalde situaties heeft de Belastingdienst de bewijslast. Via omkering van de bewijslast probeert de Belastingdienst de bewijsplicht bij de belastingplichtige te leggen.

In het voorjaar van 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld over omkering van de bewijslast indien de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting niet (tijdig) is gedaan. Als een belastingplichtige niet tijdig aangifte doet, moet de Belastingdienst eerst een aanmaning sturen. Als binnen de aanmaningstermijn geen aangifte is ingediend, volgt pas de omkering van de bewijslast.

Bij omkering van de bewijslast kan de inspecteur een redelijke schatting maken. De inspecteur mag niet naar willekeur schatten, maar moet de schatting baseren op redelijke maatstaven. De belastingplichtige moet dan bewijzen dat die schatting niet juist is; het aannemelijk maken is dan niet voldoende.
In de praktijk blijkt dat het bewijs door de belastingplichtige nauwelijks te leveren is.

Laat het niet aankomen op omkering van de bewijslast. Zorg dat u tijdig de aangifte indient. Dat voorkomt bovendien renten en boeten.