Geen uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens

Er komen voorlopig geen maximale normen voor bezoldiging en ontslagvergoeding voor alle functionarissen werkzaam in de (semi)publieke sector. De plannen voor de Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT (WNT-3) van het vorige kabinet zijn in het regeerakkoord van Rutte III gesneuveld. Het regeerakkoord Rutte III vermeldt dat ‘het beloningsniveau bij de overheid zodanig moet zijn dat ook hoogwaardige en schaarse specialisten, bijvoorbeeld met expertise op gebied van ICT, financiën of inkoop, in dienst kunnen worden genomen’.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De WNT heeft tot doel de beloning en ontslagvergoeding van topfunctionarissen werkzaam in de (semi)publieke sector te beperken. De WNT-3 was door het vorige kabinet beoogd als volgende wijziging. Met de WNT-3 zou de reikwijdte van de wet, wat betreft de maximaal toegestane bezoldiging, worden opgerekt naar alle functionarissen werkzaam in de (semi)publieke sector. 

Voorlopig geen uitbreiding WNT

Inmiddels is duidelijk dat het kabinet daarmee aangeeft dat de WNT-3 niet zal worden doorgevoerd. Daarmee geldt dat de maximale normen wat betreft bezoldiging en ontslagvergoeding (in ieder geval vooralsnog) enkel van toepassing zijn op topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. 

Bezoldigingsnorm 2018

De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid. De algemene bezoldigingsnorm is voor 2018 vastgesteld op een bedrag van € 187.000. Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn geïndexeerd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 25.300 per maand voor de eerste zes maanden en € 19.100 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief gaat vanaf 2018 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 182 bedragen.

Sectorale normen

De sectorale normen en staffels voor 2018 in de sectoren van onderwijs, zorg, zorgverzekeraars, woningcorporaties, ontwikkelingssamenwerking en in de cultuursector worden in november 2017 vastgesteld.

Gevolgen regeerakkoord werkgevers

Het regeerakkoord heeft ook consequenties voor de Wet DBA en de WWZ. Lees meer over de wijzigingen rondom de Wet DBA en de WWZ.

Wilt u meer weten over de WNT en de gevolgen daarvan voor uw instelling? Neem dan contact op met Marjan Veuger- Hakze of één van onze andere arbeidsrechtjuristen van Baker Tilly Employment Advisory.