Gewijzigde voorwaarden NOW uitgewerkt

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over vier wijzigingen in de NOW-regeling: de verruiming van de concernbepaling, het vereiste van een Nederlands rekeningnummer, een beperking van het openbaar maken van gegevens en het schrappen van de informatieplicht voor werkgevers richting gemeenten bij het ontvangen van loonkostensubsidie. De uitwerking hiervan is inmiddels gepubliceerd en hieronder vindt u een toelichting op de wijzigingen.

Wijziging 1: verruiming concernbepaling

Eerder werd al bekend dat het voor concerns met minder dan 20% omzetverlies mogelijk wordt gemaakt dat individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Aan deze mogelijkheid worden extra voorwaarden verbonden. Wij berichtten u al eerder over deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn in de recent gepubliceerde regeling verder uitgewerkt. Daarnaast is nog een kleine wijziging aangebracht op het punt van de personeels-bv. Eerder werd aangekondigd dat er geen personeels-bv binnen het concern mocht zijn. Indien de werkmaatschappij die de NOW- subsidie aanvraagt echter zelf werknemers in dienst heeft, kan deze werkmaatschappij gebruik maken van de regeling indien wordt voldaan aan de overige voorwaarden. Ook als er binnen het concern voor bijvoorbeeld het management een personeels-bv aanwezig is. Zonder koppeling tussen werkgeverschap en omzetdaling is het niet mogelijk voor de werkmaatschappij om de NOW- aanvraag te doen.

Wijziging 2: buitenlands bankrekeningnummer

In de NOW-regeling was als voorwaarde opgenomen dat een werkgever met een buitenlands bankrekeningnummer binnen vier weken de aanvraag diende aan te vullen met een Nederlands bankrekeningnummer. In de praktijk is gebleken dat het in veel gevallen onmogelijk is om aan deze termijn te voldoen. Op basis van deze bevinding is besloten om de bepaling uit de regeling aan te passen. De aanpassing leidt ertoe dat werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer niet langer een Nederlands bankrekeningnummer hoeven aan te leveren. Wel dient nog een SEPA-bankrekeningnummer aangeleverd te worden. Daarvoor geldt echter niet meer de termijn van vier weken.

Wijziging 3: openbaarmaking gegevens NOW

In de regeling wordt geregeld dat, door het indienen van een subsidieverzoek, een subsidieaanvrager automatisch instemt met het eventueel openbaar maken van informatie die hij verstrekt heeft aan UWV in het kader van de subsidieaanvraag. Deze informatie kan echter concurrentiegevoelig zijn. Daarom is ervoor gekozen om de ‘automatische instemming’ alleen van toepassing te laten zijn op de bedrijfsgegevens, het ontvangen voorschot en het vastgestelde subsidiebedrag.

Wijziging 4: informatieplicht loonkostensubsidie geschrapt

De verplichting voor werkgevers die loonkostensubsidie ontvangen om toekenning van de NOW-subsidie te melden bij de gemeente, is geschrapt. Eerder werd al bekend dat is besloten dat een dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking onder de huidige bijzondere omstandigheden wordt geaccepteerd. Verrekening van de subsidie op grond van de NOW met de loonkostensubsidie blijkt niet uitvoerbaar.

Ondergrens voor accountantsverklaring nog niet bekend

Eerder werd al aangekondigd dat nog helderheid wordt gegeven onder welke grens een accountantsverklaring niet wordt vereist. Het proces om te komen tot een geschikte grens is nog niet afgerond. De regeling wordt op dit punt dan ook zo snel mogelijk aangepast.

Vragen? Hulp nodig bij de aanvraag?

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, of heeft u hulp nodig met de aanvraag, dan kunt u contact opnemen met uw eigen contactpersoon van Baker Tilly of met een van de adviseurs van Employment Advisory.

Maak gebruik van onze Corona Helpdesk

Worstelt u met andere vraagstukken als gevolg van de coronacrisis? Bel dan gerust met onze speciale telefonische helpdesk. De helpdesk is van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 20.00 uur bereikbaar via 038 425 86 00. Onze specialisten staan in deze hectische tijd voor u en uw organisatie klaar.