Gevolgen WAB voor oproepkrachten

Volgens het kabinet is er op dit moment teveel onzekerheid voor oproepkrachten. De reguliere arbeidsomvang voor oproepkrachten staat niet vast, met nodeloze permanente beschikbaarheid en langdurige inkomensonzekerheid als gevolg. Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) beoogt de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren. Oproepkrachten krijgen op grond van de WAB meer rechten. Zo wordt een oproeptermijn ingesteld en heeft een oproepkracht recht op loon als de werkgever zich niet aan deze oproeptermijn houdt.

Een overzicht van de nieuwe regels, waarmee onder andere langdurige inkomensonzekerheid bij oproepkrachten wordt voorkomen:

 • Introductie oproeptermijn
  De WAB introduceert een oproeptermijn, voor het geval sprake is van onzekerheid voor de oproepkracht over de omvang van de arbeid (oproepovereenkomsten met uitgestelde prestatieplicht). De oproeptermijn houdt in dat de werkgever de oproepkracht minstens 4 dagen van tevoren persoonlijk schriftelijk moet oproepen. Doet de werkgever dit niet, dan hoeft de oproepkracht geen gehoor te geven aan deze oproep. De eventuele afzegging moet ook schriftelijk plaatsvinden.
 • Recht op loon
  Als de werkgever de oproep geheel of gedeeltelijk intrekt binnen 4 dagen voordat de oproepkracht met de werkzaamheden zou moeten beginnen, heeft de oproepkracht recht op loon over de hele periode waarvoor hij in eerste instantie was opgeroepen. Deze loonaanspraak geldt ook als de werkgever de tijdstippen van de oorspronkelijke oproep wijzigt.
 • Aanbod vaste arbeidsomvang na 12 maanden
  De werkgever moet jaarlijks in de 13e maand een schriftelijk aanbod doen aan de oproepkracht voor een vaste arbeidsomvang, waarbij de loondoorbetalingsplicht niet is uitgesloten. De aangeboden gemiddelde arbeidsduur is gebaseerd op de gemiddelde arbeidsomvang in de voorafgaande 12 maanden (de referteperiode). Indien de werkgever geen aanbod doet, heeft de oproepkracht recht op niet-genoten loon (over de gemiddelde arbeidsomvang in de referteperiode) vanaf de uiterlijke datum waarop de werkgever het aanbod had moeten doen.
 • Afwijken bij cao
  De termijn van 4 dagen waarin de oproepkracht kan worden opgeroepen of waarna recht op loon ontstaat na afzegging, kan bij cao worden verkort tot minimaal 24 uur. Bij cao kan niet overeen worden gekomen dat bij een afzegging na de afwijkende cao-termijn geen recht op loon bestaat.
 • Seizoensarbeid
  Voor functies die door natuurlijke of klimatologische omstandigheden slechts seizoensmatig kunnen worden verricht (bijvoorbeeld in de land- en tuinbouw), kan van bovenstaande nieuwe regels voor oproepovereenkomsten worden afgeweken bij cao. Zo kan worden afgeweken van de termijn voor oproep, de termijn voor afzegging van een oproep en de verplichting om na één jaar een contract aan te bieden met een arbeidsomvang gebaseerd op de gemiddelde arbeidsomvang in de voorgaande twaalf maanden.

Gevolgen voor werkgevers

Als het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ook goedgekeurd wordt door de Eerste Kamer gaan de nieuwe regels voor oproepkrachten zeer waarschijnlijk vanaf 1 januari 2020 gelden. Voor u als werkgever wordt het vanaf dan van groot belang om bij oproepkrachten de termijnen voor het inroosteren en oproepen goed in de gaten te houden. Anders loopt u het risico toch loon te moeten betalen voor niet gewerkte uren.

Vragen?

Voor vragen over de nieuwe regels uit de WAB voor oproepkrachten, kunt u contact opnemen met een van onze arbeidsrechtjuristen.