Geen recht op aftrek van btw voor gemeente bij levering schoolgebouw

De Hoge Raad heeft op 14 oktober jl. uitspraak gedaan in de zaak van gemeente Hardinxveld-Giessendam. Hierin is beslist dat de gemeente geen recht heeft op aftrek van btw die in rekening is gebracht voor de nieuwbouw van een school. Bij de levering van het gebouw aan een vereniging heeft de gemeente ‘in wezen geen vergoeding’ bedongen.

De koopsom is omgezet in een aflossingsvrije leenschuld en vormt volgens de Hoge Raad geen vergoeding, waardoor de gemeente geen belastbare levering verricht en de btw op de stichtingskosten niet in aftrek kan brengen.

De gemeente laat op eigen kosten een schoolgebouw bouwen en levert dit vervolgens met inbegrip van de ondergrond aan een vereniging. Partijen komen overeen dat de vereniging het bedrag van de koopsom schuldig blijft en zetten de koopschuld om in een aflossingsvrije rentedragende leenschuld. De rente wordt vervolgens door de gemeente jaarlijks kwijtgescholden. De Hoge Raad concludeert dat geen sprake is van een levering onder bezwarende titel omdat door het samenstel van handelingen ‘in wezen geen vergoeding’ is bedongen. Dat de vereniging bij een latere (door)levering van het gebouw alsnog de schuld aan de gemeente moet aflossen, is volgens de Hoge Raad niet relevant omdat dit geen op geld waardeerbare aanspraak voor de gemeente betreft. Van een btw-belaste levering door de gemeente en de daaraan verbonden btw-aftrek is derhalve geen sprake.

Afgelopen juni deed het Hof van Justitie uitspraak in de zaak Gemeente Woerden. Het ging om een soortgelijk feitencomplex, zie ons nieuwsbericht van 28 juni 2016. Ook in deze zaak leverde de gemeente een schoolgebouw en werd de koopsom omgezet in een rentedragende lening. Aftrek van btw door de gemeente werd toegestaan omdat sprake was van een vergoeding. Het verschil met de zaak van gemeente Hardinxveld-Giessendam lijkt te liggen in de voorwaarden waaronder de koopsom is omgezet in een lening. In het geval van gemeente Woerden betrof het een rentedragende lening die moet worden afgelost. In de zaak van gemeente Hardinxveld-Giessendam ging het daarentegen om een aflossingsvrije lening waarbij de verschuldigde rente jaarlijks wordt kwijtgescholden.
De Hoge Raad oordeelt derhalve dat gemeente Hardinxveld-Giessendam geen vergoeding ontvangt en dus geen recht heeft op btw-aftrek. Wij kunnen dit standpunt van de Hoge Raad volgen, maar het verschil met andere arresten is klein.