Geen transitievergoeding na bedrijfseconomisch ontslag

Het wetsvoorstel dat gaat voorzien in de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag van een langdurig zieke werknemer, voorziet ook in situaties waar sprake is van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. De wet bevat een maatregel waarbij in geval van een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen werkgevers de transitievergoeding wellicht niet hoeven te betalen.

De werknemer die wegens bedrijfseconomische redenen ontslagen wordt, heeft aanspraak op de transitievergoeding indien hij minimaal 24 maanden in dienst is geweest. In de praktijk levert dit situaties op waarin dit een te zware belasting is voor de werkgever.

Transitievergoeding en bedrijfseconomisch ontslag

De werkgever die gedwongen afscheid moet nemen van werknemers vanwege slechte cijfers, moet mogelijk van nog méér werknemers afscheid nemen omdat hij ook nog de transitievergoedingen moet financieren. De werkgever die van zijn pensioen wil gaan genieten maar geen bedrijfsopvolging heeft, moet bij bedrijfsbeëindiging wellicht een deel van zijn pensioen in de vorm van transitievergoedingen uitkeren. Aan de andere kant is het onredelijk om de werknemers die hun baan verliezen compensatie te ontzeggen.

Voorziening bij cao

De nieuwe wet houdt in dat bij cao kan worden bepaald dat aan een werknemer bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen geen transitievergoeding betaald hoeft te worden. Voorwaarde is dat de werknemer op grond van die cao aanspraak heeft op voorzieningen die bestaan uit maatregelen om werkloosheid te voorkomen of te beperken, of op een redelijke financiële vergoeding. Een combinatie van beide kan ook. De voorzieningen moeten gericht zijn op ‘duurzame wederinschakeling in betaalde arbeid’.

Wijziging van huidige wetgeving

De huidige wet kent een soortgelijke bepaling. Belangrijk verschil is echter dat de nieuwe wet zal inhouden dat de (gekapitaliseerde) waarde van de voorziening op basis van de cao niet gelijkwaardig hoeft te zijn aan het bedrag van de transitievergoeding. Een andere wijziging is dat de nieuwe wet enkel zal zien op ontslagen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Op basis van de huidige wet kunnen ook ontslagen wegens andere redenen onder een cao-voorziening vallen.

Financiering?

Het is aan de cao-partijen om te bepalen wat de voorzieningen en eventuele redelijke financiële compensatie inhouden. Het is ook aan cao-partijen om afspraken te maken over de financiering. Dat kan de individuele werkgever zijn, maar bijvoorbeeld ook een fonds waaraan alle werkgevers binnen de bedrijfstak afdragen. Vooral in dit laatste geval kunnen de kosten voor een individuele werkgever lager uitpakken dan in de situatie dat de transitievergoeding betaald zou moeten worden.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze regeling? Of wilt u hulp bij de beëindiging van het dienstverband wegens bedrijfseconomische redenen? Neem dan contact op met Marjan Veuger-Hakze.